HD一条街论坛

 找回密码
 限时注册
搜索
查看: 56|回复: 1

[1080p] 龙门客栈 Dragon.Inn.1967.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.LPCM.1.0-FGT 28.5G

[复制链接]
发表于 2018-12-1 12:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
. u: k( X, b2 l2 Z1 a9 |
                               
登录/注册后可看大图
2 {0 n' [# J6 S9 f" _! h

8 g. K1 p) s. d3 Y+ _) I◎译 名 龙门客栈 / Dragon Gate Inn / Dragon Inn
* U; {$ X0 B7 q. d+ w! e# m3 `& F3 `◎片 名 龍門客棧; m2 h: q* G* a; j
◎年 代 19670 R4 `3 h5 P" L8 `0 {4 u
◎产 地 台湾
8 {& `3 }6 f8 h0 u# w◎类 别 动作 / 冒险 / 武侠 / 古装
0 C) M5 e2 G/ I7 q3 c/ P0 ?5 l. t0 p◎语 言 汉语普通话
- _  I% l7 A1 t! M2 j◎上映日期 1967-10-21(台湾)
, c  ^' \) I! i( ^3 p◎IMDb评分 7.5/10 from 1658 users+ T9 g; p: [" G6 Y) g: ]1 r* x
◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt0060635
; A6 b  w2 z$ ?) j) f◎豆瓣评分 8.0/10 from 7688 users
# Y$ s2 _  R$ L4 r* R2 h+ f◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1459054/
" _: t" D, {; `◎片 长 112分钟
4 Y: T! j' o4 l1 q! o' Q) J◎导 演 胡金铨 King Hu
! _3 V, n5 M% {◎编 剧 胡金铨 King Hu" L& \! |0 r! C" i
◎主 演 上官灵凤 Lingfeng Shangguan
1 m; J1 M+ x$ G  ]$ T6 ^   石隽 Chun Shih
4 u4 `, x* J/ _, o0 A7 @4 q5 e   苗天 Tien Miao) a: R& T! y+ l9 a; [  k
   徐枫 Feng Hsu4 K, [; v: y8 v& W! I, R1 o9 L4 K6 \
   韩英杰 Ying-Chieh Han
7 H- M: K$ T6 i$ B6 o( P   田鹏 Peng Tien5 k0 F5 G) ~# a" Z
9 {5 k6 u& D! c1 N" J

# K8 H9 [+ o; v  @/ s◎标 签 胡金铨 | 武侠 | 台湾 | 胡金銓 | 台湾电影 | 香港 | 1960s | 1967% @+ b' X2 w" G* U: X

% B# F7 T5 L3 [5 L9 ~6 f- A6 W◎简 介  6 ^4 W! [5 o: j
6 v% i- w" N" C' O; H9 h- W
 明朝中叶,宦官当权,兵部尚书于谦遭陷害入狱,满门抄斩,只剩下一儿一女被押送塞外龙门充军。东厂太监曹少钦(白鹰 饰)意欲斩草除根,派人截杀两个孩子,被于谦旧部朱骥阻拦。曹少钦又派心腹皮绍棠(苗天 饰)和毛宗宪(韩英杰 饰)赶到出关必经之地龙门客栈拦截。其时义士萧少镃(石隽 饰)也赶赴客栈与栈主会合商议搭救忠良之后,朱骥与其女扮男装的妹妹朱辉(上官灵凤 饰)也赶到客栈,三路人马碰头,怀着各自目的,试探彼此身份,很快变成一场混战,此时曹少钦也正飞速赶来龙门客栈,武功极高的他是义士们的最后宿敌……# C1 R4 E  i3 ^# r# s' l! ?
' b5 d; n9 P9 n- k& p
◎获奖情况  
; P; }* M. c9 y& y9 p: J  }
8 E! X) p/ O1 \6 F6 [0 d! a 第6届台北金马影展(1968)
' b* r  O( h  {8 @% z& M 金马奖 最佳剧情片(提名)2 ], v& A  M1 q5 N! C
 金马奖 最佳编剧 胡金铨
 1. Video
  $ P0 Y! x* w3 W2 d* s
 2. ID : 1
  4 {( V+ u* ]! [( d0 g
 3. Format : AVC
  7 S' c, @# W+ P) Y/ E  U
 4. Format/Info : Advanced Video Codec/ S1 y  ^0 r: X5 l/ @8 s8 n
 5. Format profile : [email protected]2 L. V2 v3 d( I5 M1 B
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames/ l: a# ?7 W0 x' B9 K) v' z
 7. Format settings, CABAC : Yes
  5 e+ e) i6 B& ?
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames
  4 P  W' ~9 n5 q, p
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC" ]; i- z6 d' W$ e+ ~, h
 10. Duration : 1 h 51 min: B' c( o- k  P  G. _) {- Z
 11. Bit rate mode : Variable
  & `: k9 S/ m; A' A
 12. Bit rate : 35.4 Mb/s
  ! T- J' |5 W( t- O6 f
 13. Maximum bit rate : 37.0 Mb/s8 e' L) `& f6 U! w7 f2 W
 14. Width : 1 920 pixels
  , I1 o8 Q% y5 j6 s, {( Y) `3 R
 15. Height : 1 080 pixels1 c  D! |( c5 |5 u1 M
 16. Display aspect ratio : 16:9; w7 ]3 L) h; F5 T$ J$ h' I/ I
 17. Frame rate mode : Constant
  2 `: {- J* w' l) T& A7 {+ i
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  2 s3 d+ Z# d  X' r* {5 h
 19. Color space : YUV
  8 Z: ^( ]+ Z+ ^3 T; y& @5 _* C
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  6 P) y4 H$ z* k' x' y
 21. Bit depth : 8 bits
  : y) p, B: ]8 w$ B3 V
 22. Scan type : Progressive* _" i% v+ K5 k% Y( N; Q* K$ ^' z7 Z0 h) m
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.712& J. c' h: ?$ r" M. C0 r* f
 24. Stream size : 27.6 GiB (97%)! S+ G& c1 _, |
 25. Title : Dragon.Inn.1967.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.LPMC.1.0-FGT
  % L* K3 s/ U4 |
 26. Language : English- t# J% J! c1 a* F4 _/ C% f, n
 27. Default : No  L& @. \1 f$ G: N* C0 k
 28. Forced : No: O7 Z0 x) F" e
 29. $ h# y6 d4 c1 a$ s2 [$ c0 B0 r
 30. Audio
  9 e+ x$ X% I$ }- B, F
 31. ID : 2
  ) Q9 Z) J( ^, C5 x" w
 32. Format : PCM1 M7 x5 }. E9 A2 V+ M
 33. Format settings : Little / Signed( r  i3 R- k" I. m- _
 34. Codec ID : A_PCM/INT/LIT
  / K4 Z& h4 A. V3 f% B( x. v
 35. Duration : 1 h 51 min: C& \6 {; w7 f5 ?9 A* ^& _. @: T' P
 36. Bit rate mode : Constant, t% t, j& }+ R5 [7 b2 R  Y/ d
 37. Bit rate : 1 152 kb/s
  # |0 c/ k. x( G# {" B1 J" y
 38. Sampling rate : 48.0 kHz+ E4 x$ t* m3 A" L" K
 39. Frame rate : 30.000 FPS (1600 SPF)8 T1 \5 _$ a9 G4 o( I" t, X5 @
 40. Bit depth : 24 bits
  & `4 P1 A9 `# c# C) a; O) G: E
 41. Stream size : 920 MiB (3%)
  2 E2 J6 p6 o7 Y: }
 42. Title : Dragon.Inn.1967.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.LPMC.1.0-FGT  L& R0 D! v$ q) W1 M* X' A
 43. Language : Chinese
  * R5 `2 v, f; r
 44. Default : Yes
  5 ~0 d: }4 ^& z' x1 [
 45. Forced : No
  6 D% }" Y/ |4 T7 \& c& C
 46. 6 t2 C# s) a7 ^6 m
 47. Text: Q0 k! D7 `: N6 H3 z; Z8 s4 I% [
 48. ID : 3
  0 C/ B/ W% u; v- F' F9 q
 49. Format : PGS
  ' ]7 G5 [) j: y
 50. Muxing mode : zlib
  6 E8 p* z/ ?" D0 b! s
 51. Codec ID : S_HDMV/PGS
  / [5 d0 y, X0 L# t3 v
 52. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  , J: W8 m0 ~. r
 53. Duration : 1 h 50 min
  ! a! U4 j) o7 N9 X- r4 Z8 j% H, c
 54. Bit rate : 23.0 kb/s" M1 h4 ?# Q; C! E
 55. Count of elements : 1436, q% o5 v0 x" j
 56. Stream size : 18.2 MiB (0%)3 Q% F0 A/ V1 G' ^
 57. Title : English-PGS, i6 }+ `+ f1 s2 q, J1 z6 o
 58. Language : English
  ( [/ p2 ?; k) h. ?5 e- Y% F
 59. Default : Yes
  ; T  b# L" n/ {8 ^3 q. O
 60. Forced : Yes. G' B3 w: A# q6 u

 61. $ c# a6 r, o/ Z1 t, F6 ?1 \  M$ h' v
 62. Menu
  9 C  {3 N' f- W
 63. 00:00:00.000 : en:Chapter 01+ n/ Y  j' [9 E( h; N: u
 64. 00:05:04.595 : en:Chapter 02, R- ~! i) ], I1 W  G, P
 65. 00:08:09.572 : en:Chapter 03- V5 F) Z& ^- u7 \
 66. 00:10:09.692 : en:Chapter 04
  $ F( l4 h% S4 H$ {  p
 67. 00:16:32.533 : en:Chapter 05- I' B& J9 c7 ~, E- n/ w
 68. 00:28:06.476 : en:Chapter 06/ O( S5 ?1 b2 b0 k0 q
 69. 00:34:49.629 : en:Chapter 07* N+ t6 r' k5 n1 Y& B
 70. 00:37:29.497 : en:Chapter 08
  8 ~, u; m1 l) Z  a
 71. 00:39:17.146 : en:Chapter 09
  + \8 F. s! I* x: L; g$ d! P
 72. 00:47:14.915 : en:Chapter 10
  ' C' F& P8 H  z1 i) d
 73. 00:53:01.261 : en:Chapter 11# H! {9 U6 j8 R6 x! i& W! k0 g9 C9 e
 74. 00:56:17.499 : en:Chapter 12
  ! p) o* ^; V: _% K0 {
 75. 00:58:15.158 : en:Chapter 13
  6 ?7 _1 ]7 v$ a. X+ I
 76. 01:00:38.009 : en:Chapter 14( A& a8 A" ]) E, I: O, o" N
 77. 01:08:24.600 : en:Chapter 15
  ) v; p# F  s! a+ H5 A) B
 78. 01:12:42.274 : en:Chapter 16
  ' v8 I1 g, ^7 l! x3 {2 Y
 79. 01:14:44.646 : en:Chapter 17
  $ I5 R) i" D( y/ |+ ?) Z0 z& o' E
 80. 01:21:14.077 : en:Chapter 18
  ! I+ E5 m& T8 ]) g! I
 81. 01:23:09.317 : en:Chapter 19
  9 r) T+ F3 ^$ c0 y: J; h
 82. 01:29:53.679 : en:Chapter 20! w: A' X3 H" q- Z9 K# t5 G
 83. 01:33:36.902 : en:Chapter 21" C* u1 v; W. S6 y3 m
 84. 01:37:07.655 : en:Chapter 22
  * F5 {2 V4 R" M! V, B
 85. 01:39:42.726 : en:Chapter 23
复制代码

" u! }& E, U; @5 d' @3 o
& q1 g, k" W/ C
% @4 a4 p( |: G- m! B
, ^7 r6 w2 \# \" h& x$ H2 O- }& J* U# y) }7 R/ _* T/ |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-12-2 23:12:21 | 显示全部楼层
没看过这个版本的,下载看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 限时注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2018-12-15 14:27

快速回复 返回顶部 返回列表