HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 63|回复: 1

[欧美] 纪录片 78/52:希区柯克的洗澡戏/惊魂记中计 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.720p.BluRay.x264.DTS-FGT 4.42G

[复制链接]
发表于 2018-4-13 12:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

4 I0 l8 z8 @# f& W
: I8 J: x* T' G  y◎译 名 惊魂记中计(台)
; Q  a8 E) `3 @; R5 t/ c$ X' u◎片 名 78/52:希区柯克的洗澡戏 78/52$ |8 R2 ]' t3 C6 ^& x4 H
◎年 代 20168 j7 v# W, n$ p1 Z
◎产 地 美国+ B" k# z6 H. B& f2 A
◎类 别 纪录片
. i5 @$ e9 `% _  ?, i9 s. Z( z5 ^◎语 言 英语
' g% |! F/ {5 n1 e) k( z  _◎上映日期 2016(美国)! m9 I( ?, @) D# `3 F$ p
◎IMDb评分  7.4/10 from 1,282 users; H( f, Q. ?. O& i, d
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt4372240/" M- v* S  m8 o7 }
◎豆瓣评分 8.2/10 from 506 users6 J7 ?' [5 m6 ]; z! K0 G! D1 {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26696069/
7 P" ^8 x. v6 Q8 e5 G; [◎片 长 91分钟/ F# H5 f5 q5 }4 Z
◎导 演 Alexandre O. Philippe
8 n& a2 ^! y- D, g( o! A) D* ^◎主 演 杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis2 D1 _1 ^" K! ?! Q) D' D
   伊利亚·伍德 Elijah Wood6 A9 x' w' c) z& {' L4 u" I
   丹尼·艾夫曼 Danny Elfman
3 ], K4 h+ o- C   雷·沃纳尔 Leigh Whannell
! A7 S  E- P+ R   彼得·博格丹诺维奇 Peter Bogdanovich+ P( E% k) r# Q" L, K* V/ v
   尼尔·马歇尔 Neil Marshall: ], X2 A6 e$ N2 p8 P( |
   布莱特·伊斯顿·埃利斯 Bret Easton Ellis
( @, j9 r- p' j' L& ~   理查德·斯坦利 Richard Stanley5 G) R0 Q- {+ k: u9 N' \
   奥兹·珀金斯 Oz Perkins
: h4 s  Z1 n0 H) j% Q1 d   沃尔特·默奇 Walter Murch
& r; U$ a. A2 k# O# b# N   卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama
! k. U, b$ G4 ]. f+ _& Q7 l   弗雷德·拉斯金 Fred Raskin/ i2 w& W! @2 R2 p" k. \: M- S# B
   乔希·C·沃勒 Josh C. Waller
0 R* Q( z% J5 b   Mali Elfman" r9 S% u, n6 y
   鲍勃·穆拉夫斯基 Bob Murawski
- h; p6 ]' b6 L. Z+ P0 c5 A   吉尔莫·德尔·托罗 Guillermo del Toro
" O; ^5 a9 r. a$ H. Z   阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock
1 Y6 P* o; ~1 j3 r, l% ^# S   珍妮特·利 Janet Leigh+ _1 @  u' F! z8 P  X" X6 t; S
   伊莱·罗斯 Eli Roth
1 S0 R* `. i8 I! i7 d) ^1 g# D. H; v$ k
◎简 介
& h) A2 u: L7 D% {9 s, k% }+ j" ~/ @+ R. F2 D0 u+ o0 y
 78組鏡位,52次剪接,正值顛峰的希區考克花了七天時間,完成《驚魂記》中最懾人心魄的三分鐘浴室謀殺戲,至今仍為全世界懸疑發燒友們「驚驚」樂道。6 g; [4 H& n8 q+ a: v9 q
 殭屍解密奇作《活人生吃全都錄》鬼才導演亞利山德奧菲利浦考究魂再起,請來奇幻名導吉勒摩戴托羅、《恐怖旅社》導演艾利羅斯、《魔戒》男主角伊萊亞伍德,以及許多好萊塢當今一線技術專才和資深影評重看《驚魂記》,拍攝一眾驚悚職人自預告、劇本、分鏡、聲音、道具,乃至歷史與社會背景等不同角度切入,將這段傳奇劇碼開腸剖肚、逐鏡還原,嘗試挖掘細節中的所有魔鬼。
3 Y) x4 q7 k5 ?+ f* E$ j 從聖經繪畫到《鬼店》壁紙,從二戰遺緒到愛慾淫癖,細數大師鉅作,穿越百年影史,那些影迷們不敢問希區考克的,本片將一一解答。@台北金馬影展
 1. Video) \3 @/ s$ `1 `% N9 W: M
 2. ID                                       : 18 A5 m: U$ v: F, P( |0 w
 3. Format                                   : AVC
  2 G8 J; f: c6 ?7 V# h3 |; P
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec; l5 ~0 I# W9 J, |7 e3 _! |
 5. Format profile                           : [email protected]
  7 P; g" Y( i6 v, W% V
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
  ) y8 O  K/ i8 g( k) v
 7. Format settings, CABAC                   : Yes3 r2 o5 f* c0 X" W5 A
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames& a3 M$ _7 L5 E/ a) [0 j
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC/ I& B, j% z* W* N6 o! ?
 10. Duration                                 : 1 h 31 min
  8 y; \4 |; b3 l7 _
 11. Bit rate                                 : 5 500 kb/s
  : E, [" C, f  |! j' F4 ]
 12. Width                                    : 1 280 pixels
  ! r9 A4 a' v! [2 i0 H/ s" ~
 13. Height                                   : 694 pixels' f, M& l% ], ^  d+ k
 14. Display aspect ratio                     : 1.85:18 r; S' z6 Q5 _/ G" Q. Z
 15. Frame rate mode                          : Constant
  , B' j- N" @) c
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
  - }/ s+ D6 ~1 I$ i: t8 z. L
 17. Color space                              : YUV
  6 Q2 Y7 M4 v3 K# b* y
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  # Z& Z9 M  j& h& v) ]' ~& ^
 19. Bit depth                                : 8 bits* \* f0 [4 \% Y$ u% Y5 E
 20. Scan type                                : Progressive8 }; n# t8 `7 z
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.258( K" w6 n, {  O7 D  }) g
 22. Stream size                              : 3.45 GiB (78%)9 g& k) x# X5 @" e. Z! p! k2 `( _, @
 23. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.720p.BluRay.x264.DTS-FGT, M' k; Z8 s$ S7 n2 h( _3 |( _
 24. Writing library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa8+ S' |$ {/ g. s
 25. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=5500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.000 v$ ]' w: z$ t+ _2 g
 26. Language                                 : English
  $ |$ a' q3 v7 j& Z  ^4 d( r6 [
 27. Default                                  : Yes% F* \% m* f& G7 e4 i
 28. Forced                                   : No
  ; s) N) c  V; W
 29. - m/ O: V# s) i0 y6 _
 30. Audio6 n5 u, h9 d' s( p5 V2 ^3 p( m
 31. ID                                       : 2
  7 G" G7 q) x  e" m
 32. Format                                   : DTS: A4 ?- w$ g) B- Y2 |6 ^
 33. Format/Info                              : Digital Theater Systems& ~! `# d: x6 r3 ?
 34. Codec ID                                 : A_DTS( ?5 ^/ v% e6 l+ ~; A1 y/ `% W6 D
 35. Duration                                 : 1 h 31 min
  # p* \8 k! E$ A. B  a
 36. Bit rate mode                            : Constant7 T( f/ @, P. s' E. Q
 37. Bit rate                                 : 1 509 kb/s
  6 }  r+ |  C9 }
 38. Channel(s)                               : 6 channels
  " n  \& n2 H4 I$ w2 D* ?! v
 39. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  0 m) s! G! }2 L$ p7 V" U
 40. Sampling rate                            : 48.0 kHz
  9 N3 i) F2 I" F5 F" p8 y
 41. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)4 X5 m  {3 ?; D/ `6 L
 42. Bit depth                                : 24 bits' P4 j; `" M5 z* V$ @/ U" v% u
 43. Compression mode                         : Lossy0 v8 N& L: f& ~( @) v5 B' d
 44. Stream size                              : 991 MiB (22%), f  y6 r$ N$ G% w& i1 E2 v
 45. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.720p.BluRay.x264.DTS-FGT  C9 c% `7 ^9 A/ d- I
 46. Language                                 : English7 k3 j+ c: |) h7 Y7 E
 47. Default                                  : No: C) w+ D! ?7 \, k/ h
 48. Forced                                   : No0 z1 Q3 @/ f) C3 e* n+ r# J4 |
 49. 6 N5 Q, w2 D% l% }
 50. Text: x& E3 l5 k; z1 o+ L% t9 F5 u/ Z
 51. ID                                       : 3* m. v* s, O) _- P
 52. Format                                   : UTF-8& ~' z2 I) i! p( P3 A& U' ?. p
 53. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  & h. N6 X* \: N1 X, v; R
 54. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  5 `9 T7 ]* k3 H0 W
 55. Duration                                 : 1 h 25 min
  7 c$ ?8 w+ d$ s( l
 56. Bit rate                                 : 116 b/s
  ( a/ F9 y. N, W" {
 57. Count of elements                        : 1798
  $ k' i3 L: w) T2 e* z0 z3 a! V
 58. Stream size                              : 72.6 KiB (0%)
  " u/ I8 b; Q; ?( b+ c+ K% \3 g
 59. Language                                 : English- T7 x: a; D% m; O" g0 [1 R
 60. Default                                  : Yes( ~( z6 @7 H% K: V
 61. Forced                                   : No' k6 w" t0 G# b" T
 62. / a: d* M2 d8 K1 |8 f
 63. Menu
  . w) p6 C; _% v& j
 64. 00:00:00.000                             : en:Chapter 012 m- i* W* \  j! \
 65. 00:06:33.810                             : en:Chapter 02
  6 o( \" c$ L  N/ U2 J+ |
 66. 00:13:59.004                             : en:Chapter 03
  & e! ~8 @9 K# s. z
 67. 00:20:07.623                             : en:Chapter 044 W* A+ i! Y0 L* X2 H
 68. 00:26:22.956                             : en:Chapter 057 T9 }) y" B6 R/ b9 K* c
 69. 00:32:09.427                             : en:Chapter 06
  * Q# N  C0 [5 e1 X$ u' c( r
 70. 00:42:23.832                             : en:Chapter 076 A* W4 f) T) |, E! V1 T' a% Y
 71. 00:51:19.034                             : en:Chapter 086 a" s5 B* T5 x$ @" l/ i3 n& J9 p, e
 72. 00:58:06.566                             : en:Chapter 090 X9 O/ ^! e+ q2 d* O& B8 O, [
 73. 01:05:54.909                             : en:Chapter 10
  / U4 B9 B. @9 @" s' S5 `
 74. 01:13:46.422                             : en:Chapter 110 ^2 W' q& N$ y+ c+ w/ [
 75. 01:20:34.704                             : en:Chapter 122 o- ?7 V1 g8 b8 S9 G2 P* ?
 76. 01:31:45.124                             : en:Chapter 13
复制代码

# D' t: L$ O2 b# h
+ I6 U' ]6 n' M5 E3 b7 x. g0 r7 N+ e5 k4 l2 O
: L4 x6 R" R9 M$ a; l: K0 }1 W2 M
+ Q+ F) Y& x: a! i, T
- i1 o; B# ?& k" W# ?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-5-12 10:46:52 | 显示全部楼层
辛苦了很好看不俗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-9-20 08:09

快速回复 返回顶部 返回列表