HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 146|回复: 4

[欧美] 纪录片 78/52:希区柯克的洗澡戏/惊魂记中计 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT 9.38G

[复制链接]
发表于 2018-4-13 12:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

4 A+ ?/ P" F1 S5 U& l  \- Z
6 ^( i" h& m3 M+ B8 Q) S◎译 名 惊魂记中计(台). z7 T# Y5 M) N( [, k# k
◎片 名 78/52:希区柯克的洗澡戏 78/527 a- M! ~2 I6 R* y9 Y
◎年 代 2016! _4 o4 {& p* d# |
◎产 地 美国
8 X' Z3 ]/ a7 ~; i5 l◎类 别 纪录片
% O3 T( K/ g% L' c  a2 C9 U6 K% X4 ^◎语 言 英语5 d% j" _, z/ ]
◎上映日期 2016(美国)3 J2 y% G* ]- z
◎IMDb评分  7.4/10 from 1,282 users& w8 w' y, e- c4 {8 Q* U9 f4 T
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt4372240/. I4 H4 F+ v" J
◎豆瓣评分 8.2/10 from 506 users0 S9 w+ R4 M8 r. x4 W
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26696069/6 {/ W& M& I6 H$ A0 e
◎片 长 91分钟5 S1 }2 \6 Q7 ^# r" F( A
◎导 演 Alexandre O. Philippe
$ O) m  |' P6 _. _) r; A; z◎主 演 杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis
7 K' H: K9 X- T% ^   伊利亚·伍德 Elijah Wood2 d  G7 p3 J. A' G  L
   丹尼·艾夫曼 Danny Elfman% ^; o7 k7 j7 ~# j6 N
   雷·沃纳尔 Leigh Whannell
7 a; ?7 X) D/ f3 ~: V$ p7 _% B   彼得·博格丹诺维奇 Peter Bogdanovich- \% N$ o. W$ T
   尼尔·马歇尔 Neil Marshall
. r, {! _. g5 U- p2 ?# ^; E) C   布莱特·伊斯顿·埃利斯 Bret Easton Ellis5 {; ]" ?7 N8 P
   理查德·斯坦利 Richard Stanley& ]8 @5 N# [8 P& Q
   奥兹·珀金斯 Oz Perkins% ?! C# y* d3 A  S+ c
   沃尔特·默奇 Walter Murch! _0 F; q$ m( W$ e3 \7 j/ W
   卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama
- u' T, p* P/ O' ]$ ?6 I' @' h   弗雷德·拉斯金 Fred Raskin* d9 a6 C# U: g3 ~9 e2 r
   乔希·C·沃勒 Josh C. Waller/ [$ E6 ?) o' [1 _( _
   Mali Elfman
7 D* Y9 E# n% y' z- g$ J   鲍勃·穆拉夫斯基 Bob Murawski# t/ q9 d+ k4 b0 {0 w$ ]6 v
   吉尔莫·德尔·托罗 Guillermo del Toro6 Z/ X; D% r0 j5 h( _5 q/ S
   阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock
1 s# Y0 k+ X. b2 w" `; n   珍妮特·利 Janet Leigh
9 A+ ^! W  T' B5 W   伊莱·罗斯 Eli Roth, e$ Y: B, M$ S# y7 r2 D, _: O  D
$ X+ _  c* I/ V% B; Z: m
◎简 介" L, ~5 [/ T; W+ i9 Y' Q

$ {# v4 v) U4 ?* |! v& l" L 78組鏡位,52次剪接,正值顛峰的希區考克花了七天時間,完成《驚魂記》中最懾人心魄的三分鐘浴室謀殺戲,至今仍為全世界懸疑發燒友們「驚驚」樂道。9 H/ |+ Z( p2 U" A4 \! C4 j( ?
 殭屍解密奇作《活人生吃全都錄》鬼才導演亞利山德奧菲利浦考究魂再起,請來奇幻名導吉勒摩戴托羅、《恐怖旅社》導演艾利羅斯、《魔戒》男主角伊萊亞伍德,以及許多好萊塢當今一線技術專才和資深影評重看《驚魂記》,拍攝一眾驚悚職人自預告、劇本、分鏡、聲音、道具,乃至歷史與社會背景等不同角度切入,將這段傳奇劇碼開腸剖肚、逐鏡還原,嘗試挖掘細節中的所有魔鬼。+ ], m- p8 Q8 \' Q! Y
 從聖經繪畫到《鬼店》壁紙,從二戰遺緒到愛慾淫癖,細數大師鉅作,穿越百年影史,那些影迷們不敢問希區考克的,本片將一一解答。@台北金馬影展
 1. Video
  3 t9 [! _7 E- F" T$ Y* u
 2. ID                                       : 1* `: J. _- B$ r$ y$ h" @* B
 3. Format                                   : AVC
  + J0 v) C. I4 [/ o/ B  i
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec( B( V- B; k5 j/ Y( ?! ~) t, u
 5. Format profile                           : [email protected]
  " \% ?) J, u% y" g
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames2 [( H6 ~4 F9 O7 W' u; b7 ^
 7. Format settings, CABAC                   : Yes
  ' Y, Z& A- v( ^! _3 k
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames
  - L& ?% w" v+ u/ W2 A4 z- @( `
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  7 l' L7 P. I  t. H% A4 @: A6 {/ @
 10. Duration                                 : 1 h 31 min4 J  w* K5 g; h$ R5 }
 11. Bit rate                                 : 11.5 Mb/s
  5 \8 ~! ]3 ?! [+ o
 12. Width                                    : 1 920 pixels: S, \' [* D1 J' Y4 F) L% w
 13. Height                                   : 1 040 pixels+ r: C- }' S: F, Y1 Z* U9 b0 g8 C
 14. Display aspect ratio                     : 1.85:1: ^8 N: j( ~4 ^
 15. Frame rate mode                          : Constant' t/ k% j" t: @0 x, p7 Q
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
  ! A. i7 w& g1 x0 ^, f
 17. Color space                              : YUV- b  u# Y9 @7 k( R7 M
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  1 @2 N$ g+ ^- e3 ]3 m4 \: z8 z& n! b
 19. Bit depth                                : 8 bits
  4 @4 @3 t1 \. }) D1 v! H
 20. Scan type                                : Progressive& j% X( K: j; U/ Y; `% |
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.240
  + r; s8 G* U' y! L6 V
 22. Stream size                              : 7.19 GiB (77%)0 a, Q+ E, I; }" i9 M8 ^2 E, a3 A. e
 23. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  " ?2 w+ _; Z9 z
 24. Writing library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa8. G) @1 w0 b. E5 T" Y
 25. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  % c4 ?) j" H9 j* W4 A! @
 26. Language                                 : English
  ( Z3 e9 K6 h) ?0 K9 N% r8 c
 27. Default                                  : Yes3 ]* g- b$ ~1 j5 e7 t: r
 28. Forced                                   : No; z& |1 O% i) i: Z3 A: }; p: N+ Y

 29. ' P; h8 d$ g% w; t9 `+ X1 c
 30. Audio
  6 ?( J/ W% B1 g' t! }1 |) i- ^5 k' @
 31. ID                                       : 28 i( A: ?. q  g- j5 f
 32. Format                                   : DTS
  1 m* b1 J1 ^' `) g/ x7 Y: w. J- M
 33. Format/Info                              : Digital Theater Systems; M" j9 V% ^# H5 i7 Q/ I- S: J
 34. Format profile                           : MA / Core
  , q/ Y6 p$ D9 k. T" W, u
 35. Codec ID                                 : A_DTS
  . {2 g1 s& p/ c; p) }
 36. Duration                                 : 1 h 31 min0 D. a& c5 o# n: d/ o
 37. Bit rate mode                            : Variable / Constant  ^. l' v4 _, t" ]9 b
 38. Bit rate                                 : 3 332 kb/s / 1 509 kb/s
  2 [6 }+ Y: |* S, [
 39. Channel(s)                               : 6 channels
  3 a2 i6 P. U0 e+ D* K: D' {
 40. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  2 U; ^2 y, h+ b8 b9 r. G
 41. Sampling rate                            : 48.0 kHz
  . V! s$ o9 e! a% Z3 J8 {5 U
 42. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  ( }( I; G3 Q8 o' V/ q
 43. Bit depth                                : 24 bits
  - ^! q" t) q" K' j" M
 44. Compression mode                         : Lossless / Lossy
  9 R' a/ j, }7 h% J1 {) f2 Q' p
 45. Stream size                              : 2.14 GiB (23%)" G% J2 M* q9 D1 d
 46. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  ; d. K6 j/ e0 b# f; H7 W7 N$ d8 `
 47. Language                                 : English3 K+ A4 A9 K: g, E1 \9 Q
 48. Default                                  : Yes
  + |  A8 |. Z* c6 b& p
 49. Forced                                   : No
  # {: Q! `& U- }4 |# i# k3 d% a

 50. ' O( w0 k8 R7 ?. d4 ?. z
 51. Text #1
  ) S- D2 @+ a& w3 p+ d
 52. ID                                       : 3, `0 c! _- ?3 s
 53. Format                                   : UTF-8
  * @0 M$ \7 D5 D- o  Z! e
 54. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ q6 y% f. e5 g7 m9 e( ^
 55. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  / F8 T( _& [; y7 @, V- d: g3 K
 56. Duration                                 : 1 h 25 min( v: d) {8 V) ?' S# n7 v$ Y
 57. Bit rate                                 : 116 b/s* z' T7 }% T$ @' m
 58. Count of elements                        : 1798
  7 q9 @( h5 R2 X
 59. Stream size                              : 72.6 KiB (0%)
  - Q$ |* E% y2 p: M* ~; j* a
 60. Title                                    : English-SRT" L* f: k$ [7 D9 p' N4 v
 61. Language                                 : English; f) ]  W* ^" q# i) s& k) b
 62. Default                                  : Yes+ ?9 b  J6 H: Q
 63. Forced                                   : No; m  Y' R  X" r6 e( V
 64. 7 D9 I3 Z* _6 z2 M2 P% f: Z0 T/ z
 65. Text #2
  0 N6 D# w4 l' b2 x- H  T
 66. ID                                       : 4
  & A, q9 Y5 u# a4 F8 B7 B
 67. Format                                   : PGS
  8 M. k8 w8 ]- R% ]7 h! F4 _
 68. Muxing mode                              : zlib
  ( t7 P3 n, q0 d$ w
 69. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# [4 S& k& a7 Z- X
 70. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 X" }+ |. z  d' E
 71. Duration                                 : 1 h 31 min
  & v' {0 s; ^/ R3 u
 72. Bit rate                                 : 60.0 kb/s
  , x! }5 T6 u$ A* a
 73. Count of elements                        : 3089
  # O; D* v4 |1 R, K. h
 74. Stream size                              : 39.2 MiB (0%)9 o4 e2 i( K1 O  N* I5 P  A
 75. Title                                    : English-PGS
  1 Y. X+ }/ [+ m0 M) |4 x" b
 76. Language                                 : English4 ^0 J; j" H% Z  L3 n; ^
 77. Default                                  : No
  % p" Z) r) A4 b( `
 78. Forced                                   : No
  ' R1 R* P6 a2 v. C

 79. ! ^* Q( n+ M; p; x' R
 80. Text #34 y$ U4 u* Y, D" b
 81. ID                                       : 5
  6 \2 G/ W& k; I! w; q
 82. Format                                   : PGS
  & q% _8 M* b3 H1 t. S
 83. Muxing mode                              : zlib9 [% X! o& D+ Y: E
 84. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( d6 O9 u7 o8 A, Z) g8 B8 _
 85. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' T; U) m' d) B$ B. M/ K  [3 _; z
 86. Duration                                 : 1 h 25 min' s' ^/ p/ ?% i( G# Z& n
 87. Bit rate                                 : 65.3 kb/s+ _$ ?# C1 L. h
 88. Count of elements                        : 1947, }' U1 d. J$ N
 89. Stream size                              : 39.8 MiB (0%)
  5 S" X# K( a" y1 _
 90. Title                                    : Spanish-PGS
  * M0 p( _$ _9 `6 f  B: x) ^; G! P
 91. Language                                 : Spanish) _3 X7 E) o. Q: ^: G
 92. Default                                  : No% R! ]! b0 U8 r- ]- j5 {
 93. Forced                                   : No: @. q$ w% H2 N6 m7 A
 94. # W4 D3 c  v/ ^& d  H/ g" A
 95. Menu
  ( S: j6 M, Z/ t4 o8 K
 96. 00:00:00.000                             : en:Chapter 01
  4 b0 V) R5 N' j& ^
 97. 00:06:33.810                             : en:Chapter 029 _- [7 W$ G, Q& J6 E1 a
 98. 00:13:59.004                             : en:Chapter 03
  % |  f/ n. G, e: {+ E1 U
 99. 00:20:07.623                             : en:Chapter 04
  ' m0 E. g, ^0 Z1 J* D( t- I
 100. 00:26:22.956                             : en:Chapter 05/ a0 `; N$ ?; W& l8 k
 101. 00:32:09.427                             : en:Chapter 06# O4 u; c& Q  s# W0 N& h' {
 102. 00:42:23.832                             : en:Chapter 07
  9 Q7 ~$ y" I& [! u/ x* e
 103. 00:51:19.034                             : en:Chapter 08
  2 c8 R8 g8 ^% n3 j( D6 c) R% i
 104. 00:58:06.566                             : en:Chapter 09  F% w+ {6 H0 S$ s8 h
 105. 01:05:54.909                             : en:Chapter 10
  1 q9 A6 P# z6 \0 Z4 y3 C/ K/ @% l! G
 106. 01:13:46.422                             : en:Chapter 119 n1 R+ a' k( t4 Z& |  u
 107. 01:20:34.704                             : en:Chapter 12  l! s' n, }* U& i& S
 108. 01:31:45.124                             : en:Chapter 13
复制代码
. A9 q' s& g9 Z: H+ Z* K

4 l5 {2 y" g. \
5 u) ]! Y' |# `6 l# A
; G" P9 [( `# q: q8 v( d2 j" d* x2 t2 O/ x5 u

* p1 m5 G( h0 H. }  `6 ?( N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-4-13 15:22:36 | 显示全部楼层
好可怕的恐怖片
头像被屏蔽
发表于 2018-4-13 16:37:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-13 19:40:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-4-19 18:23:00 | 显示全部楼层
每天都來HD一条街淪坛看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2018-11-17 02:15

快速回复 返回顶部 返回列表