HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 218|回复: 1

[欧美] 纪录片 78/52:希区柯克的洗澡戏/惊魂记中计 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.720p.BluRay.x264.DTS-FGT 4.42G

[复制链接]
发表于 2018-4-13 12:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

3 F. e5 e5 @# J$ _$ l
+ X# f# {* \- A) {# [◎译 名 惊魂记中计(台)7 Q1 E3 k1 o( ^2 p
◎片 名 78/52:希区柯克的洗澡戏 78/52+ M$ X6 l( q7 X) P) G/ A
◎年 代 2016
% |+ ]# a8 K5 Q: [- n* p5 U◎产 地 美国$ I& |( p, C+ q$ v' _
◎类 别 纪录片
/ U5 v6 h" ~& m! n/ m  W' C# _◎语 言 英语
; Y# F7 E; P3 Q7 i% P◎上映日期 2016(美国)/ [/ z) v) l+ V9 ~3 I( H6 n
◎IMDb评分  7.4/10 from 1,282 users
! e1 j( A* D7 a# b◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt4372240/
3 M/ b; J" \0 B) N/ m◎豆瓣评分 8.2/10 from 506 users% Q' i" m9 k' N# w- x# Q. g
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26696069/
% E( {7 J" m7 D4 m◎片 长 91分钟
/ ], V/ U# k7 c$ [◎导 演 Alexandre O. Philippe0 H# r) K; E: m: V
◎主 演 杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis, f; Q$ C% }0 j$ `: p8 n
   伊利亚·伍德 Elijah Wood4 v( ?' n( P* ~3 `0 |1 z
   丹尼·艾夫曼 Danny Elfman2 p$ b; E. l3 S: q- ?3 R' W
   雷·沃纳尔 Leigh Whannell9 q! d( U$ n" }, Y
   彼得·博格丹诺维奇 Peter Bogdanovich
2 b+ `- j7 }: z. E) G7 t   尼尔·马歇尔 Neil Marshall6 T8 z* t$ N3 m: o/ {, E
   布莱特·伊斯顿·埃利斯 Bret Easton Ellis
6 }$ \* Z! L9 ]9 ]   理查德·斯坦利 Richard Stanley
. B5 [$ K8 [5 S5 X' B2 C   奥兹·珀金斯 Oz Perkins
- s1 f9 Q) i# ?4 P7 p   沃尔特·默奇 Walter Murch, e4 Q" |5 U+ |  [6 w! t/ I: I
   卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama" `/ P& q& ~! o7 ^$ `: P
   弗雷德·拉斯金 Fred Raskin
1 o" S0 \  H  V$ Z   乔希·C·沃勒 Josh C. Waller, g# r) Y1 Y9 v7 Q' ^2 q: Z+ s# m5 I7 H
   Mali Elfman
  l0 A; v# s# z9 X   鲍勃·穆拉夫斯基 Bob Murawski
) K/ g% I3 O. J4 ~9 Q& U   吉尔莫·德尔·托罗 Guillermo del Toro
! r1 d, v5 D- U0 z+ e   阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock& F! g/ G9 z1 l2 `$ U
   珍妮特·利 Janet Leigh
3 T, S: E4 c4 i5 W- H- k6 P   伊莱·罗斯 Eli Roth# L& J5 c0 f/ ]+ j% x

2 m/ y4 k4 L/ @◎简 介
- Y4 }; c* ^! q) _3 J
+ d( R; r' y* D: x& o9 s 78組鏡位,52次剪接,正值顛峰的希區考克花了七天時間,完成《驚魂記》中最懾人心魄的三分鐘浴室謀殺戲,至今仍為全世界懸疑發燒友們「驚驚」樂道。
! X4 Z4 k3 o9 [3 z 殭屍解密奇作《活人生吃全都錄》鬼才導演亞利山德奧菲利浦考究魂再起,請來奇幻名導吉勒摩戴托羅、《恐怖旅社》導演艾利羅斯、《魔戒》男主角伊萊亞伍德,以及許多好萊塢當今一線技術專才和資深影評重看《驚魂記》,拍攝一眾驚悚職人自預告、劇本、分鏡、聲音、道具,乃至歷史與社會背景等不同角度切入,將這段傳奇劇碼開腸剖肚、逐鏡還原,嘗試挖掘細節中的所有魔鬼。1 \8 T1 i+ y- ?+ _0 i5 K
 從聖經繪畫到《鬼店》壁紙,從二戰遺緒到愛慾淫癖,細數大師鉅作,穿越百年影史,那些影迷們不敢問希區考克的,本片將一一解答。@台北金馬影展
 1. Video
  / E) a, p$ v* {1 W4 P! C" B- M
 2. ID                                       : 1
  1 C) x, b# r/ i6 D6 O9 R
 3. Format                                   : AVC1 ^* R! c0 A) Y2 ^  E
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  % I5 ^: [. @- R- h
 5. Format profile                           : [email protected]' _& b% z% ?5 x/ ~3 k
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
  - Y9 q$ k' u3 X
 7. Format settings, CABAC                   : Yes
  3 M* N" z' r  y
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames
  # M" {7 J  O" g
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC% W- v2 z# V) ?* X
 10. Duration                                 : 1 h 31 min
  2 z4 \, z9 `- T: f$ \1 k7 N+ s: o1 Q
 11. Bit rate                                 : 5 500 kb/s: y8 T7 x) K9 S/ |4 @. ~
 12. Width                                    : 1 280 pixels
  $ ]7 D# t: L7 E  l+ }- N
 13. Height                                   : 694 pixels
  % z$ k8 h3 q1 C" @, f" z
 14. Display aspect ratio                     : 1.85:1! M# @9 {) U2 A, p
 15. Frame rate mode                          : Constant+ M5 I" N. i" Z) |
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS$ D+ m0 i4 g3 W, X) Z" S) H$ _/ C
 17. Color space                              : YUV9 I; J$ |8 r& z! L2 G% n. u$ q- K
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  ! m9 s4 u6 a/ ]' F- L
 19. Bit depth                                : 8 bits
  6 {: }% v/ ?0 R1 s# O) U) z1 n/ o
 20. Scan type                                : Progressive
  & E9 ^; C8 T1 {6 b2 _
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.258& j& E: ~, e5 I+ n3 l3 B/ b! H
 22. Stream size                              : 3.45 GiB (78%): Y6 v. N. C! f' k; z, W
 23. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.720p.BluRay.x264.DTS-FGT
  9 x! w( W  c4 E
 24. Writing library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa8
  , t8 Y$ j, T" r# W* r/ U) Z
 25. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=5500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00. }6 b5 O& O$ t1 E4 o: T/ T( |
 26. Language                                 : English
  ' [1 V' @( l  M+ g0 F7 c
 27. Default                                  : Yes  l' y  {% d" J
 28. Forced                                   : No$ n' [/ D* X  z* m* d
 29. : ^3 q: S, h+ ?* u3 C
 30. Audio1 U; S( g' r  r( f1 v- l
 31. ID                                       : 2
  . r: n6 Z" V: c* y; g! ^
 32. Format                                   : DTS2 K0 P! Y3 P3 e. D( ^5 s
 33. Format/Info                              : Digital Theater Systems
  . Y! H+ s- `4 T3 Z  a
 34. Codec ID                                 : A_DTS- O- Q4 B, O% G) Y
 35. Duration                                 : 1 h 31 min( B. _  f+ j/ T" M  X7 G& c3 H
 36. Bit rate mode                            : Constant$ v  q# F& \& m9 ]" R0 T& A
 37. Bit rate                                 : 1 509 kb/s9 l" K6 N' U9 t1 ^' S, V& P
 38. Channel(s)                               : 6 channels
  : Y. l# f; |$ B
 39. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE  u# m6 h8 }  C7 I
 40. Sampling rate                            : 48.0 kHz
  + T4 y  v( d0 W8 `" D
 41. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  7 P+ m" g  e5 d) P' M; M1 G
 42. Bit depth                                : 24 bits
  1 j* m) B, i& e" {$ I
 43. Compression mode                         : Lossy
  6 \6 h! R" r( _; j0 s6 n5 |
 44. Stream size                              : 991 MiB (22%)
  % o1 d; r. A* r" _* a1 }
 45. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.720p.BluRay.x264.DTS-FGT: ^' ^# B6 t" L3 Z3 ]9 Q
 46. Language                                 : English
  8 C4 Y  x8 g, `' K, ~& S
 47. Default                                  : No9 s0 \# ?6 t6 k7 [* U
 48. Forced                                   : No
  . I, e* b0 e3 m8 k' B' K! c9 b
 49. 3 B# u/ h' E: t  r
 50. Text
  ; G, P; q' X! m% b1 i( {" a
 51. ID                                       : 3. L5 m- h/ @$ A5 g* {0 l2 o% P
 52. Format                                   : UTF-8
  ) |; x% @) g1 N) X7 C* v
 53. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  0 {: _2 Z/ K) G8 Z3 z
 54. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% j. }1 p/ {7 G
 55. Duration                                 : 1 h 25 min
  . J' Q! z) s' d, ~1 |
 56. Bit rate                                 : 116 b/s/ M/ l* N6 w0 u4 n  y9 H+ A' R; ?, S
 57. Count of elements                        : 1798
  " E, \; ], B; W& {$ N
 58. Stream size                              : 72.6 KiB (0%)
  " i/ x9 R% z( L9 \
 59. Language                                 : English
  $ w9 m* `2 Q9 h" C5 h4 @
 60. Default                                  : Yes
  1 a6 {) s. u8 e  w/ ?+ D/ x( v
 61. Forced                                   : No# l2 z! h) H$ A- v

 62. 9 i/ o) e- W2 w
 63. Menu
  ' y6 e& v0 ?4 z+ M
 64. 00:00:00.000                             : en:Chapter 01
  6 }3 a1 H  b$ C3 S3 E
 65. 00:06:33.810                             : en:Chapter 02* [+ W: P8 g( R5 Z
 66. 00:13:59.004                             : en:Chapter 03
  : b, {, M2 `& `% v4 p) j1 m
 67. 00:20:07.623                             : en:Chapter 04
  8 @& _) ^7 Y' Y+ u/ j
 68. 00:26:22.956                             : en:Chapter 05) `  `; [7 {( N
 69. 00:32:09.427                             : en:Chapter 067 o; Z2 z% i9 u. n  z0 L+ L
 70. 00:42:23.832                             : en:Chapter 07
  2 ~$ {" V: @. m' u1 S
 71. 00:51:19.034                             : en:Chapter 08
  - c$ F/ ], [4 y9 ?& a/ t4 T
 72. 00:58:06.566                             : en:Chapter 09
  9 [; n& ~! b/ h! _( j
 73. 01:05:54.909                             : en:Chapter 108 W" i& H) P! r9 O. N
 74. 01:13:46.422                             : en:Chapter 11* D7 o% U! I, N9 L7 c
 75. 01:20:34.704                             : en:Chapter 122 |1 s- U. x# H6 d- L9 q) R
 76. 01:31:45.124                             : en:Chapter 13
复制代码

% k6 K3 ^' C8 H7 e( t$ T% K( f! l+ ?: z' O6 l# V
2 p! P1 B. q2 F

4 n! G: ^9 D: p! D
) l' ~/ }5 w& ?, `/ g* D! F, d
' Q1 T2 _. n! z9 y& y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-5-12 10:46:52 | 显示全部楼层
辛苦了很好看不俗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2019-2-22 07:43

快速回复 返回顶部 返回列表