开启辅助访问 切换到窄版

HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 194|回复: 9

[原盘] 窈窕淑女[重制版]My.Fair.Lady.1964.REMASTERED.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1-PCH 46G

[复制链接]
发表于 2015-11-5 12:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
b2b23338ade02b2ad7eb9e023def83c04162df64.jpg   u7 x3 Q: a& g( o2 b5 R% @

* K  b  A4 R! Z' A0 a# A( ]0 O( B5 N* `5 R9 z: c" _" t
◎译 名 窈窕淑女
( X7 T+ }3 d% i$ J◎片 名 My Fair Lady  b! _' N1 N& r& b. p
◎年 代 1964
3 \* H# W0 V$ b% L1 B◎国 家 美国
, E5 ^6 y" I- r% n+ W8 b◎类 别 剧情/爱情/歌舞
" j/ D, z  K/ E0 p; O+ g◎语 言 英语5 Y2 |' P: h/ D4 B! S& C+ n
◎上映日期 1964-12-25
) Q! n2 O) J- D( Q- [6 b& ?7 W◎IMDb评分  7.9/10 from 62,628 users  A  y( e$ W3 }# h
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0058385/: d" i; G3 Q0 P! s
◎豆瓣评分 8.0/10 from 36,958 users
$ B; F# I  T% W* A- f5 ^% j◎豆瓣链接 http://movie.douban.com/subject/1297965/
% X* a0 N  z2 k( j◎片 长 170 分钟
' M2 n, Y( Y; F* ?◎导 演 乔治·库克 George Cukor
# m% {  Q- V# T' J) V◎主 演 奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn8 f0 A* \2 }0 ?3 ~- P2 w
   雷克斯·哈里森 Rex Harrison
7 I& S( J( `4 h4 t) H* v   斯坦利·霍洛威 Stanley Holloway
- ~1 B. f4 j* y7 t9 R% s   杰瑞米·布雷特 Jeremy Brett
/ f& |/ o' n5 I6 X3 u  v   维尔弗雷德·海德-怀特 Wilfrid Hyde-White
6 w5 ]" u$ Z/ ?3 M
- V8 i$ k# X$ p◎简 介# \4 A3 b. Q- _) n" C

& N# r; v9 z* Z* _* f' q" z 第三十七届(64年)奥斯卡最佳影片《窈窕淑女》获十三项提名夺得最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳彩色片摄影、最佳彩色片美工、最佳彩色片服装设计、最佳音响、最佳改编音乐八项大奖。& f: x) }9 U( n; h0 L
 卖花女伊莉莎.杜利特尔,长得眉清目秀,聪明乖巧,但出身寒微,家境贫寒。她每天到街头叫卖鲜花,赚点钱补贴家用。一天,伊莉莎低俗的嗓音引起了语言学家希金斯教授的注意,教授夸口只要经过他的训练,卖花女也可以成为贵夫人。伊莉莎觉得教授说的话对她是一个机会,就主动上门请求教授训练她。教授的朋友皮克林和他打赌,如果让伊莉莎以贵夫人的身份出席6个月后将举办的大使游园会而不被人识破真相,那么皮克林愿意承担一切试验费用和伊莉莎的学费,这激起了教授的斗志,希金斯欣然接受了挑战。他是不甘示弱的,他从最基本的字母发音开始教起。希金斯是个精力旺盛和讲究科学的学者,对每一感兴趣件事都能废寝忘食。他胸怀坦荡、丝毫不怀任何恶意,但他又象孩子一样,毫不顾及他人的感情,对伊莉莎严加训练。
# j) ?9 n* q' @, S$ k  l 有一次,希金斯带伊莉莎去参加母亲的家宴时,年轻的绅士弗雷迪被伊莉莎的美貌和谈吐自若的神情深深打动,一见倾心,竟然丝毫也认不出她就是曾经在雨中向他叫卖的肮脏的卖花姑娘不。希金斯已经40多岁,还未结婚,他从来看不上年轻姑娘,可现在在生活上竟然离不开伊莉莎了。他的衣服饮食和约会安排,全凭伊莉莎照料。
$ H( C; v) s1 L$ T2 t2 Z 然而使伊莉莎气恼的是希金斯简单粗暴的脾气。他教她温文尔雅的用语,却从不用温文尔雅的态度对待她。& A4 u5 d$ I- R+ }2 H/ s' Z9 d) u3 M
 6个月后,希金斯满怀信心地带伊莉莎和皮克林一起出席希腊大使举办的招待会。伊莉莎是以皮克林上校的养女的身份参加这次大使的招待会的,她全力以赴,谈笑自若,风度翩翩,光彩照人。当她出现在大家面前时,人们停止了交谈,欣赏着她令人倾倒的仪态。她的待人接物圆熟而老练,而又恰到好处,希金斯的第一个学生尼波姆克用尽看家本领与伊莉莎周旋,却被伊莉莎弄得晕头转向,失败而归,希金斯成功了。/ M! B3 N1 z) ]7 a* ^: _
 但当回到家里后,由于希金斯无视疲惫不堪的伊莉莎的存在,而是只顾和朋友庆祝打赌的成功,伊莉莎自尊心受到了伤害,委屈之下,愤然离开了希金斯的家。她在门口遇到了痴情的弗雷迪-他每天晚上都来到伊莉莎窗下徘徊,默默地关注着伊莉莎,伊莉莎为他的痴心感动。
3 y( a/ P7 H4 K2 m, m0 k 虽然希金斯态度暴躁,然而却是真情实意地对待伊莉莎,在伊莉莎赌气出走之后因此而十分苦闷,他到母亲家找她,两人却又吵了一架。伊莉莎表示要嫁给弗雷迪,希金斯既惊讶又生气,愤然离去。但是回家途中却又不可抑制地想起伊莉莎,当他一人在家中听着当初伊莉莎的录音时,伊莉莎回来了!她还是爱着希金斯!
. H$ C& q1 ?7 e2 f! h% N" r5 F* K& A/ Y1 @! A  q
◎获奖情况
/ h9 Q# k9 E1 c# H' x/ Q8 g  \  J' D
 第37届奥斯卡金像奖 (1965)$ i7 ~9 o: \% c7 g
 最佳影片 杰克·L·华纳
, R2 w0 u/ [" } 最佳导演 乔治·库克* n9 w' z/ i4 L4 Y; A9 W% j6 p! V+ w
 最佳男主角 雷克斯·哈里森
. V0 H* F% g; O* a+ Q9 }3 V# I: O 最佳男配角(提名) 斯坦利·霍洛威
" q  O  v9 |' ^  L 最佳女配角(提名) 格拉黛丝·库珀
( ]- N5 }# K2 \9 ~) f 最佳改编剧本(提名) 艾伦·杰伊·勒纳# z" o1 n  N  s0 b
 彩色片最佳摄影 Harry Stradling Sr.  A+ Y. k5 h# p; \. J2 a
 最佳剪辑(提名) William H. Ziegler
) J5 {1 [# R4 q 最佳音响 George Groves
4 R) L+ ~* F0 h8 X. y( y 彩色片最佳艺术指导和布景 吉恩·艾伦 / George James Hopkins / 塞西尔·比顿; h  M& B% f0 {! M
 彩色片最佳服装设计 塞西尔·比顿
! n# p  I* B: Y 最佳改编配乐 安德列·普列文
' `. O* v6 H1 I# ~2 \; a4 OScreens:
* N$ C0 b1 C3 K: }4 P; N" w
# K. ~: ^# M5 C* F+ ^% v5 R  [0 G, V
! Z6 A. H1 M  ?' c6 X) ]4 g
+ h- y. Z& `- U% @$ A# `
- C7 ~! t" s) \
0 r3 Q9 p, A. [5 L$ \" Q' J. @' k" A- {5 D1 j8 o: d: d
DISC INFO:' Y4 t' I- Z* t8 S5 i1 q/ l+ ^8 [

- G+ D. ~/ q5 a1 U0 [5 mDisc Title:     My.Fair.Lady.1964.REMASTERED.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1-PCH6 x! N6 x" O  d
Disc Size:      49,427,425,323 bytes/ V3 d3 n; \" G! g! k
Protection:     AACS) ]0 `* x6 N3 i7 ~
BD-Java:        No8 L3 ~2 ~) H9 }+ K# L- U
BDInfo:         0.5.82 K6 ~) G( Z. G4 _; h; x! q
. ]( A7 }9 X4 u& @' p
PLAYLIST REPORT:# {, L' Q$ O! V0 K. r

6 g. ^, S8 {7 PName:                   00000.MPLS+ ^2 r- `4 o# z8 X1 W+ C5 n- ]3 y
Length:                 2:53:05.166 (h:m:s.ms)
; W! Q7 o- i: q7 }3 BSize:                   49,002,110,976 bytes1 I# R% k# I; J9 F) R
Total Bitrate:          37.75 Mbps
* P+ Q8 t) ]9 R: w/ h
# `3 V  W, x0 A6 B! H: u: UVIDEO:
3 {9 C1 F  u. Z% J. Y: r. Z- G9 l2 n- k5 i$ r! K, Y3 n% ]
Codec                   Bitrate             Description     
9 N$ y. y/ X2 R* M; i+ z/ w7 A) l-----                   -------             -----------     " ~& K9 h3 j! G% o  E8 \
MPEG-4 AVC Video        26186 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
. N8 O1 B; V& k! z: _5 }1 J; l' I) n% Q8 m! H( q5 d6 ~
AUDIO:
6 Z$ @& g, I; C4 p; F9 ]  T; w
& `1 A$ W8 L" J" X7 N% M/ QCodec                           Language        Bitrate         Description     / e! D* @3 @- _2 x; N- C4 G
-----                           --------        -------         -----------     
$ _: h# g: ]: F6 G/ `; cDolby TrueHD Audio              English         6802 kbps       7.1 / 96 kHz / 6802 kbps / 16-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
5 h5 p0 {3 J7 J& a9 A# e1 k8 ZDolby Digital Audio             German          192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
$ U5 f+ G9 H4 j/ _" ^) r: ^' oDolby Digital Audio             Spanish         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
1 m/ Z; v4 a) d& h9 ZDolby Digital Audio             French          192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps4 D5 q) u5 y4 S/ p  u5 z# f
Dolby Digital Audio             Italian         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps) y6 N( a* C( c$ I0 r+ A1 }
Dolby Digital Audio             Japanese        192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps- T' t0 x' E- M# g4 p# C# d
5 [* s8 C; Z" S/ p/ O% A
SUBTITLES:
& S) A1 Z2 q" h) }( M# [  ~; y& o) S
' S4 }5 h# ^( O( j8 kCodec                           Language        Bitrate         Description     % k& {5 h3 T' E) T4 p+ {
-----                           --------        -------         -----------     & A) C- }; Q! h
Presentation Graphics           English         43.624 kbps                     
  S3 ]( v* E7 \/ U; ~$ X$ ]. A, [Presentation Graphics           Danish          34.204 kbps                     9 l2 r- @% \) w9 K
Presentation Graphics           German          38.617 kbps                     
1 D/ r+ n6 q2 V* |1 P% EPresentation Graphics           Spanish         35.137 kbps                     3 W9 O# F; B1 f9 n
Presentation Graphics           French          30.734 kbps                     
. `; q4 g1 |2 Q: G( G' NPresentation Graphics           Italian         31.779 kbps                     
* q# c7 s. G, z* [Presentation Graphics           Japanese        26.243 kbps                     
6 X0 K/ d* K9 {+ P6 VPresentation Graphics           Japanese        7.779 kbps                      - t/ u. u  C( J+ g5 c6 s
Presentation Graphics           Norwegian       35.204 kbps                     
7 A, ?9 w% p4 `8 }- yPresentation Graphics           Portuguese      41.327 kbps                     # E- A- V  b( q, |! m0 @/ q
Presentation Graphics           Finnish         28.797 kbps                     
, T' O/ J8 `; m* t9 ]: q' L  lPresentation Graphics           Swedish         34.753 kbps   
9 y- g# \/ E) q- s6 f9 z
! s" ?1 K6 Q& r* v+ `( S4 y, V& i" |. ~  \4 v( U# Q4 q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
最近访问 头像模式 列表模式
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-11-5 15:07:18 | 显示全部楼层
原来是重置版,怪不得
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-11-5 22:15:30 | 显示全部楼层
第二个来支持经典电影 谢谢分享
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-11-6 09:19:40 | 显示全部楼层
经典老电影,谢谢分享
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-11-6 09:21:03 | 显示全部楼层
经典啊,谢谢分享
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-11-10 08:40:44 | 显示全部楼层
谢谢分享了~~
HD一条街,身边的一条街。
louise7255 该用户已被删除
发表于 2015-12-4 23:53:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-12-7 19:25:13 | 显示全部楼层
奥黛丽赫本的经典
2 _9 R1 \8 M: ^4 s感谢分享
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-12-8 08:33:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,好片不断。
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2016-10-4 21:21:35 | 显示全部楼层
经典的电影,谢谢楼主的分享
HD一条街,身边的一条街。

手机版|小黑屋|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2017-4-30 13:08

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表