HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 95|回复: 4

[欧美] 纪录片 78/52:希区柯克的洗澡戏/惊魂记中计 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT 9.38G

[复制链接]
发表于 2018-4-13 12:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
- Z( K) x+ r1 ]7 [
0 i9 o! ]( y9 M! p6 o+ k2 \& G0 o
◎译 名 惊魂记中计(台)! P2 O1 W# k! s- X
◎片 名 78/52:希区柯克的洗澡戏 78/528 ]7 ?" y- _7 h) T0 ]8 d
◎年 代 20169 @* h& H5 p( l& o. c
◎产 地 美国4 i$ x: @6 D0 q
◎类 别 纪录片
' c/ U' F: i2 S- u' Q6 x◎语 言 英语& W1 K) s& a" v+ n
◎上映日期 2016(美国)4 c( q, [6 g' S# q3 U
◎IMDb评分  7.4/10 from 1,282 users
! d  l1 i. e, [& @◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt4372240/9 r( W. D" Q* @" Q& F
◎豆瓣评分 8.2/10 from 506 users
5 C* H/ @  H% j◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26696069/3 a7 S- x4 v+ d. h, Z
◎片 长 91分钟  D- r$ V4 C0 {5 k+ E
◎导 演 Alexandre O. Philippe% H2 K+ A; \* r  j5 x
◎主 演 杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis
, z8 a. d" T( o8 H: f5 u+ g9 a   伊利亚·伍德 Elijah Wood4 A& |' x5 z! I2 Y6 _! w
   丹尼·艾夫曼 Danny Elfman- |5 b; b  r$ W) Z& ?$ V
   雷·沃纳尔 Leigh Whannell" i: B- j6 y) s7 o8 ~: S& S
   彼得·博格丹诺维奇 Peter Bogdanovich9 R& U* n  O; S! D- ~
   尼尔·马歇尔 Neil Marshall( K2 y; j  {0 u7 K
   布莱特·伊斯顿·埃利斯 Bret Easton Ellis
! @0 h* ?" j( V4 d" a7 M   理查德·斯坦利 Richard Stanley' s. }, e2 R2 W+ E
   奥兹·珀金斯 Oz Perkins
9 I# E5 G' S4 i; d   沃尔特·默奇 Walter Murch
. J' C4 R6 M. N9 x' r& l& J0 P) v/ w   卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama$ N3 u& p  n) [3 v
   弗雷德·拉斯金 Fred Raskin
0 q% u7 v) [! t7 v9 p   乔希·C·沃勒 Josh C. Waller# P; `! g0 K, \
   Mali Elfman5 V& i7 {  S3 t2 ~6 I! t
   鲍勃·穆拉夫斯基 Bob Murawski! J+ z! r% ~6 r8 M/ I6 s  @
   吉尔莫·德尔·托罗 Guillermo del Toro
. u8 I4 O+ M- e, b3 O   阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock1 F1 j" l( p" w) U; D- Q
   珍妮特·利 Janet Leigh' y, {2 t8 H) x1 q7 x) ]3 l# H
   伊莱·罗斯 Eli Roth
/ v* E; o( ~' D2 e
, ~( S. H1 y; j# q% v8 V◎简 介! r  [2 a+ x) t

$ H& {, d+ d/ v2 T5 T$ E 78組鏡位,52次剪接,正值顛峰的希區考克花了七天時間,完成《驚魂記》中最懾人心魄的三分鐘浴室謀殺戲,至今仍為全世界懸疑發燒友們「驚驚」樂道。
9 q: W( r) H0 x 殭屍解密奇作《活人生吃全都錄》鬼才導演亞利山德奧菲利浦考究魂再起,請來奇幻名導吉勒摩戴托羅、《恐怖旅社》導演艾利羅斯、《魔戒》男主角伊萊亞伍德,以及許多好萊塢當今一線技術專才和資深影評重看《驚魂記》,拍攝一眾驚悚職人自預告、劇本、分鏡、聲音、道具,乃至歷史與社會背景等不同角度切入,將這段傳奇劇碼開腸剖肚、逐鏡還原,嘗試挖掘細節中的所有魔鬼。
% a2 Q  r2 \, {+ q$ [& o( B/ U 從聖經繪畫到《鬼店》壁紙,從二戰遺緒到愛慾淫癖,細數大師鉅作,穿越百年影史,那些影迷們不敢問希區考克的,本片將一一解答。@台北金馬影展
 1. Video
  & ^2 U0 ]% z& Q' f# }' S
 2. ID                                       : 1
  ) A) [& }1 L. |7 v! ^$ v, P* [7 F
 3. Format                                   : AVC7 Z$ C5 u* A2 T) k2 o. j# _1 e( i
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec' q1 q! g% r7 E
 5. Format profile                           : [email protected]$ L2 ]5 n4 V& Q+ B. \& p$ |
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
  + d! T0 T9 @, Y( b8 B/ P
 7. Format settings, CABAC                   : Yes
  ( N3 b/ M8 n; x2 H/ a* t) W) a. w+ y
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames
  ; z9 W, X* T0 d( X8 |; p. N
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC- \0 _$ O$ u& m; l* Q6 ?* F2 o7 C
 10. Duration                                 : 1 h 31 min  {2 s0 u2 O& a, o; _: l
 11. Bit rate                                 : 11.5 Mb/s* i, p. C% H: R& p
 12. Width                                    : 1 920 pixels/ T  T8 H  V# [
 13. Height                                   : 1 040 pixels+ E& A( ?) d6 M0 T/ q) ^
 14. Display aspect ratio                     : 1.85:1
  ! S  K. @# O; R+ x; @- f9 O
 15. Frame rate mode                          : Constant$ `1 _; @* N& ]" d
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
  6 B# I$ t8 {: b( \, U4 B6 t+ L
 17. Color space                              : YUV
  / A+ D, w/ I0 w% C$ i
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  5 o5 g- Q) Y; N' H+ O6 N" z$ q
 19. Bit depth                                : 8 bits
  0 E( E5 ?6 g, G/ }
 20. Scan type                                : Progressive9 ^6 N+ B/ s8 x" j& ?% B
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.240: E6 r; A9 a+ ~# I
 22. Stream size                              : 7.19 GiB (77%)8 L/ B1 M4 O+ E0 r% D* I/ x, h
 23. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT  L5 t! h% ?4 M9 d
 24. Writing library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa8) h! {8 U) g7 t/ M
 25. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.001 C1 j8 ^8 r# M# n* `. K) r
 26. Language                                 : English
  1 U- Y& H! j9 `" X) P$ W
 27. Default                                  : Yes% _+ a) s2 T; w' I/ J
 28. Forced                                   : No3 N1 k0 a+ B. f
 29. ' r# \, B3 A% @4 K. @8 Z  J
 30. Audio( ]) f8 D% x) ~4 t7 B$ o* O  ]
 31. ID                                       : 2+ U) v9 X4 l0 r1 H/ r# D* P. j
 32. Format                                   : DTS* c# K  G0 d. h% N+ s4 ?- `, f+ e
 33. Format/Info                              : Digital Theater Systems7 j& S! B" ~) M+ i( f4 ?
 34. Format profile                           : MA / Core$ @3 r! U1 m: h6 L. _$ l
 35. Codec ID                                 : A_DTS
  : N+ E7 N% N! {. G/ B
 36. Duration                                 : 1 h 31 min' w8 L2 ]1 I9 U! A  P
 37. Bit rate mode                            : Variable / Constant
  6 ^' s5 b: [; ?. G; q# o
 38. Bit rate                                 : 3 332 kb/s / 1 509 kb/s& `* c; x9 k6 C& {' V" }- o
 39. Channel(s)                               : 6 channels
  ! _* s$ T$ t- H
 40. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE  k$ `( P& T0 s) F4 K
 41. Sampling rate                            : 48.0 kHz
  5 g. K+ n# y8 s/ s* f4 V( I
 42. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF); Y2 ?( H% w6 k' d" |
 43. Bit depth                                : 24 bits
  , C. ]. Q! Z% n: A
 44. Compression mode                         : Lossless / Lossy/ s& e  _: U* j8 E% L. a
 45. Stream size                              : 2.14 GiB (23%)* C" }- y' d0 ]4 e* i
 46. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT. D' L  b! s/ T, O9 r5 H$ |
 47. Language                                 : English
  - b3 k" P/ B: {6 S! ?, p; D
 48. Default                                  : Yes
  # j4 ?/ {/ \8 H( L
 49. Forced                                   : No  _; k$ c7 G: V4 u

 50. ) N% q, S  p! l; D/ w0 _
 51. Text #1
  3 n1 X# [2 w% K
 52. ID                                       : 3
  $ C; G, A9 Q8 T2 q1 ]! E
 53. Format                                   : UTF-8
  5 E1 W5 ^, `  z
 54. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF88 H3 B) h# ^' M3 r, x
 55. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 v" A' G( s  c6 y; d. ^8 ~2 y
 56. Duration                                 : 1 h 25 min6 C4 x/ c- `3 A/ N& r% J
 57. Bit rate                                 : 116 b/s
  , _- t. k) q% V9 S: M
 58. Count of elements                        : 1798( y# i7 q) J3 M$ i
 59. Stream size                              : 72.6 KiB (0%)
  , ~0 `/ M9 r$ Y
 60. Title                                    : English-SRT
  / p0 W) t2 p( g1 l0 E1 w
 61. Language                                 : English
  3 l- t1 W4 e( Q6 y5 \/ [$ u
 62. Default                                  : Yes
  % e% y( T' r+ _. b' f. u
 63. Forced                                   : No; M+ G  P: B3 j# t. S2 j
 64.   T" C# B, J/ L& v/ p; ?
 65. Text #2
  : P3 q9 e3 C# q4 g0 g0 U" S, n6 D
 66. ID                                       : 4
  8 x+ @8 h, n- w
 67. Format                                   : PGS
  3 b, v1 R. L: ~1 L: `
 68. Muxing mode                              : zlib
  4 }4 Y8 ^2 L) ?. a
 69. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  % D: u, c( f8 b& c% X1 Q6 k- d
 70. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  / t4 v6 V- U$ ^+ n. h! ?( i3 j
 71. Duration                                 : 1 h 31 min
  # F( F) A8 S9 ^6 k) `
 72. Bit rate                                 : 60.0 kb/s
  ) y- M5 [0 e9 y# Z5 k
 73. Count of elements                        : 3089" q! f. V1 L4 g
 74. Stream size                              : 39.2 MiB (0%)9 C9 T7 Y* r0 G9 x  u1 w
 75. Title                                    : English-PGS
  + V2 q$ w2 m" h: _0 I" P6 Z1 m
 76. Language                                 : English4 ~# m& ^# P, p2 |( Y3 t+ r
 77. Default                                  : No  m2 Y" m+ z; b& H5 V$ K
 78. Forced                                   : No# ]8 w/ x8 j& S
 79. 7 h" z6 w0 A6 k. g; w$ W
 80. Text #38 k1 h/ x' U1 N; |, ^/ e9 x
 81. ID                                       : 5) \/ i+ G! ]8 C& F& t
 82. Format                                   : PGS" f3 X  p$ w4 t" y3 x
 83. Muxing mode                              : zlib# Z# p$ h" a! P6 k. h8 y$ D
 84. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  5 K8 m' |! X% ]1 x: e
 85. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 V. s% f8 V, z; Y! z& R5 N
 86. Duration                                 : 1 h 25 min1 [2 r* f3 N3 P1 {3 T5 c$ q) O
 87. Bit rate                                 : 65.3 kb/s
  , J5 A; k+ O) ^3 ^
 88. Count of elements                        : 1947
  0 V8 s5 d8 U9 c
 89. Stream size                              : 39.8 MiB (0%)& O, \' t% Z- r2 ^
 90. Title                                    : Spanish-PGS
  , w, o! Q7 L) L' f' T" n
 91. Language                                 : Spanish
  6 z7 |, ?' \) P; ?! o
 92. Default                                  : No
  ( J& h$ F7 x4 a5 o
 93. Forced                                   : No
    r6 T! |8 u1 Q; q" F  ?* M' h: F9 D* u
 94. + k5 q9 l6 d; c* B. s
 95. Menu, \. U3 O1 l+ ]3 [4 F; B
 96. 00:00:00.000                             : en:Chapter 019 z2 G% g: B# h: {* ^
 97. 00:06:33.810                             : en:Chapter 02
  7 z% i9 F( G* u( c  f
 98. 00:13:59.004                             : en:Chapter 033 n4 ?) F4 F0 T- o/ Q) B' {; W
 99. 00:20:07.623                             : en:Chapter 04
  ' }) N6 G/ [6 L9 j  W; j! h
 100. 00:26:22.956                             : en:Chapter 05
  - m9 f5 @# |" q' E: t
 101. 00:32:09.427                             : en:Chapter 066 P* {# J! h6 N8 u/ t& J
 102. 00:42:23.832                             : en:Chapter 07
  & c9 l7 c8 q) g* S) q
 103. 00:51:19.034                             : en:Chapter 085 u- O: u4 D2 t% W, h! z  f
 104. 00:58:06.566                             : en:Chapter 098 F2 W  O& W4 b- `4 B6 E2 N+ U
 105. 01:05:54.909                             : en:Chapter 10
  * {: |: d3 C9 }8 U7 |1 V
 106. 01:13:46.422                             : en:Chapter 11, y  ]: [/ Y, P" r
 107. 01:20:34.704                             : en:Chapter 12. s' Q' Z2 s, E; c9 W
 108. 01:31:45.124                             : en:Chapter 13
复制代码

. x, A6 J3 K/ T
0 T2 n* {7 ]& O+ e8 |1 g
' Q1 x1 f4 X5 W0 ~& e  @. z
; @2 f- g# m# g( Q1 ~* |$ ^( J' ~4 Q) i4 U
: J9 W9 T2 F& ?0 v/ W7 |, L& ^* f, \( f5 A/ P
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-4-13 15:22:36 | 显示全部楼层
好可怕的恐怖片
头像被屏蔽
发表于 2018-4-13 16:37:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-13 19:40:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-4-19 18:23:00 | 显示全部楼层
每天都來HD一条街淪坛看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-9-20 08:38

快速回复 返回顶部 返回列表