开启辅助访问 切换到窄版

HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 451|回复: 11

[1080p] 卡萨诺瓦 英语DTS-HDMA5.1/英语导评/英简繁SUP字幕 Casanova 2005 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 x264-beAst 13.12G

[复制链接]
发表于 2013-11-19 19:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 q7 J( y' ^+ u% B9 b" O8 C
                               
登录/注册后可看大图

& S# W* U. ^+ `- D' D+ Q* }" }* A' \. y* G3 U
◎译 名 卡萨诺瓦/浓情威尼斯
0 L" i3 f. g! G5 x7 T3 c◎片 名 Casanova) h' ~7 b( `0 D9 `/ y, C$ |% O$ Y% t
◎年 代 2005
; F  ~; H9 v" Z6 X6 U/ {, x% ~◎国 家 美国; n# n4 E/ F! _$ q  i8 |
◎类 别 剧情/喜剧/爱情/冒险: E6 c7 O4 U7 L
◎IMDB评分 6.4/10 from 35,155 users; P  @" e0 Q5 H$ t- k# c7 K# [. B
◎IMDB链接 http://www.imdb.com/title/tt0402894/
4 G5 a' v# x7 K+ C3 s◎语 言 英语: S# s2 Y2 S# ^9 u* W( P
◎字 幕 见链接' c) O0 K: _7 P
◎片 长 111 mins 37 seconds3 c/ T3 e5 _+ _) ?1 ~
◎导 演 莱塞•霍尔斯道姆 Lasse Hallström
; Q# N4 X) q3 C# j2 \◎主 演 希斯•莱杰 Heath Ledger ....Casanova. O- C. K$ S' k
   西耶娜•米勒 Sienna Miller ....Francesca Bruni7 A9 w' W: q' a8 ]' S0 P$ w
   海伦•麦克洛瑞 Helen McCrory ....Casanova‘s Mother
8 X) \  r  Q' |; I- C" O9 p   蒂姆•麦克纳尼 Tim McInnerny ....The Doge0 _  V. R. H; p+ {4 t
   查理•考克斯 Charlie Cox ....Giovanni Bruni
' a5 E# |) }" T% I! K- p/ c   劳伦•科汉 Lauren Cohan ....Sister Beatrice5 z2 j, F) ~. X) r( ^7 B+ {
   欧米德•吉亚李利 Omid Djalili ....Lupo" z  ]8 R0 }- W9 B
   Stephen Greif ....Donato
. k4 o6 E7 W5 w  T. j- J   肯•斯托特 Ken Stott ....Dalfonso# T: M# K8 T/ E; S) B
   利•劳森 Leigh Lawson ....Mother‘s Lover/Tito0 {9 g" l: {  d8 x
   娜塔莉•多默 Natalie Dormer ....Victoria; ~( F; R; c" U0 u9 M
   菲尔•戴维斯 Philip Davis ....Guardi (as Phil Davis)
1 E' C. y9 [8 {8 N   Paddy Ward ....Vittorio
: J9 U: Q4 _  A   Ben Moor ....Andolini4 v$ R0 t, n, c; g# U0 V- `
   Adelmo Togliani ....Fulvio0 G& b2 k8 k/ |8 p# Q
   Lidia Biondi ....Casanova‘s Grandmother
6 u# ]0 Q' [9 R4 J2 ~   尤金•西蒙 Eugene Simon ....Casanova at 11: q/ E" W& N- Q2 v$ X% k" q
   Robert Levine ....Cardinal Lopresta
8 R1 [' F" d' n- w7 ]* ~+ ~   Danielle Baker ....Sister Magdalene% R# D5 O. i! \& ~
   克里夫•里克 Clive Riche ....Prof. Bennetto7 ~6 ~% o* l0 ?: S/ \- `) T) W
   Marta Bellocchio ....Beautiful Masked Woman% ^  X  P" H; h) |) z+ |6 H/ s: X
   Adriano Iurissevich ....Masked Casanova Actor4 F. w. y  E: V: S: P
   Giorgio Bertan ....Actor% A1 k0 x$ V7 v7 ]3 P8 D/ `
   Niall Buggy ....Bookseller/Printer& Y9 w7 i, F0 }) ?( p2 A3 n
   Simonetta Bortolozzi ....Beautiful Woman in Bookshop0 z3 z# b' x! Y6 [
   Francis Pardeilhan ....Customs Officer
: p) u/ o" W. a   Enzo Turrin ....Maggiordomo
/ n! b+ e2 P+ @, o5 S   Carolina Levi ....Bruni‘s Maid
- }6 m! ?5 q# Y) p9 O: I6 |* r   Paola Pessot ....Lolling Street Walker
  e7 }, Y* o$ L( _% p1 {   Elisabeth Riva ....Prostitute+ ~& \- b, C! c. D6 a. S( x, N3 ~
   Monica Vallerini ....Whore #3# i1 ]* |6 L; ~
   Nicholas Raymond Capriati ....Boy
- x  n8 B5 q9 c8 A! i, ^5 s) |   Naike Rivelli ....Dark Haired Beauty
7 R! @2 I: s4 g! z+ l   Sara Guerra ....Fair Haired Woman4 \; T& r/ ]% Z( Q: f
   Marta Paola Richeldi ....Another Woman
( Q  d: {. S( r- X$ Z1 x   Giorgia Riccardi ....Another Beauty5 D- G0 L! Y0 ]4 j& r' I& g
   Kristy DiBiccari ....Woman in Bookshop% G' b( I) c6 L* |0 {* @: }
   Jessica Seaton ....Plain Woman in Bookshop
8 y( p9 K& R9 \! D   Anna Gaia Marchioro ....Plain Looking Woman7 V/ A: K; A# }( Q
   Lorenzo Felisatti ....Laughing Man
0 r5 k9 z' r4 ^! U   Roy Doliner ....Dalfonso‘s Secretary$ @  A9 P2 |% `: J
   Silvia Nanni ....Whispering Woman
0 X+ z. H8 _. ~   Paolo De Giorgio ....Young Man; |6 g5 U! Q+ m. `
   Alessandro Bressanello ....Flunkey Captain4 }9 G2 q$ M9 e9 c& R
   Katarina Volgyiova ....Society Woman. n8 N2 q6 }7 O" v4 Z. ^8 |
   Davide Bozzato ....Drunken Reveller  U" T+ l8 Y% ?7 i, e; L9 w$ [
   Catherine Gault ....Reveller/ T4 F: v2 a1 b/ r) k
   Renzo Martini ....Beadle+ \; N3 [3 k8 R" r: @. @% H
   Laura Pigozzo ....Woman
7 O8 G* t4 k! ?5 J3 X- b+ d9 j   Federico Scridel ....Casanova Actor1 X; P' M. i6 z) a3 c/ N$ V
   Manuella Massimi ....Lady Actress+ l0 G; N! C9 s5 w3 E5 K3 A
   Tommy Körberg ....Gondola Singer( p3 Y, {; R3 s0 t0 V
   Bryan Korenberg ....Man in Brothel
4 @& V( h  R( F/ c  Z+ \   Bimba ....Pig
3 P! L" M6 Z; F" I   安德里娅•奥斯瓦特 Andrea Osvárt ....Fair Haired Beauty (uncredited)
' t) ~: C7 ^' {) f$ V2 V   杰瑞米•艾恩斯 Jeremy Irons ....Pucci
# c, b" z6 X! H! P" h   莉娜•奥琳 Lena Olin ....Andrea+ ~% T' A0 K7 A# Y

/ [. J" x) M5 ^: @6 H
: W$ s6 D7 L$ F$ q- p2 G# ], s) h◎简 介 
2 S) i/ ]: Z  M
% T! m/ k, f" _$ A& @* X. z; N! S 故事发生在1753年,贾柯莫•卡萨诺瓦(希斯•莱杰 Heath Ledger 饰)是威尼斯著名的浪荡子,从伯爵夫人到禁欲修女,似乎每个女人都抵抗不了他的睿智和风流。终于,他的放荡行为触怒了宗教局,被捕之后险些处以绞刑,幸好朋友及时出现力挽了狂澜。朋友警告卡萨诺瓦,如果不能找到一个正派女子结婚,他将被逐出威尼斯。卡萨诺瓦幼年时母亲离他而去,并且许下承诺将来会来威尼斯与他重聚,卡萨诺瓦一直相信着这个诺言。为了等待母亲,即使带上了婚姻的枷锁,他也要留在威尼斯。在机缘巧合之下,卡萨诺瓦认识了弗朗西斯卡(西耶娜•米勒 Sienna Miller 饰)。% |- K: {8 t4 Q/ X( C. |; d
5 H2 B  u- m2 Q1 X8 Y' a8 U% r
 弗朗斯西卡思想前卫,饱读诗书又主张男女平等,这一切对于见惯了肤浅女人的弗朗西斯卡来说有着致命的吸引力。但是一方面,他们两人都有着未履行的婚约。另一方面,聪慧的弗朗西斯卡就像一头彪悍的小马那样难以驯服,卡萨诺瓦必须做出巨大的努力,才能捕获他的芳心。而在这条艰难的道路上,卡萨诺瓦渐渐的领悟了爱情与欲望的区别 ••••••( _5 j' b9 j6 h; ]( f
2 I" z4 L  ]2 S) y9 t0 a, S

9 c, c9 z8 a5 l9 `4 x4 P5 l◎一句话评论6 }2 Z  F$ P& t$ R
) W2 K7 W/ v& x$ m+ @! y
A partially true story about lies told, virtue lost and love found.+ R7 O( ?' r; z* F. X& c
6 y% |4 f" h8 x# O- V8 c& B
He won every woman‘s heart. She won his.
6 E) R" ~9 L2 G
- F2 e) C* O( D  `There‘s no greater adventure than true love.
* g6 C3 f/ U* C# G* x2 R. F. q# l+ E* Z# K7 M& W
霍尔斯道姆的这部《卡萨诺瓦》并未忠于卡萨诺瓦的人物原型。
7 q3 s  V4 k  C! C0 {——《芝加哥太阳时报》2 C& h8 H8 G* H+ J. i4 O- f" W

6 j3 ^! k5 l% T+ J5 j% \片名应该改为“美国派4:威尼斯假期”。
$ u8 ]$ _( x  W. N* N" r% V2 @——《阿波罗导报》( C) x5 o4 h0 u: ^! ^9 z
% ?& G$ I( Z7 a$ ~$ P) f! Z- j5 W
) U  L# i0 l' t2 t7 y
◎幕后制作* ?0 V; j6 p+ X# }, Z4 T# D' ^
+ a" j. U2 p; T) v+ B8 R" r
美男万人迷7 T4 V0 |" `2 ^" B, B- o
* N0 }- s! {! c! G/ G( u
 作为真实存在的现代神话式的人物,贾柯莫•卡萨诺瓦在浮光掠影中渡过了传奇一生。1725年,卡萨诺瓦出生在水城威尼斯,父母都是演员,母亲还曾是享誉全欧洲的美人。童年的卡萨诺瓦体弱多病,经常流鼻血,不过被女强人们抚养成人的他也因童年的耳濡目染而具有了独特的魅力。才华横溢的卡萨诺瓦曾就读于帕多瓦大学和圣赛普瑞恩神学院,不过想成为牧师的他却因风流韵事而被学校开除。1742年,他拿到了法律博士学位。" c3 Z8 ^  O0 F/ k) ]# Z
  \) B+ L5 e2 p+ G$ _# l5 b( j1 R
 1744年,卡萨诺瓦成为罗马阿夸维瓦红衣主教的秘书,可不久因同女人间的流言蜚语被逐出罗马。后来的卡萨诺瓦拉过小提琴、当过教士、作过秘书,他还撰写了大量剧本、小说和诗集,其中最著名的莫过于记载自己情事的自传《我的生活往事》。
, Z3 e5 p8 w- V4 g
% t7 x- _6 F! A" ~ 1749年,卡萨诺瓦遇到第一个自己挚爱的女人亨利埃特,最后却惨遭抛弃。1755年,被宗教法庭追捕多年的卡萨诺瓦终于被捕,并被判处5年监禁,不过服刑不久便成功越狱,逃往法国。在法国受到名人礼遇的他凭博彩发家,开始继续在欧洲探险。/ J9 W9 F: }; B5 R- Z

0 D- b4 m  s6 p  U' T2 a5 a) P8 J 1798年6月4日,卡萨诺瓦病逝于自己的城堡,地点位于现今的捷克。人虽死,但卡萨诺瓦的风流一生仍被世人津津乐道,他的名字成为英文中花花公子的代名词,并且在20世纪先后10多次被搬上大小银幕,其中包括费里尼等影坛大师的作品,法国著名演员阿兰•德龙也曾扮演过卡萨诺瓦。* L: v1 D7 H2 B# b

1 T2 ^  }9 n6 w/ `# d1 C8 z7 h实景拍摄
' W5 v9 y) V9 z! \0 W3 N. S, |/ F2 o  u* ?. [
 本片导演莱塞•霍尔斯道姆可谓是真正的各大奖项提名专业户,他曾凭《狗脸的岁月》和《总有骄阳》两度获得奥斯卡最佳导演提名,还曾获英国电影电视艺术学院、威尼斯电影节、柏林国际电影节权威奖项的提名,除了拿到一次独立精神奖,其余都与殊荣擦肩而过。不过勿庸置疑的是,他的作品虽屡屡与大奖失之交臂,却都为他赢得了不错的口碑,很多作品都成为影坛的经典之作。6 u" b5 ?( u/ G0 J8 m2 U* }7 l
- _% ?8 E0 b; h
 霍尔斯道姆向来热衷于实景拍摄,1999年的《总有骄阳》在新英格兰拍摄;2000年的《浓情巧克力》在法国乡下拍摄;2001年的《航运新闻》在纽芬兰拍摄;而本片则是影史上为数不多全程在威尼斯实景拍摄的影片之一。影片选取的外景包括安康圣母教堂、圣马克广场和公爵宫等很多威尼斯300年来的标志性建筑。* {9 ?3 L; F0 E9 A

& D7 V: O; A- |4 ^# S  C 在耗时4个月的拍摄过程中,面对如同博物馆般的威尼斯,摄制组总要解决纷繁复杂的工作难题,其中最为棘手的便是烟雾和灯光。众所周知,具有几百年历史的古老建筑对环境要求十分严格,稍有不慎就会造成破坏。用烟雾营造气氛是不允许的,甚至普通的照明技术都会带来影响。相关的技术部门总要另辟奚径,于是也催生了一系列的技术革新。
4 X4 {% v9 F+ r: O& l: f6 |
& b( L% {* |3 `2 i0 Y+ X& u9 ?
4 b( _9 V& x0 y; k* @3 m( L* U, m◎花 絮
% p  Z% }7 m& n9 O' x: l. s8 A1 f2 ^' l6 P
•片中要设计一段狂欢节的重要场景,其中要包括逗熊、吐火、斗牛和杂耍等很多精彩表演,根据记载,狂欢节有时会持续6个月,威尼斯全城的居民不分高低贵贱磨肩擦踵,他们带着面具,对彼此身份一无所知,随意搭讪嬉戏,也就是在这个狂欢节上,卡萨诺瓦展开了对弗朗西丝卡的热烈追逐。摄制组在圣马克广场重现了18世纪的盛况,热闹的气氛和火爆的场面让威尼斯的当地居民纷纷驻足,即使意大利人都为如此的手笔叹服。( C- ], D0 K' n1 i0 R

. K+ n# r" w) `
' I: E* K5 Y8 K- N% a◎穿帮镜头+ R/ w! h( }- t' i
( x8 L8 M) t0 ^; o; Y/ X
•影片设置的时间是1753年,但却出现了热气球飞行——而历史上第一次热气球飞行发生在1783年。
* d, P. Y8 G' I! i* G7 N4 P# {
* I6 c& g( I- n, f( K$ \1 n•当卡萨诺瓦从一座房屋跳到另一座上时,有那么一秒你能看见绑在他身上的绳索。
 1. [RELEASE INFORMATION]
  ; a4 z: P2 a( w% E
 2. RELEASE.NAME...: Casanova.2005.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x264-beAst.mkv) V. B3 p! D) H& C( @& Q
 3. RELEASE.TIME...: Nov. 19 2013
  * k8 d& n# B& B9 u$ \8 \
 4. IMDB.LINK......: http://www.imdb.com/title/tt0402894/
  ! O( i  u. u8 O
 5. IMDB.RATING....: 6.4/10 from 35,263 users  # C/ N3 |! y' Y+ a* t
 6. GENRE..........: Adventure|Comedy|Drama/ M  {$ ]2 @4 ~1 g- c* d
 7. RUN.TIME.......: 1:51:36.731 (h:m:s.ms)
  / X) X# w  Z' S. \! F3 P- L
 8. VIDEO.CODEC....: [email protected] Profile L4.1, 24/1.001 fps
  % j' Y3 x: ^7 `& R* s0 k0 O
 9. x264 LOG.......: Ref=5, B-frame=6, me=umh, SubMe=11
  6 q# U$ g: b' Z
 10. BIT.RATE.......: 14200 kbps, 13.1 GB
  $ z6 J8 T3 ~/ n+ M8 o
 11. RESOLUTION.....: 1916 x 806, 2.38: 1
  ' [3 c6 k/ ?" q7 {/ i
 12. AUDIO1.........: English DTS-HD Master Audio 5.1 @ 2305 kbps) k. B) e3 f) u; N1 C
 13. AUDIO2.........: English Dolby Digital Audio 2.0 @ 192 kbps  Commentary
  9 I, V: O, Q$ V$ M' m2 A4 m% d( |* {
 14. CHAPTERS.......: YES 7 U% I5 L1 b- n# {
 15. SUBTiTLES1.....: Eng/SUP
  " M$ I# K5 `& w1 y
 16. SUBTiTLES2.....: Eng/SUP  Commentary
  # `, @! y' p5 Z- G# e1 ~4 ^3 m
 17. SUBTiTLES3.....: Chs/SUP 简体3 D8 e5 w$ x4 Q% {" `8 v6 c3 U
 18. SUBTiTLES4.....: Cht/SUP 繁体
  * \6 F' |- [; q, A
 19. RIP.SOURCE.....: Casanova 2005 Blu-ray 1080P VC-1 LPCM5.1
  - Y7 F0 I' ?& A# e
 20. ENCODER........: beAst' Q1 V" C( o5 }  [, U4 t

 21. 3 Q8 ?8 F. P7 Q! p7 ~. D
 22. ---[Information] [2013-11-17 5:54:17] x264 [info]: frame I:1261  Avg QP:15.77  size:283903
  + h, A5 R+ C9 p) L5 p! z& v
 23. ---[Information] [2013-11-17 5:54:17] x264 [info]: frame P:37530 Avg QP:18.40  size:1263488 P0 A4 G# O8 Q2 d0 K
 24. ---[Information] [2013-11-17 5:54:17] x264 [info]: frame B:121770 Avg QP:20.76  size: 55712
复制代码

6 @; b  ~) q3 x/ h' Y                               
登录/注册后可看大图

. }4 E. _5 ~/ J8 s: h) s; v' E9 y+ ~" d/ A5 q- K, ~
【下载地址】
/ h: y- Q7 u6 p# F7 G  U9 G( z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
最近访问 头像模式 列表模式
HD一条街,身边的一条街。
chggtwt1 该用户已被删除
发表于 2013-11-19 19:35:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
db2q8e 该用户已被删除
发表于 2013-11-19 19:35:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
非问我大时代 该用户已被删除
发表于 2013-11-20 07:27:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
cnop9 该用户已被删除
发表于 2013-11-26 19:31:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2013-11-30 19:32:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享好片源
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2013-12-28 10:56:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2013-12-31 05:34:24 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2014-1-8 09:37:39 | 显示全部楼层
好东西谢谢分享
HD一条街,身边的一条街。
zhuge3 该用户已被删除
发表于 2014-3-10 13:23:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。

手机版|小黑屋|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2017-4-30 22:49

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表