开启辅助访问 切换到窄版

HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 221|回复: 11

[原盘] 死囚漫步/死囚168小时/越过死亡线/死囚上路[原盘DIY德加拉央视双国语 简繁/双语字幕]Dead Man Walking 1995 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA [email protected] 40.4G

[复制链接]
发表于 2015-6-30 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

8 G+ c8 q& E& k* v, j* g                               
登录/注册后可看大图

0 C- u/ z5 U8 B) U  _6 r
7 s+ g% A7 x, T* y* A音轨和字幕来自CMCT,并略加调整,在此表示感谢!原盘自带繁体中文字幕,在此基础上增加了简体中文字幕、简繁双语字幕。( @' W5 e7 S$ W( R( A
4 L/ S* Z) M5 I  P
◎译 名 死囚漫步
# \9 S, T$ x0 V) C2 T8 ^◎片 名 Dead Man Walking( R5 @+ d4 ^: s, [5 K7 p
◎其它译名  死囚168小时/越过死亡线/死囚上路4 v3 J& N4 I# b
◎上映日期 1995-12-29) a$ L" R3 ~2 a; w5 o- Z, W
◎国 家 美国
; C9 W3 y$ H7 v◎类 别 犯罪/剧情  q' G. `% i4 {# l, o
◎语 言 英语( b! r3 y/ ^4 f8 |6 b" g( l
◎字 幕 英文
; Y& X8 m0 i" h4 p" S◎IMDB评分 7.7/10 (33,510 votes)
; F/ W1 F' L' a◎IMDB链接 http://www.imdb.com/title/tt0112818/6 d, T# a- z4 e8 g
◎片 长 02:02:37( }  }. Y# l7 Z7 ]9 X" i8 X* H( [
◎导 演 蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins. V  w8 C+ d, b1 R; k6 e
◎主 演 苏珊·萨兰登 Susan Sarandon .... Sister Helen Prejean
( H6 I  P" Y4 s+ G2 w. _   克莱希·布朗 Clancy Brown .... State trooper
: A8 r( A. p, C% P6 p$ n   李·艾尔米 R. Lee Ermey .... Clyde Percy# Y0 @; R" L( ~/ m7 v3 E) L3 ~
   西恩·潘 Sean Penn .... Matthew Poncelet
& o: n' r" K* O% k' M   雷蒙德·巴里 Raymond J. Barry .... Earl Delacroix! l" T( {8 r8 ~! S7 @
   Jeremy Knaster .... Guard #7
: I5 u5 T& b1 W   Kevin Cooney .... Gov. Benedict
. z3 [3 G) t3 x% ]5 M8 `   乔恩·亚博拉汉 Jon Abrahams .... Sonny Poncelet6 f+ x8 _: d7 a& e. d; ^0 ?5 D' P6 f
   伊娃·阿玛丽 Eva Amurri .... Helen (9 years old)$ D5 Y1 K" x/ g" y: Y1 c9 i  M
   Ray Aranha .... Luis Montoya
+ c/ j# I# F4 k/ h   Lenore Banks .... Parent #40 v$ \! V' C: d" L: _2 x$ |$ f6 R
   杰克·布莱克 Jack Black .... Craig Poncelet2 V, m" ?: ~" Z5 I; G4 ]
   Nesbitt Blaisdell .... Warden Hartman
: K/ M( T( I" e- p   Gary 'Buddy' Boe .... Opossum kid #20 n9 }" o2 W* ?, g3 D
   Steve Boles .... Sgt. Neal Trapp" S* N* N, J$ F* M, [( {- F
4 J, u# o1 \6 d- X
◎剧情介绍
9 g9 i2 C. v: G1 n ' i0 M: P1 e1 p0 A
 改编自修女海伦·普雷金的真实故事。她应死刑犯马修·庞谢特的要求开始跟他通信,后来又到监狱去探望他,逐渐成为他的心灵寄托对象,也发掘出马修杀害一对年轻恋人的不寻常真相。只知道他因残杀一对在林中幽会的小情人而被判死刑,但他否认自己参与了下毒手。跟许多死刑反对派人士一样,海伦嬷嬷希望他是被冤枉的。面对村人的愤怒和受害人双亲的悲痛,海伦以最大的勇气要求他们的谅解和饶恕马修的罪孽。本来一直不肯悔改的马修在行刑前终于突破心防真诚忏悔,安心地走向死亡线。5 L3 {: Q& a% e8 N$ t# H: x

. ]6 G4 X4 Q% \- |+ `3 E" ]◎幕后制作
: {; a" I: f8 q$ {- X " t' K" q8 Y7 u0 H
 用法庭错判来赚取观众的同情很容易,但只会将这个问题简单化、程式化。影片没有将它廉价处理,没有美化庞斯里特这个十足的坏人。但他不是一个脸谱化的魔鬼。西恩·潘把这个高难度人物刻画得入木三分。庞斯里特并不追悔自己的所作所为,他身上有种社会底层青年的傲气。但他最终在修女的感召和死神的威胁下软化了——承认杀人对于他无异于意志的崩溃和精神的转变。修女的信念是:每个人都应该得到尊重。面对亲人的不解和众人的责怪,她扪心自问,觉得自己的行为符合基督精神。萨兰登的表演荣获奥斯卡奖,她塑造的修女并不是只受宗教狂热的驱使,而带有一种高贵的尊严。3 r% U. M0 s1 F3 x
: g7 s- |' L% G( g* l5 F) E/ ~6 `% |
◎演员介绍
$ @$ M$ F$ I$ p  ^. |2 C  b $ |: y7 s9 b) V# ]1 t5 h: j
 苏珊·萨兰登出生在美国新泽西州的安迪生镇,原名苏珊·汤玛琳。青少年时期,苏珊一直认为成绩优良、聪明博学才是最重要的。17岁那年,苏珊终于如愿以偿地考入了华盛顿天主教大学,主修中文,选修哲学等。其后,她结识了一心想成为演员的克里斯·萨兰登,并与他结为夫妻。毕业后,这对小夫妻来到纽约。1970年,克里斯到一家电影机构去试镜,便带上妻子一起,没想到她也被星探相中,在影片《乔》中获得了扮演一个被父亲杀害的女儿角色的机会。几部作品过后,苏珊开始显露表演才华。1975年,苏珊在电影《落基恐怖电影》扮演女主角——位娇羞的处女。此片推出后备受称赞,她也因此一举成名。路易·马勒是法国大名鼎鼎的导演,他也被苏珊这位骤然升起的新星所吸引,力邀她在自己的力作《漂亮女孩》中扮演一名雏妓的母亲。这部作品后来在世界影坛引起轰动。此后,苏珊·萨兰登与路易·马勒再度合作,拍摄了《大西洋城》一片。5 z  p) @( {. |1 @8 u/ U9 k- k

- C$ [/ K" t8 j  W: F  Z◎精彩花絮. S3 r; `5 O" x% \* A6 d0 w2 r3 A
8 @4 R/ F+ ?+ `* }7 t* V4 Q, R
 ·片名"Dead Man Walking"是狱警们发明的俚语,指死囚犯临行前从牢房到行刑地点走的那段路。  ·影片女主角原型、修女海伦·普雷金(Helen Prejean)得知苏珊·萨兰登在《末路狂花》中演的是路易斯时,非常欣慰地说:"感谢上帝,她演的是路易斯。"(而不是另一个女主角西尔玛。)  
1 l# ]) k: C' O# G ·修女海伦本人在监狱外的烛光守夜那场戏中出现了。  
- [$ y9 b  ~) d* L ·当导演蒂姆·罗宾斯需要电影歌曲时,他就把电影片段寄给那些著名音乐人,包括Bruce Springsteen和Steve Earle。  
* M  r3 ?/ u* R0 |; l6 T2 s- l3 i ·拍摄电影中那场发生在泥泞中的强暴时,每拍一次演员们都不得不重新站起来、再洗澡、化装……这场戏用了一整夜才拍完。
 1. DISC INFO:: S5 h9 h* b! ]0 B
 2. - e# m0 d6 s8 a
 3. Disc Title:     Dead Man Walking 1995 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA [email protected]! H; F' O/ J/ ~
 4. Disc Size:      43,409,108,213 bytes6 m7 `5 @8 m6 u( D
 5. Protection:     AACS
  : Q! ^) E  ~! H. n2 f8 |. W
 6. BD-Java:        Yes) y/ K$ ~4 d9 w  c# m+ s0 a7 j
 7. BDInfo:         0.5.6
  ) D3 g5 F& F( r+ g2 |' a6 s

 8. ( G3 \1 y, A, E! ?9 C7 x/ }+ W
 9. PLAYLIST REPORT:
  ' K1 t. M- U& [& m
 10. / \2 w0 o: v0 `
 11. Name:                   00000.MPLS+ {$ G1 I' B3 o$ L# i$ ~; i
 12. Length:                 2:02:37 (h:m:s)+ H' b+ ?7 @5 H
 13. Size:                   42,861,361,152 bytes
  6 f3 R4 R( r7 d# G: O9 [; }
 14. Total Bitrate:          46.60 Mbps" H) v( W3 b. O& h( x+ ~

 15. 6 F3 y& Z  h' k+ V
 16. VIDEO:
  + I4 P% p+ ]' i

 17. * Y. H& M& L' B" l
 18. Codec                   Bitrate             Description     
  # v" D" u0 L! |3 G
 19. -----                   -------             -----------     
  * t+ m! S* [% |" E6 M2 d
 20. MPEG-4 AVC Video        35854 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  + S' K/ W0 K0 I
 21. 6 O2 C! A& E% N" [3 x5 c0 k
 22. AUDIO:
  / e; j& T. a$ M$ F

 23. 1 z! D; \9 Z' J3 _& ]! E$ S' Y
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description     
  9 x3 e3 R; i8 o. I) q
 25. -----                           --------        -------         -----------     
  ! N: n  W4 |$ w4 C
 26. DTS-HD Master Audio             English         3765 kbps       5.1 / 48 kHz / 3765 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)8 h8 k  b6 i3 o. _) u! K
 27. DTS Audio                       German          1509 kbps       5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit" b: ~5 I* H+ z
 28. Dolby Digital Audio             English         256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / DN -2dB
  ' x- G4 h- h) x
 29. Dolby Digital Audio             Chinese(德加拉国配)  2.0 / 48 kHz / 256 kbps' E) u9 P6 P' U, h
 30. Dolby Digital Audio             Chinese(央视国配)   2.0 / 48 kHz / 256 kbps
  / X. X3 }& z* ?2 f: r: r
 31. Dolby Digital Audio             French          256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / Dolby Surround
  2 M1 [: s) v9 m8 C
 32. Dolby Digital Audio             Italian         256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / Dolby Surround
  # c  q. m* S+ K4 {$ Z$ m
 33. Dolby Digital Audio             Portuguese      256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / DN -2dB / Dolby Surround0 E: E! I) _( W3 \5 \; ?5 {  @
 34. Dolby Digital Audio             Russian         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround
  " C' m1 l+ `: U3 {3 v0 ?# u
 35. Dolby Digital Audio             Russian         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround
  $ u8 d6 }/ D9 H0 x+ p: q
 36. Dolby Digital Audio             Spanish         256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / Dolby Surround
  " L: w& \4 ]+ \0 {6 o- r* _
 37. + l* ^0 c/ B( z4 q/ U; E) g
 38. SUBTITLES:
  1 `# c$ U8 N9 g0 y

 39.   @4 |+ J9 s+ v2 i( k# _
 40. Codec                           Language        Bitrate         Description     9 m$ ]3 o5 y% C( y( c$ U+ k& ?' p
 41. -----                           --------        -------         -----------     : Z" C6 n% _& R- K
 42. Presentation Graphics           English         43.532 kbps                     
  7 T( C5 i# `0 m
 43. Presentation Graphics           Chinese(自带繁体)         40.482 kbps                     
  * C& [% F. ?; T/ t; V( A
 44. Presentation Graphics           Chinese(简)         33.832 kbps                     ; T7 u  S5 H) V# w* F% P6 I1 S# ?2 x
 45. Presentation Graphics           Chinese(双繁)         55.413 kbps                     , s, X& L, h- _, E+ L' ^
 46. Presentation Graphics           Chinese(双简)         54.092 kbps                     
  6 R: E0 R( T4 S+ ^4 A  \5 P
 47. Presentation Graphics           Dutch           32.639 kbps                     % T6 k% U0 g1 }! m( Z+ v
 48. Presentation Graphics           French          36.608 kbps                     
  5 a, `" S4 o2 T- C, g( d  a
 49. Presentation Graphics           French          0.189 kbps                     
  ; g. C% }0 ^3 f& h, I% b
 50. Presentation Graphics           Hungarian       37.888 kbps                     9 X) C! j* T& f3 w% i1 _
 51. Presentation Graphics           Hungarian       0.148 kbps                     
    N1 G* I. y$ l/ o. I
 52. Presentation Graphics           Indonesian      43.570 kbps                     
  # `9 O/ {. A. ~: F2 R
 53. Presentation Graphics           Japanese        23.490 kbps                     
  0 _) @& J1 m4 Z
 54. Presentation Graphics           Korean          26.818 kbps                     1 H  n) H5 O- G0 O
 55. Presentation Graphics           Portuguese      42.632 kbps                     
  " R% n( X: k* h- Y6 G
 56. Presentation Graphics           Portuguese      0.280 kbps                     
  " L+ p" d$ R: K- n+ O2 G4 V
 57. Presentation Graphics           Russian         42.594 kbps                     ) c1 V: S' E" Y9 j1 X9 }" X7 Q( K7 u
 58. Presentation Graphics           Spanish         43.197 kbps                     
  1 K# H8 |' ^( d' {
 59. Presentation Graphics           Spanish         39.565 kbps                     * G5 e3 @8 q) w
 60. Presentation Graphics           Spanish         0.208 kbps                     
  $ S7 [' c3 r+ h7 U
 61. Presentation Graphics           Spanish         0.215 kbps                     
  4 W: z1 u5 d/ _9 m; c
 62. Presentation Graphics           Thai            55.570 kbps
复制代码

/ m5 Q( Q6 H+ z! e) j; E" |# c) I. H7 `* h) N9 a& l, j( w, X7 d- H, X

* C  o! f" D$ }" j, _                               
登录/注册后可看大图
# Y4 ~* r" i& ^' v; v1 C

: O& J) b2 l8 G5 h$ l                               
登录/注册后可看大图

. S# o7 g3 ]2 H: q

. u& G0 E3 w, O                               
登录/注册后可看大图
- M3 G8 ~! Z* ?, P' U
/ `7 d5 y) g* P! t1 ?9 l) f
                               
登录/注册后可看大图
* U" [  [  w. @& l, r& ^# O
) M- l; K* B1 n5 t2 t

( B2 {4 }& A. @2 R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容详情请点击
最近访问 头像模式 列表模式
HD一条街,身边的一条街。
x385868158 该用户已被删除
发表于 2015-6-30 15:24:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-6-30 16:13:37 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
HD一条街,身边的一条街。
yuanyuxin623 该用户已被删除
发表于 2015-6-30 16:48:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-6-30 18:33:56 | 显示全部楼层
在HD一条街找到好多东西
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-6-30 19:18:41 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-7-1 15:13:15 | 显示全部楼层
影视资源尽在HD一条街中, 哦也!
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-7-2 15:23:58 | 显示全部楼层
HD一条街,是我心中的一条街
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-7-3 04:03:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
HD一条街,身边的一条街。
北极星 该用户已被删除
发表于 2015-7-15 10:52:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2016-12-7 16:38

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表