HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 119|回复: 5

[欧美] 第71届黄金时段艾美奖颁奖典礼 The.71st.Annual.Primetime.Emmy.Awards.2019.1080p.HULU.WEBRip.AAC2.0.x264-monkee 5.15G

[复制链接]
发表于 2019-9-25 14:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
5 T- U1 y0 r( n# n+ X7 J& K
+ V6 g  @9 ]0 R( l5 p- g$ B
& J7 v4 i2 X( u. ]9 t
, ~4 a" K# G0 L* \/ v
第71届黄金时段艾美奖公布完整提名名单:5 t, ^9 a( J5 H- S& `; C
$ c) s! K! }4 V8 O1 y+ X- n
剧情类
1 ~/ [3 Y1 j" ^% r0 U4 G3 @7 _' y! h( a3 @" V
最佳剧情类剧集:
) ?" \9 J: z- `; r) A& i7 w( I4 m, x5 s
《风骚律师》
; y: p$ F: a7 _8 s8 w2 o/ c- h7 y+ g" L6 m
《贴身保镖》* ]0 l, X/ r& q, q2 l

7 m$ ]5 N9 }/ G《权力的游戏》+ u' f/ O7 |" @& m' M" D# `
3 S5 C  h* \% g0 C7 m, R
《杀死伊芙》, b- }4 y# h/ ^6 \$ E) i8 _7 t

! r& y5 z: R% [8 L6 o' m《黑钱胜地》
( r) J# B% j! h5 x% l
' X8 i/ U: r4 }) P: c7 M! @《姿态》
0 c2 |1 x. i0 o$ @5 C( V  P/ {. d3 w+ \. h2 q/ z% r
《继承之战》
8 P2 D4 t9 M8 |4 G$ T9 t. v1 o+ m- F7 i
《我们这一天》2 |- R0 e8 u  Q, r2 {

6 ~0 C! k7 _! @0 S剧情类最佳男主角:
: m: M5 k) E0 l; w5 {, q1 h' R: E/ z( X/ L, d: r5 G
杰森·贝特曼《黑钱胜地》/ M6 v$ @; Z3 r8 I! Q- Y5 ~1 j

  |; b8 P  E  u2 _斯特林·K·布朗《我们这一天》
* ~# \' K0 }& X' R, ?
- n/ s2 \4 A- L" _+ m; q基特·哈灵顿《权力的游戏》
. P$ N8 k. s  x+ M
2 f: d/ @; V4 p: t6 B; t鲍勃·奥登科克《风骚律师》8 Q/ J3 H  Y. C0 v5 K; n0 g3 S

/ L+ f8 O/ S0 g比利·波特《姿态》( S# X: C1 F7 [' h$ {; h
% I& }4 ?4 }; @, Q* W8 Y
米洛·文堤米利亚《我们这一天》
( q" }$ p7 G- O6 g! M( r+ h9 b; u9 _" E
剧情类最佳女主角:
% R0 ^  B" R- W
; L+ @9 B+ m$ l) x3 Z8 j* M艾米莉亚·克拉克《权力的游戏》
  K! \  ^4 C6 I
6 [4 u8 a$ h3 c* ?朱迪·科默《杀死伊芙》
8 `4 C2 K% d7 n& e: ]1 G1 r; N2 R* R  i
维奥拉·戴维斯《逍遥法外》. D. _" `! i- ^- Z5 S
5 u$ u3 \6 u. R) R1 Q6 ~7 S
劳拉·林妮《黑钱胜地》
$ ]/ f" w0 w( p0 h) b$ N1 x; [" d2 H( @: f' d6 {9 \* s
曼迪·摩尔《我们这一天》
6 M& X: C0 S% W! V1 i& f! K, y5 `. z( i' r; U0 A
吴珊卓《杀死伊芙》+ p6 F+ ?: J; L0 y2 C& E8 t7 u

4 l0 I" i) O8 r' a罗宾·怀特《纸牌屋》9 r, V0 w) Y7 N# o3 I' n! W; W+ {

" a( w  i- t9 J& }剧情类最佳女配角:3 \9 j& ?( W6 x, N* M
" Z3 G: Z  y; u- l8 e
格温多兰·克里斯蒂《权力的游戏》& @+ o- l- J( J& b/ t

# x1 k! c7 K6 w3 L3 U! ~朱莉亚·加德纳《黑钱胜地》8 }- b; \) G+ k& s4 o# Z# h
3 ?  J* h+ O, k' \- D" J
琳娜·海蒂《权力的游戏》
3 b# F# d4 X6 _; m8 C3 `% f. B+ X. U9 _1 G/ U8 I
菲奥娜·肖《杀死伊芙》2 U& ]3 N+ Y" i/ E
! g6 R  K+ I5 j1 v
索菲·特纳《权力的游戏》
, E* z+ {! `2 S4 ^
+ I' y& M3 v  c麦茜·威廉姆斯《权力的游戏》
% @( D* L" `. w) X
( `7 x& k1 {! c* y% Y剧情类最佳男配角:! }) W$ l: O, Q) e2 k8 _2 ^

! _% O# [' Y2 U阿尔菲·艾伦《权力的游戏》! k& U: \3 Z9 F. I4 _$ a" k) k

3 L( ^" q$ l: o- e- x1 M乔纳森·班克斯《风骚律师》
! R$ `: f* h7 s5 z0 B
0 _% ]2 [+ v& [: z) C7 T$ p; \尼可拉·科斯特-瓦尔道《权力的游戏》
0 i% S0 ~% ^5 [: o2 w8 R4 h
" s; o% t3 i: v. W/ H彼特·丁拉基《权力的游戏》
6 m; }0 ?( j9 |% M$ p  Y
% g9 ^' _9 c. U4 q: G1 ^% `吉安卡洛·埃斯珀西多《风骚律师》- z7 N. i, A7 W7 H8 g; \  b

+ x: |( U. f4 m1 I迈克尔·凯利《纸牌屋》
6 b6 |0 v8 D$ n# g, o- u+ Q/ Z& K% \# ?# Z6 d- I! x
克里斯·沙利文《我们这一天》6 v  V6 R3 m, @  U& D# \

2 s  p2 M7 q* k$ V% W3 K, l剧情类最佳客串女演员:
2 d  l8 w9 [6 X* z+ M; I
1 }' T& P0 w. k: @拉维恩·考克斯《女子监狱》
, q9 D2 Q8 ^6 u0 a" F; q# \0 g; }; S
切莉·琼斯《使女的故事》
$ {/ s! J. c3 g. v7 o; g( a
- G: k. {* Y( ]( l7 N2 `' H- Z, M杰西卡·兰格《美国恐怖故事》
9 _2 w: o* h. [/ N& Y
2 T! d: [: h6 \% E: D7 r; ]菲利西亚·拉斯海德《我们这一天》% V# `: ]( a- V. A" v% r

! B* [) y6 U% {8 S5 ^; T2 K西西莉·泰森《逍遥法外》: M& L: f5 Z% c+ n3 v9 U9 h
+ {( I1 b7 X' J0 U2 j
卡里斯·范·侯登《权力的游戏》  b" ?6 S% |& K: w* F7 v
% ~  s+ @. ^8 e1 |
剧情类最佳客串男演员:
" \( M  r, _' J* a
0 G; t' p- h2 V/ A  i0 B& u7 s迈克尔·安格拉诺《我们这一天》, q$ l' b7 X- R6 t2 A

8 h8 ^% c6 ]: T1 u% r3 e% X3 s5 c9 H罗恩·西法斯·琼斯《我们这一天》7 E2 i7 X: D7 f; J; e8 V9 t

. y6 J+ a0 O$ _; M迈克尔·麦基恩《风骚律师》
0 X  ~4 c- _; `  `1 t
5 @! y& C7 F2 [0 K% y2 Q$ ]库梅尔·南贾尼《新阴阳魔界》
" }0 o% c, y5 u' Z& b; r/ e8 {
, h) B: `, P5 g% X8 K, UGlynn Turman《逍遥法外》
3 V5 ?( |' L1 \5 J8 s9 B
- `" f$ }6 j7 p2 f& K布莱德利·惠特福德《使女的故事》
* A; j* P! c& L2 c3 d4 V  T0 H  u: I' _
剧情类最佳导演:
& \' b$ I. l4 r% Y2 ?
" i; ^) \3 e& N0 H, f( i《权力的游戏》- |6 ?* w/ R1 B7 x

3 H% I: K0 v; ~1 {8 @, L; H《杀死伊芙》
) _% _$ o$ E  G. ~
' e- O: y( J- H3 X《黑钱胜地》& V/ q0 F0 H, U) O! ]7 j) ?

& \4 I7 b# o5 K0 I; V4 S3 c3 E《继承之战》
  J1 O3 E% r9 d4 f' T5 h# K- G0 Y1 e, k0 @( r! Y
《使女的故事》" u( ?& S0 l+ ~
/ s7 q  y' L! Y. i  k$ @
剧情类最佳编剧:
5 ~2 f' @7 u  W1 P1 S# D4 z/ t  m4 v4 W0 m7 S$ c. M
《风骚律师》
5 T; |& Y* v+ r
: Y" A2 v& a3 |+ S. N# r, |6 L8 A! p《贴身保镖》, p) S+ H% j1 Z0 ~. \" A" h- N

; W- N) t5 |1 V# L$ n《权力的游戏》2 _6 m, \2 E) [1 f

3 X% e  ]% Y+ U6 T《杀死伊芙》
$ P8 v" c! q2 t4 H- P* f3 B# [1 X$ U6 ]
《继承之战》' m9 {# r! c& g% v; r# Y$ `

$ O9 z5 L! }  x7 c0 T5 ?《使女的故事》
6 r. q- J# X' ]2 e  i
0 @: R/ d4 x, ~! U; F* L喜剧类1 b% G* [3 z7 O. j) g3 n
# L* e' d; ?) {- E4 W3 E& P( i( ?
最佳喜剧类剧集:
" h8 Y3 S! O/ u* d
2 s3 s2 K7 m' t7 A& u/ b8 }% ?《巴里》% L3 v6 p" H9 r

. E  `; w* ?- q! ?4 }' ^( }; [  P; F+ Z- A《伦敦生活》
  T! C0 M; ^5 D# f* U& Y. S  B$ M% r4 Z4 U& ?+ v, s
《善地》) ~, H! I1 e6 }# @! ]6 A% l

4 N, [1 `* M1 q《了不起的麦瑟尔夫人》
% p( f  V, f- i4 v- e2 S1 q! A
, i# u( V# @% X4 |1 A- _5 X《轮回派对》% @1 q' r4 a8 V( m! h
0 `7 S+ t. {1 E+ n4 d
《白手起家》8 _% R+ P# W1 v9 p. X5 ?! U

- |, o$ J+ `5 c6 j& c3 s  H' @《副总统》- y7 w& H& P0 o) O7 v; `
) h1 Z1 y' s, @' N
喜剧类最佳男主角:1 t% C4 Z8 b3 U0 n- {+ x

) B' T8 B' y8 w. }& R安东尼·安德森《黑人一家亲》
) A# k$ e, k4 I+ k  A7 z. F2 [6 b: _; C* F  h6 l
唐·钱德尔《黑色星期一》: D% J$ x) P$ L  }; L- t5 k- R

/ [& D$ X: I0 C8 X3 y  h特德·丹森《善地》
; X! x- v6 g3 g/ B- @; t! x# X4 c0 s5 f0 b6 s6 A3 d2 ]/ `
迈克尔·道格拉斯《柯明斯基理论》
; v9 J9 L+ x  G; A+ y7 S
, B2 w! d; m* H' H5 I2 A比尔·哈德尔《巴里》2 @8 u* X* m; N9 X) u1 c

; L. z8 ?7 t- \) A! h- r尤金·列维《白手起家》( S4 p4 A6 \# h; H  B! Q4 A
: b  }; K5 V: `) X, [9 Z  {9 T5 R
喜剧类最佳女主角:
. H6 T, ?8 r% Z5 p7 R. t/ ^
) P5 p0 j' n- L, C/ |4 N. {克里斯蒂娜·艾伯盖特《生死之交》# X+ R' @1 h" y$ R& d; M9 [4 e! T& \' ]' b

1 ^0 H/ w6 ?& q9 l) |+ }瑞秋·布罗斯纳安《了不起的麦瑟尔夫人》9 N. e: }& u! P( X5 b; s

! o" i- J7 u) R: P& T9 J. N朱莉娅·路易斯-德利法斯《副总统》, b% N3 w& X& V; ~% t5 e" Q

) a, m9 M# G& u6 w娜塔莎·雷昂《轮回派对》
9 A) q0 o2 \" o3 W7 x' P' p" q# m2 W/ O
凯瑟琳·欧哈拉《白手起家》
% i2 }1 c$ H) j* E6 r( V3 @2 S
; m! e. C' X' N" ]2 z1 \. [7 {- o( i菲比·沃勒-布里奇《伦敦生活》
# l# u) w. m2 d+ D" d4 Z3 a+ K. L  p& P& g3 f& D. w
喜剧类最佳女配角:( f+ p  ]2 o  U4 \
$ V7 s0 ?! V1 k
艾利克斯·布诺斯汀《了不起的麦瑟尔夫人》
. R5 W  B$ U, X* r5 L
- H% F: N3 ~4 I# ]' B2 U$ h安娜·克鲁姆斯基《副总统》: `# C) }, i. q5 l7 E/ n% J
, l! L& d: N1 t0 J& J
奥莉薇娅·柯尔曼《伦敦生活》
  w: a3 E5 U% \) l5 v) d0 o
2 v' J. J0 p" O' M3 V1 h. ]希安·克里夫德《伦敦生活》# h. ~' D( b# I* C( p
# r- N7 J+ s% `: Y5 Z5 t
贝蒂·吉尔平《美女摔角联盟》3 Z0 N) y# z1 [+ s/ [  W  l

, |4 t' v3 A& H( ]+ Y, H6 D  Y莎拉·戈德堡《巴里》
* M1 h6 M4 }3 D( I. }+ w- [) k3 h' m$ G. n+ E9 x6 T& \
玛琳·辛科《了不起的麦瑟尔夫人》
" E5 H1 J4 z# M- t' Z& }; p
9 T9 h# g9 `( U$ }凯特·麦克金农《周六夜现场》" X0 I* W" j) I9 X: b. |
  O, A7 j$ W' A
喜剧类最佳男配角:3 J+ f, }  x5 l9 ^- y, p; }  _  L
3 x: {. ]* L' b3 D- t9 h2 b
艾伦·阿金《柯明斯基理论》
( r4 ^( }; [$ X/ j
! T/ P0 u, L) [8 [: K$ L安东尼·凯瑞根《巴里》  O: k# b6 l+ L; e
# P3 j+ c* M9 }  z# g+ ]! g3 l& s
托尼·海尔《副总统》$ j: n7 Z7 \% ^

$ Q- L# }: j, D  q托尼·夏尔赫布《了不起的麦瑟尔夫人》
2 j4 I! d$ k' F; k$ o/ C2 j' o; U2 X' `; f
亨利·温克勒 《巴里》  H, T8 _+ s. c5 z

0 P% x/ Z' R, s( H; B0 N) o# C喜剧类最佳客串女演员:. F3 }, K* j0 |9 t

4 l$ R9 |7 B5 ]* E简·林奇《了不起的麦瑟尔夫人》
, L! K; R8 x8 w- f3 z% C$ C
% t6 s1 w' w# k+ S9 b+ r吴珊卓《周六夜现场》. A  s: `- w. T+ v

& ^1 _+ P2 _  Q0 K  ?玛雅·鲁道夫《善地》
1 `; I0 J* w. U! J
; N! K& z' N; _: O+ k) i克里斯汀·托马斯·斯科特《伦敦生活》
( J7 S( K( b7 P7 L" ?5 r( C% z  w$ m3 w& f3 E& U: u; t
菲奥娜·肖《伦敦生活》' m0 j9 n5 e  a: W$ j4 f

) J3 G, Q/ M5 P4 o艾玛·汤普森《周六夜现场》8 E6 J8 d/ \0 Z+ X; S* W) M
2 h- G2 x# d% W3 |
喜剧类最佳客串男演员:
8 p( v, S5 T6 c
4 W" m, A3 R5 i6 Z  L% R马特·达蒙《周六夜现场》) I# A8 ]' s" {2 B

3 G9 N5 D: v- J- f; x/ ~6 J) a罗伯特·德·尼罗《周六夜现场》7 t+ ~, T* t5 e& l6 E

2 O! l) E( I% Q. h1 e" c7 A卢克·科比《了不起的麦瑟尔夫人》; j5 t* ]  Y/ u9 @) u2 ~

; `* \4 n0 Y2 ^5 bPeter MacNicol《副总统》
8 ]) Y' E; f( _5 f8 }7 y# F$ T6 \3 c
- f+ n8 ?! K! U( j2 X; o$ r约翰·穆兰尼《周六夜现场》
& {) U* T  N9 v2 }. T9 g% l( ^
( K( V- D7 T4 K1 t+ d! G7 @亚当·桑德勒《周六夜现场》
/ z0 g, s' ~+ _: s3 Y+ H
% C6 q7 h, S( c$ \" G! J鲁夫斯·斯维尔《了不起的麦瑟尔夫人》
  _( |  a6 D( N2 y9 Q0 q/ Q8 B" |! |9 s6 p3 \  w
喜剧类最佳导演:
' t. v3 e, y% L6 J3 W
# e$ j! q1 T$ k4 E# @《巴瑞》
' p! T" n1 o. @
( {: {2 @0 @0 Q7 R- I5 w《伦敦生活》
5 z# ^! n  _  g# K" I% f1 [( C1 S* @7 x# l1 b9 [
《生活大爆炸》/ A4 r" z" I6 L9 E/ j5 `* Y

$ ^$ {- [; k" P8 j: x: ^《了不起的麦瑟尔夫人》9 Q( K2 G$ _1 g; V" k- V
" Z) n* ~( k; F
喜剧类最佳编剧:& {1 p. c) E3 }+ I, }- F
7 [2 W/ x4 g( U* B$ W! N, [
《巴瑞》
; t. [* C. R' p7 p
* L) |" \/ ?1 k3 b9 e7 g《伦敦生活》
6 R8 \8 W0 z3 c- X+ M( q1 W1 O- N7 v5 D' Q- q
《笔写青春》
' \; J, @9 H; d1 l& A: q7 n5 r, ^( N% W
《轮回派对》
& o+ f" `& z$ @, M2 W3 d* b! W1 s7 k
' ]: X5 x2 Z3 ]! U《善地》
+ w  |% H7 x! o- P: E+ C, f3 R2 J1 ^/ j2 }
《副总统》
+ J- E) B& I- d% ]
/ @, c; K6 f* o+ X* n& p' \限定剧/电视电影类2 h) e3 u6 d3 c$ Q+ `4 ]& {
+ K6 s  A$ b3 b' A: K
最佳电视电影:
5 j' D% J" W  J6 N* a1 }) |- X
《黑镜:潘达斯奈基》7 b+ S2 H& N2 A/ t
* Z7 x' N& d2 Q* u/ O
《脱欧》( t- y2 p# }8 u/ o% {

: m) P) C, `3 F" g, s《朽木》9 f' m- \% B9 h& g3 Y

& w6 K# B5 I3 ]3 l$ K5 K# }) f《李尔王》# n6 c+ y$ P! [' y

; }& m7 F7 ]4 o4 j' T; F《与艾维共进晚餐》
$ a4 l/ a6 w4 s: r0 G, u) r
" \& E0 z$ L& r  \2 `9 A最佳限定剧集:1 ^6 n4 ]) _& `, _

/ U8 t) L3 {; e* P* T《切尔诺贝利》+ \1 @# i# S7 G
* u) A, M' Q6 ~3 m- _, {
《逃离丹尼莫拉》
* Z2 y0 U1 ]* y. Q  ]
' u3 Z3 G* d5 u《佛西与沃登》
( X+ [0 N1 m$ l1 B1 S
) N3 ~; ^4 A3 N2 N; x0 g0 i9 E; \《利器》
8 G, R* u3 ^$ j' ?! u% f4 V. l, g& e/ C8 j
《有色眼镜》) v7 @$ x! G+ ^( k% i$ q) M
5 ~  t& Q9 E- C4 @" Y& J) m4 v
最佳限定剧/电视电影男主角:
9 r; \8 V! r$ I& g# `6 U+ I- r& S0 j+ u& S
马赫沙拉·阿里《真探》
' w0 ~* [: N/ m: P9 p1 A  r% H! A/ L8 W! f! m5 ~  v* N
本尼西奥·德尔·托罗《逃离丹尼莫拉》
0 W3 }3 s* R. I5 x9 q9 b: f- w" z% D0 P
休·格兰特《英式丑闻》
8 a/ u6 T; y& r3 ~8 c+ E/ g$ a
. b0 o, |) j; T) x2 h杰瑞德·哈里斯《切尔诺贝利》
/ p7 _; T: ?2 |3 B7 d
: f8 q6 k! B. @: LJharrel Jerome《有色眼镜》
: F0 c3 s: |5 E3 J" Q# q4 j+ f0 g- U1 L7 d: E
山姆·洛克威尔《佛西与沃登》% U+ o  a& @1 v! a

$ k& A! ^: j$ q+ ]$ _最佳限定剧/电视电影女主角:- P* Q* A, k- f8 y$ T  E& I* {" |' B

0 q# U3 {0 I+ w( X% U# I艾米·亚当斯《利器》2 ?) b6 |1 V, v: k& l
0 I: @; k* d$ E, @
帕特丽夏·阿奎特《逃离丹尼莫拉》% m: Q5 ?5 @7 Q) ?; l0 W6 e* s/ u
' `5 r, `% T0 i7 M8 J
Aunjanue Ellis《有色眼镜》
2 L# C; Z4 g9 {0 o+ u9 W7 \8 g% Q# K* n, H2 K% l
乔伊·金《恶行》
1 z' d- v6 |2 n- H' ?, ~4 I4 K% }7 r4 j& I9 \" g+ y& Z, p& u& X$ P0 I+ i
奈希·纳什《有色眼镜》
8 ~/ X8 F* x  d
2 O1 D  R1 d, b: F  M  w) b' v' W5 d6 P米歇尔·威廉姆斯《佛西与沃登》- d. Z: \0 Q% }" e4 w/ J* w
9 U! g' C/ H/ S- i! k
最佳限定剧/电视电影女配角:
( u6 f6 o$ R+ w& S! y. U5 M) d# p5 I+ {0 R/ F' w1 k0 B
帕特丽夏·阿奎特《恶行》
( E" W( S8 L0 R9 a& H1 Q# S# G& t6 o; l. R4 P9 L3 x
玛莎·斯蒂芬妮·布莱克《有色眼镜》) u. N* N* c  C; B$ A$ L6 A

7 ^- v& {3 v6 S4 K# f" x: G帕特里夏·克拉克森《利器》
9 t8 V; T& f5 [) T4 i$ q: H8 ^
' M5 S; ~5 e& ^2 S5 p, k5 B维拉·法梅加《有色眼镜》. y7 r+ j( G+ e
# L2 I' f7 z+ K/ a# [4 G: ^0 I2 `
玛格丽特·库里《佛西与沃登》
$ g  Y" l! T" ?6 f5 I, o( l$ t! ^
艾米莉·沃森《切尔诺贝利》9 D: N0 @9 }5 K$ r

+ D5 ?0 r4 o) r8 Y8 m1 X, X; b1 [最佳限定剧/电视电影男配角:
9 ?1 p( n) Y% [
$ X# Y! k' _* oAsante Blackk 《有色眼镜》
& T9 s/ J4 I( |9 s0 B. q& @/ ~
: ]  H- V! b4 o8 @5 W- J保罗·达诺《逃离丹尼莫拉》5 b! S9 Q6 I2 _: m+ D
) H5 b; H  b1 a0 U3 y  e# U) R
John Leguizamo《有色眼镜》
; [! c/ R2 b9 D& J7 F, `' V4 Z) `, C% G# H% ?4 m
斯特兰·斯卡斯加德《切尔诺贝利》
  o# _9 W' x: e" b7 C; p4 ^0 b- S! P" Q6 w. ]; [0 k# E) O
本·威士肖《英式丑闻》
0 @4 b4 B7 r" j  t: @7 ]: o* r& r- C; L8 ^0 @
迈克尔·K·威廉姆斯《有色眼镜》- Z4 t4 Y; l/ B( I
. N# a6 \9 B4 T0 z& g2 H, _
限定剧/电视电影最佳导演:) E6 `, L4 S  u+ O

: v; |$ G: @* |4 `# h% g5 W《英式丑闻》
7 }8 j3 |) W6 R. f; O3 O0 v! n2 @. g2 e
《切尔诺贝利》1 b$ V( K: H+ P3 q. ?* |

/ p% n9 y+ T* c7 x8 W《逃离丹尼莫拉》7 H# Q" }3 s% H( E7 p2 v0 C9 q6 x
: I1 ?+ |* T/ l2 g
《佛西与沃登》( T+ g6 A: M, p1 `& I
2 S% W8 l' n& I0 m
《有色眼镜》
( p5 u! b- N8 u' V
6 T  z1 y8 p; _) a: j限定剧/电视电影最佳编剧:& e+ q5 \* Z- P+ {

3 _7 Y5 I, J$ u9 m4 n7 W8 k《英式丑闻》# W# A' v& W2 w7 z

4 g: S' c! o  r$ X8 M《切尔诺贝利》
0 y) I) x' h6 U5 ?0 }% F0 {
2 B: H2 E( F" c5 t% p8 c3 L《逃离丹尼莫拉》
: Z, I, }4 f4 A8 Y
- |& ]( t9 ~5 |- W5 ]《佛西与沃登》
$ r8 x- l+ C( v( M3 r! v3 C# m1 I+ I" s+ X" F
《有色眼镜》
% f; \) z& C0 J8 \$ b6 p9 Z. ~9 d7 C* s9 z
 1. Video
  3 E7 C' s5 h; J# }
 2. ID : 1
  5 b6 \/ B! s: ^! Y# M1 G
 3. Format : AVC
  # P, C- c" ^5 E# q' k+ s" s) ?  C
 4. Format/Info : Advanced Video Codec/ `1 X" q' k( K. U3 b4 h% O( V
 5. Format profile : High@L4
  + k" j) c2 U4 n- T6 S9 Y2 H
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  ! i" {, M  n% D5 n2 a9 p1 E: y
 7. Format settings, CABAC : Yes
  2 m. M: G" R0 ]% P$ c% h6 B
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  % N+ G- ~! p- E' L! m" h
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  " G) f3 |) e  L. |0 Q5 w
 10. Duration : 2 h 9 min+ v8 Z6 w$ n7 H( b
 11. Bit rate : 5 611 kb/s
  + t$ q2 R. h+ P% ^' O( ^% F- Z# d( G
 12. Width : 1 920 pixels
  3 }4 E; [% r& P( Z. R9 n
 13. Height : 1 080 pixels( ]  \% c4 _2 l3 c. s
 14. Display aspect ratio : 16:9
  - s1 o3 Y. d1 H- A
 15. Frame rate mode : Constant6 k6 x4 B$ o! A  L  f
 16. Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
  % `0 Z; p4 n! q# m: m
 17. Color space : YUV5 Q3 ?" r; \: U' V0 q& A
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  % S- Q8 k" H. F9 [- ~
 19. Bit depth : 8 bits
  / @& F  Z# x8 Y. g  T3 `2 s# O
 20. Scan type : Progressive2 t' `5 {+ X; Q+ a3 S) U! {, u% Q
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.090
  4 w/ C4 m2 W( j/ `
 22. Stream size : 5.09 GiB (99%)- A$ S3 j* e4 Y; ~, Z; s, c
 23. Default : Yes# p# I7 S; z7 g/ z" m9 Q. F8 F% t
 24. Forced : No
  0 a6 r5 E1 A5 C
 25. / B; N4 O; ^! |' V/ {5 c1 p9 q
 26. Audio
  6 Q: k2 j, _' R# F- _3 \  A) n
 27. ID : 27 w8 i& ~+ _2 A& q. V3 ~* Y) y/ l
 28. Format : AAC LC SBR
  4 C0 {2 I& T" @( }4 @5 b! o
 29. Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication1 c3 h& F! n, e( |2 U$ ?
 30. Commercial name : HE-AAC5 g0 k! x( M* y& u" [3 H1 s
 31. Format settings : Explicit( W/ P6 D9 X5 V/ S. u
 32. Codec ID : A_AAC-2
  $ Z4 s9 |1 t  k) _- b; S0 d  p
 33. Duration : 2 h 9 min
  ( W7 y: v) Q1 ?
 34. Bit rate : 64.0 kb/s6 e  \; s) W% ~# ?5 j# f: J, H
 35. Channel(s) : 2 channels
  ! ^# E% g; z! g
 36. Channel layout : L R
  / c3 {3 n% {# W( R/ w& h
 37. Sampling rate : 48.0 kHz
  5 `3 X- I/ [; y! \+ L3 C
 38. Frame rate : 23.438 FPS (2048 SPF)
  ' |  Y6 h1 Y: n0 ^* l
 39. Compression mode : Lossy
  * F9 \; O+ B' |
 40. Stream size : 59.5 MiB (1%)1 B- n5 d$ |* Z& `% g; E
 41. Language : English
  - B0 w/ r& O5 f- _/ c0 H
 42. Default : Yes
  $ S7 z* c2 k6 h# A3 x5 q
 43. Forced : No' s& g$ i4 h7 a, u" l0 {) K, r

 44. 5 g5 Z* B" n7 M
 45. Text% U  P8 G1 G& s$ |* V8 T/ [; |5 y! P
 46. ID : 3
  8 U7 D* ~: J! l) a& R
 47. Format : UTF-8
  . G3 a3 c) N( I  z2 g
 48. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 T: Z, A( w4 X; [) A4 ~, v/ Z
 49. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 E+ u# s4 R, K
 50. Duration : 2 h 8 min
  : i' J, |) ^2 R1 x8 u( F6 c. E6 X
 51. Bit rate : 68 b/s1 _& K  z. G0 Y( ?: u$ g
 52. Count of elements : 15000 R0 T. w+ S% M+ M& f! X- i
 53. Stream size : 64.9 KiB (0%)
  1 d% h; w; h, r& t' j
 54. Language : English6 _2 R6 d9 e4 Q. U0 K4 \
 55. Default : No
  # f" @8 t5 Y. a* h% d
 56. Forced : No
  0 S4 d6 Y3 ~" ]
 57. ) ~9 o4 y* E) T9 Y# ?
 58. Menu1 K; y5 m% Y. b2 F( ]
 59. 00:00:00.000 : en:Chapter 1% t4 q+ r, w& f$ x
 60. 00:11:52.366 : en:Chapter 2
  6 F" w1 D" e0 M3 v# B
 61. 00:22:10.533 : en:Chapter 3
  . |. d7 V8 l& a0 P' Y+ ?5 W1 _/ K
 62. 00:29:50.166 : en:Chapter 41 N* }* f8 {) o9 Q2 P/ X* l7 p
 63. 00:37:49.600 : en:Chapter 5( A7 B9 P( [' b3 k5 T
 64. 00:48:56.633 : en:Chapter 6
  ) i2 M/ J0 W  H1 d$ e' }4 g
 65. 01:00:03.800 : en:Chapter 7. s* P% h" T0 O
 66. 01:15:17.533 : en:Chapter 8# B, q$ l0 {7 R
 67. 01:24:41.533 : en:Chapter 9
  + w5 O8 @" E$ P) B, C; ~
 68. 01:32:38.933 : en:Chapter 10
  * [! c/ h+ Y, P0 r5 ?' ?$ b
 69. 01:44:44.800 : en:Chapter 11
  * o9 T9 F7 t5 _, [
 70. 01:49:28.000 : en:Chapter 12# o  S6 q" ^, C, `* M7 i
 71. 02:00:01.966 : en:Chapter 13
复制代码
- |6 T9 ^8 v+ Q, e1 q9 M; v
' m$ W1 u& a7 X7 M2 m
" g- B2 v! L7 m6 H: a4 ]
# R# M9 e( ]1 @: F( z0 p' p
4 U1 c/ D" {. u5 w
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-9-25 14:59:36 | 显示全部楼层
都是挺好看的啊
发表于 2019-9-25 20:32:54 | 显示全部楼层
美剧大奖,谢谢分享
发表于 2019-9-27 07:51:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源。
发表于 2019-9-27 14:47:17 | 显示全部楼层
不错,多谢分享!
发表于 2019-9-29 09:22:59 | 显示全部楼层
很及时发布的高清资源!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-2 00:02

快速回复 返回顶部 返回列表