HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1114|回复: 28

[演唱会] 少女时代东京巨蛋演唱会 Girls' Generation - THE BEST LIVE at TOKYO DOME 141228 HDTV MPEG2 10

[复制链接]
发表于 2014-12-29 14:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2014-12-29 14:47 编辑 " D- l  O: I$ B8 Y
. G0 n8 z) i$ Q( M' |
eNCV.png ( a" `$ x4 n" h% m/ g; w: M
Tu3hC.jpg % p. `7 q+ N# ^( F

/ ^5 y7 A2 F8 H% ^/ z6 y) z: \
' a+ A& w" z. r1 w7 g; dTitle: Girls' Generation - 'THE BEST LIVE' at TOKYO DOME
4 W9 ^2 m+ i) `' Q7 lGenre: Concert" \  ^9 ~9 @$ e
Broadcast network: WOWOW& m2 b4 g2 l4 e$ q" Q
Broadcast date: 2014-12-28. j, h0 V  H0 A. O- I7 P' c
Language: Japanese/Korean
0 T5 }7 [$ D4 F0 ?6 @7 u6 a3 W. KSubtitles: None
: B4 f* Y9 r. g6 G1 Y( Z, P* g" x0 V% A5 a8 S+ G
Performance list:6 k& r/ ]. ]1 s
1.        “Flower Power”* m. S2 `0 Z0 b9 T7 V
2.        “Motorcycle”( V; _, Q5 d7 f5 J
3.        “Mr. Taxi“% G' A" m* m+ D7 Q0 }0 W
4.        “Galaxy Supernova“1 q$ S5 I- ]  i9 \
5.        “Mr. Mr.“ (Japanese Version): J' l. R8 c% ^/ P( h% z1 p2 K4 z! o
6.        “Karma Butterfly“8 a4 y/ V7 b) T3 j; b
7.        “The Great Escape”6 J7 c5 C7 s( I2 R5 c
8.        “Animal” 9 F5 ^1 V9 Q4 t
9.        “Hoot” (Japanese Version)
3 m/ x2 {" @9 k$ \10.        “Run Devil Run“ (Japanese Version)
7 o& f  I8 M% j) i, b11.        “T.O.P.” # h+ t, b1 G' K" O  t
12.        “The Boys” (Japanese Version) / _  H  D3 g8 }0 m2 ?4 [6 J/ q  w7 u* Z2 U
13.        “Reflection”
7 ~" i% I0 H, N14.        “Genie” (Japanese Version). }9 |0 ]) k4 \+ m) L
15.        “Bad Girl”* f9 a  ]8 ~; J* h# o/ x
16.        “Divine”: I- n- K$ p- ]/ v/ \& Y
17.        “Indestructible”
' ]: `1 F7 ]4 I18.        “Show Girls”
' S9 |# F4 V! \' d2 U3 Z19.        “Paparazzi”1 U8 k# N& z8 j- [. b
20.        “Chain Reaction”- M% A) Z) R* p9 A) v' U3 \* B+ n
21.        “My Oh My”2 k  @2 L/ ]3 N" t1 o6 U. x) k
22.        “Kissing You”
0 }* H: `4 B$ ?( O1 n- k23.        “Flyers”
9 A% ?0 ?. V& S24.        “Love & Girls”  h* x6 @# v8 g5 }* D
25.        “Blue Jeans”
6 u3 {5 n' ]8 g0 ^, r  z26.        “Gee” (Japanese Version)
  V3 y  c& |+ V& d9 ]27.        “Not Alone”
, _: A% D7 f6 y0 J28.        “Into The New World” (Ballad Version)2 C; F1 `% h, R5 P) B- h
3 x: N4 n, s: x) T# p- [
 1. General' l# ^) d7 m7 m2 D- s% Y
 2. ID                                       : 16432 (0x4030)1 Z% t4 v, ?& b1 J
 3. Complete name                            : SNSD THE BEST LIVE at TokyoDome 141228.ts! F7 T  t- K! N4 F
 4. Format                                   : MPEG-TS
  9 h( h0 H) l" O# V/ p
 5. File size                                : 17.1 GiB
  $ |3 Y) ]1 U( i5 _3 o* F
 6. Duration                                 : 1h 58mn4 H, [0 i# R3 m, h* [7 t
 7. Start time                               : UTC 2014-12-28 19:59:28
  7 g+ N( r$ x+ @4 S/ }+ Q6 w7 i/ c# B
 8. End time                                 : UTC 2014-12-28 21:58:183 c0 e& k* e* b
 9. Overall bit rate mode                    : Variable8 \9 v! y' P7 F0 X" Q- s' a
 10. Overall bit rate                         : 20.6 Mbps
  8 Q2 A( b) x9 T2 |: L
 11. Network name                             : 덨S Digital! _, b1 ~8 g  U9 }# |) T3 O+ R% x
 12. Original network name                    : Astra 2
  * b4 f: C+ l  ]- o. d9 p

 13. - T9 m8 w3 Y9 H. d1 u
 14. Video, R" J- {! K3 L
 15. ID                                       : 320 (0x140)
  ! r  d$ ]7 Y. f: u6 |# Q
 16. Menu ID                                  : 191 (0xBF)' ?% p- o& w, J4 T! j
 17. Format                                   : MPEG Video
  : Z8 `* n# @& H  I. s
 18. Format version                           : Version 2$ Y0 V  r1 j$ `* T, M
 19. Format profile                           : Main@High1 \: D  @8 f6 T  X" k& n: R
 20. Format settings, BVOP                    : Yes, l: S5 X$ a8 s/ E9 O7 W1 r
 21. Format settings, Matrix                  : Custom
  ' p, B# i, x) O1 {3 ~
 22. Format settings, GOP                     : M=3, N=15! T- V% z' B7 [
 23. Codec ID                                 : 2
  ! \5 ^! c( D( M! P2 S' v5 m& D* W
 24. Duration                                 : 1h 58mn
  $ }7 ^/ P8 d) ~! w2 w9 @6 V  k( Z6 g$ M/ R
 25. Bit rate mode                            : Variable
  ; M" r$ r/ Z: i2 m5 K
 26. Bit rate                                 : 19.4 Mbps% d' N$ m% ~9 y, B% L2 h% O
 27. Maximum bit rate                         : 24.0 Mbps) B9 w6 I' s2 [0 S6 I0 ^4 e
 28. Width                                    : 1 920 pixels
  4 u$ d1 N( U* X! l; T  `# j( X
 29. Height                                   : 1 080 pixels
  # t6 n& w1 A$ I, L8 @0 ]# ^
 30. Display aspect ratio                     : 16:99 P% p; H$ i9 T6 k) V
 31. Frame rate                               : 29.970 fps% H9 R7 Q/ X9 |& O2 U* N  e
 32. Color space                              : YUV" ^2 K" R' k2 m( ~
 33. Chroma subsampling                       : 4:2:0* h8 F: a5 @" |4 P. U8 U- x7 I
 34. Bit depth                                : 8 bits5 f( g; {6 h% y/ i
 35. Scan type                                : Interlaced
  , L+ r( B$ ?, j* _, q
 36. Scan order                               : Top Field First
  " d4 d+ w% B: j& X: S$ g4 g0 h
 37. Compression mode                         : Lossy/ q6 Z) e4 z* r
 38. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.311; L6 q- R4 b3 J: g& n. `
 39. Stream size                              : 16.1 GiB (94%)7 W/ d) y* I. w& {. S
 40. Color primaries                          : BT.7099 F2 A% _8 {1 C3 j. Z
 41. Transfer characteristics                 : BT.709
    J. ^' q, q: x1 u/ j; x3 Z/ ^
 42. Matrix coefficients                      : BT.709
  . U4 M9 z  w' H0 n( X, P' |! D
 43. & L- B! j# a+ f# l
 44. Audio& |- C5 R+ z/ b; d9 c% b% g
 45. ID                                       : 321 (0x141)- P$ C& ]5 f& h# x  O3 o. w/ P
 46. Menu ID                                  : 191 (0xBF)) D; c* `1 u3 X1 \) ?! X' r
 47. Format                                   : AAC
  & h, O% w2 T( |2 Z: c
 48. Format/Info                              : Advanced Audio Codec' ]# C0 Z9 Y6 @7 A4 _; I) N
 49. Format version                           : Version 2
  & r; i3 x$ F- U) Q% q' T
 50. Format profile                           : LC
  & D5 k+ M  ]1 c7 x: D0 M6 m
 51. Muxing mode                              : ADTS
  2 j' Y& Z! _/ G! c1 |7 }0 ~7 N; A
 52. Codec ID                                 : 15" C- l% {) E0 f9 [
 53. Duration                                 : 1h 58mn! \- b5 R; H7 o6 r# f. _1 h
 54. Bit rate mode                            : Variable
  1 O& }  J5 v9 N6 t- ]$ G% ]" I6 Q1 g
 55. Bit rate                                 : 188 Kbps7 U7 j5 O' A$ l  z
 56. Channel(s)                               : 2 channels" ]1 b2 C* H/ N6 d% z4 l3 c
 57. Channel positions                        : Front: L R
  % K2 z, ]" O$ ^* g" D2 b1 `
 58. Sampling rate                            : 48.0 KHz
  , b8 n; ]0 A6 q
 59. Compression mode                         : Lossy
  5 x# O2 h+ q8 g
 60. Delay relative to video                  : -460ms4 G: V* }, M# F5 Y- _) K9 t! M, d6 g
 61. Stream size                              : 160 MiB (1%)
复制代码
4 H+ |8 E+ g. O0 B3 M

0 X9 K, n+ x; ]$ ~" e8 E fbo2T.jpg
2 N4 |8 R* J9 z' I$ T FUeqx.jpg 7 t3 z6 p: N: I, f
OeyZ7.jpg 2 w( ^6 o7 Z7 y* _/ a' Q
QhlVm.jpg
" i0 U! P1 V. y9 `( Y( }$ Q XaYOh.jpg 2 K; }+ a- z7 B+ n$ b% Y1 I
% X& y- P- |8 R+ G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
最是那抹温柔 该用户已被删除
发表于 2014-12-29 14:53:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
w410274972 该用户已被删除
发表于 2014-12-29 15:58:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-29 17:08:34 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2014-12-29 19:10:29 | 显示全部楼层
thank you for sharing
发表于 2014-12-29 19:23:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2014-12-29 20:37:13 | 显示全部楼层
为了维护HD一条街的和平,我必须打满这些字,拒绝灌水,拒绝广告,争做论坛良好公民!
warlord 该用户已被删除
发表于 2014-12-29 20:40:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-29 22:04:45 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-4-22 02:03

快速回复 返回顶部 返回列表