HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 223|回复: 11

[欧美] 纪录片:中国喧嚣/强国救世梦(港) The.China.Hustle.2017.1080p.WEB.x264-SKGTV 4.63G

[复制链接]
发表于 2018-3-31 21:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

( `! v8 ~" {4 }1 }7 b4 V2 G6 c+ y( `$ S* p. a- ~' D' s( Q$ K
◎译 名 中国喧嚣/强国救世梦(港)
8 o7 J- k2 L( @6 i9 n! b6 }5 r" R◎片 名 The China Hustle
2 L/ j. x9 a, F) m6 T7 l7 ~/ }* w◎年 代 2017
8 r# p8 X3 B8 Z. g7 D/ D2 o2 f◎产 地 美国
9 l: t1 a! p+ I3 r' r& D9 T; ^◎类 别 纪录片
, L, g% h) F# i◎语 言 英语
, x: K  }& K0 @5 l& U5 ^' |" g◎上映日期 2017-09(加拿大)" S' P: I# w) _" k  v/ k
◎IMDb评分  7.0/10 from 59 users
3 l, C: }8 d) [0 B- L2 H◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt7215388/
; j% w% l  w4 A7 \( h4 ~; Y, v' O◎豆瓣评分 /10 from 0 users* C7 |6 F; I. R( Q1 H" h0 y6 H0 z
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27115571/
; F, ]. e9 X& B1 b% C$ ^5 H◎片 长 82分钟) \; X) d, W. b! n: R7 L3 J
◎导 演 Jed Rothstein9 q( m) G  V/ r

6 a4 e* H3 J  f) l0 J5 \2 j+ M◎简 介( b# g- \: ^7 I9 h, U7 z* h
, J' K( `8 ]7 r
 水能載舟,亦能覆舟。2008金融海嘯之後,全美視引入中資為救市良方。透過反收購美國公司,中資企業如洪流湧進山姆叔叔的金融市場,有人額手稱慶,有人看出隱憂。轉眼十年快過,積羅夫斯坦遍訪華爾街,他的鏡頭下有大鱷,也有機會主義者,更有註定後悔出鏡的業界「消息靈通人士」,進退之間幾乎拍成了一齣恐怖片—到處是街客想像不到的秘密交易、巧取豪奪。如果這「故事」有教訓,大抵是:知難而退簡直是天方夜譚, 失手的下次只會來得更狠更卑鄙。
 1. Video- ?1 [9 {: ~7 B! }& k
 2. ID                                       : 1' n1 G6 u3 j8 w) ?
 3. Format                                   : AVC
  4 T6 Y& q0 v- I5 Z4 E2 q
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec* ?. [1 U9 N4 P- X  b
 5. Format profile                           : [email protected]
  7 c8 O" f6 f2 g1 t0 Y
 6. Format settings                          : CABAC / 3 Ref Frames7 b3 L. t. \0 K$ q" b1 v
 7. Format settings, CABAC                   : Yes
  " l7 }: `- t- T' l: r. B
 8. Format settings, ReFrames                : 3 frames
  3 p5 Q3 h: d" t7 ^9 S$ ~; w0 X
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  ( f6 b8 z# Z" L/ _$ q, G0 A
 10. Duration                                 : 1 h 24 min' E2 e1 T2 T# W; Z" |, O$ y
 11. Bit rate mode                            : Variable" J: \% {& k' P
 12. Bit rate                                 : 7 500 kb/s
  5 T9 x4 ~$ }. v& O
 13. Maximum bit rate                         : 11.2 Mb/s
  0 j4 ~  K3 d# b8 [. b/ b5 S* E
 14. Width                                    : 1 920 pixels0 U' E: O8 c4 g' A7 V1 K
 15. Height                                   : 1 080 pixels4 T7 i  v7 k* o9 K7 Y
 16. Display aspect ratio                     : 16:9
  7 u4 P* F9 A4 Y' V1 @
 17. Frame rate mode                          : Constant
  ; P# S' Q% w7 J5 z( N3 F6 p( O* ^( w
 18. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
    N- \( q$ m1 \: H) N9 H- M$ c3 |$ J
 19. Color space                              : YUV
  ( ?2 b% ]7 L+ n. ~
 20. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  " u3 V/ K; }3 z5 g
 21. Bit depth                                : 8 bits
  5 Z3 U6 n, W" y
 22. Scan type                                : Progressive
  : ^" Z& v  C$ J* g7 g6 {4 Q" V
 23. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.1517 x3 }3 a# R; ~3 v0 ^  u4 I; O
 24. Stream size                              : 4.40 GiB (95%)
  . N1 C& K' m' `& }, ^  C" g" y1 a
 25. Writing library                          : x264 core 148 r2715 7e75228" Y9 D( n1 ~) D; @, j
 26. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=48 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.008 ]% p" C- ?" g
 27. Default                                  : Yes0 `; M% m& M, |6 M; L; Q+ W$ \7 g2 @
 28. Forced                                   : No
  4 z! A$ ?+ _+ {+ M7 N
 29.   Q; v+ ~/ Z. X2 P/ u
 30. Audio
  , q* P* F) j# T( d
 31. ID                                       : 2
  % Q' q) }; E4 `' Y; a
 32. Format                                   : AC-3
  4 p4 {) J3 y% Y, x6 y+ @, O, V8 ?; _
 33. Format/Info                              : Audio Coding 3% H0 x% @* j5 ]: a0 Q
 34. Codec ID                                 : A_AC3- j; `8 `% ~1 ?; K1 @0 X0 A- Z
 35. Duration                                 : 1 h 24 min
  & J; @/ N2 n3 A5 ~
 36. Bit rate mode                            : Constant( w# I0 b# p9 n; O
 37. Bit rate                                 : 384 kb/s: k$ V0 D- h3 W
 38. Channel(s)                               : 6 channels6 b' M7 x2 F% o# W# i9 _
 39. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  8 D* C# n0 ?4 z. `' w0 G1 S
 40. Sampling rate                            : 48.0 kHz& _9 W4 L( C# V' f0 ]& s2 r
 41. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 h7 H4 d8 v; k) z% L- v
 42. Bit depth                                : 16 bits1 a$ ~/ e5 D/ m! y% x( Y. T5 D
 43. Compression mode                         : Lossy
    ~! R, S: b$ l0 H: R3 L: _
 44. Stream size                              : 233 MiB (5%)
  4 t, q, \+ B# @8 g1 F
 45. Title                                    : English0 ^$ c& C* K) \: R$ A6 H
 46. Language                                 : English, E; k+ ?& z, g, ^3 A
 47. Service kind                             : Complete Main
  " [* S; W) I( C8 L1 s
 48. Default                                  : No
  # M, ~8 W! Z& Y6 g# \0 p  W
 49. Forced                                   : No
  4 ^- F8 j* ?. }" P

 50. " p& j0 l2 x4 `1 r( {
 51. Text #1
  1 ^' S0 E3 {/ u0 n  t
 52. ID                                       : 3  w5 D- }- p* {0 [( j4 C7 r0 r
 53. Format                                   : UTF-84 Y$ f; s8 U+ B) ~- d3 F( B% o
 54. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF86 X6 a3 h& [" y' b
 55. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 _6 }9 L  {6 _. j; _' [
 56. Duration                                 : 1 h 12 min# P( J1 M2 f' P% B3 Z
 57. Bit rate                                 : 4 b/s; v8 z1 ^% e1 J, f6 r
 58. Count of elements                        : 54
  ' R/ t  O: {6 o+ i  B' I0 A
 59. Stream size                              : 2.27 KiB (0%)0 c1 }- v8 A+ U" U: K
 60. Title                                    : English [Forced]
  + P: [! y( L* W, o
 61. Language                                 : English1 Y, B- |( Y$ B4 K" N% O. H
 62. Default                                  : Yes- q' ]/ L* ?& k- J2 M1 u! o5 A6 M
 63. Forced                                   : No/ m8 @9 O4 r+ S% o( A1 U/ D5 l0 c  v

 64. ; }& A0 s: z' R; ^0 a2 ?
 65. Text #2
  * {7 Y" d" B- S. q5 o) z; G! F6 g% Q% x
 66. ID                                       : 43 X) Y( r* ~0 G7 b: h
 67. Format                                   : UTF-8
  3 ]5 [# Y4 R- v) F& f
 68. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  ) N" m+ W+ G! C! b9 `
 69. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  % e; X$ [) l4 f% O" ^! V
 70. Duration                                 : 1 h 21 min
  ) ~9 k4 _  x0 Q. c7 A
 71. Bit rate                                 : 105 b/s. k3 n+ t( F& k" E3 c% P9 M. \
 72. Count of elements                        : 2839
  2 q* D, l% `0 E/ v1 n
 73. Stream size                              : 62.8 KiB (0%)
  . ?! e) A7 U5 m4 D5 D
 74. Title                                    : English [SDH]3 k6 M9 w! ]) N$ Y, q$ S
 75. Language                                 : English
  , X% @0 S) q+ R! L/ {
 76. Default                                  : No
  9 o' e1 g  j* P, S! Z: A5 x
 77. Forced                                   : No
  ; U1 f8 e. @6 I0 U1 }

 78. 2 ?; z4 v! K, ?# m6 H' i9 W0 l0 C
 79. Text #3/ o! h7 i& E- ~# S- E; Z" M* |0 m8 a
 80. ID                                       : 5
  . _$ o' q1 Y- R( ]8 f
 81. Format                                   : UTF-8
  # h4 O# T4 `$ B+ E0 [
 82. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ P' C7 C! A* P3 ~! I! P
 83. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ ]# G* D/ }( w1 Z
 84. Duration                                 : 1 h 24 min
  3 O# O: J+ i8 t) n* @6 \
 85. Bit rate                                 : 88 b/s
  4 `7 y, i/ o5 e5 R! o6 i
 86. Count of elements                        : 1341
  ; _8 z5 x/ @0 ]* C. v* |  L: M
 87. Stream size                              : 54.4 KiB (0%)
  4 g& @; `' F0 V: }* a" U4 C
 88. Title                                    : Italian [Full]
  : v; l# z. {5 x9 @
 89. Language                                 : Italian" {( H  E% _: P9 J! X6 f3 n0 m
 90. Default                                  : No$ w0 ]0 ~4 [& l9 {$ H: z! ^
 91. Forced                                   : No
  ! O, G: V' |: ]' ~9 r
 92. ' W6 S9 c2 u, E5 w) t# D
 93. Text #4
  ! n: q" }2 D( M
 94. ID                                       : 65 `2 I! v& Y% A* q
 95. Format                                   : UTF-8: d% B/ V! {1 ~7 T! ~+ E+ [
 96. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8. P* P" e. ]6 O) f+ J6 g! E) ?: w
 97. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! u) e9 n/ V/ O- t2 x  r; n3 z% \
 98. Duration                                 : 1 h 24 min; O. n8 {& z1 u# m
 99. Bit rate                                 : 85 b/s6 `, p" Y# \/ k4 h1 z6 [
 100. Count of elements                        : 1346- @  O/ t; d$ }) f0 I6 Z
 101. Stream size                              : 52.7 KiB (0%)
  ; V, d. ~. `  g) m/ l
 102. Title                                    : Castilian [Full]
  7 ]# U9 N) A9 b3 b+ J4 X
 103. Language                                 : Spanish
  + B3 F7 {( W; h# P  O
 104. Default                                  : No( Y- N0 M2 \4 x) B; F* _$ ~- A, j
 105. Forced                                   : No9 C- p& r7 f. t  v5 R( i

 106. ) H1 n# O" W/ g
 107. Text #53 G" q& ~9 F( c7 D3 K& a
 108. ID                                       : 79 o" X) U5 O2 B0 u3 G6 k
 109. Format                                   : UTF-8
  * O& C$ x# b( B+ c" G; G+ e
 110. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  5 b! A0 s6 q3 B& m
 111. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' P6 T' u7 ^. a% W, a# S) X6 J
 112. Duration                                 : 1 h 24 min
  4 F7 N& H0 z; w
 113. Bit rate                                 : 85 b/s; a4 h) W1 G( s& y( W0 \
 114. Count of elements                        : 1348
  / T! m6 a- M7 U/ U- A3 w- f( @
 115. Stream size                              : 52.6 KiB (0%)9 \$ x8 _  C7 \0 Z
 116. Title                                    : French [Full]
  6 W9 t" F* W$ T- G% u$ H6 g
 117. Language                                 : French( Z# L7 z# d2 I7 @- d6 V6 G1 w9 w; T
 118. Default                                  : No
  2 f: q) L* G* `0 M+ v) Q5 T& z
 119. Forced                                   : No. }! z: l) r% p0 k- Z* s) L4 s* v

 120. 4 I, h9 g$ t9 c9 B/ b+ L* D3 O3 @
 121. Text #6( b4 E# C7 `9 m: a0 e
 122. ID                                       : 8, n% z. g# F3 j' I& X
 123. Format                                   : UTF-8* P* R1 r" P3 r. W3 ?. G$ B& p
 124. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  9 I% R/ Y5 ?% D
 125. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' E- h; N; b. D# P) U
 126. Duration                                 : 1 h 24 min
  4 k! H0 Y- s' Z3 F
 127. Bit rate                                 : 86 b/s
  & v$ P0 P2 ^' n
 128. Count of elements                        : 13447 X: B& Y3 L+ L$ x4 \
 129. Stream size                              : 53.5 KiB (0%)/ E9 n  i7 [3 I4 R5 w# K* E4 X" P
 130. Title                                    : German [Full]
  * ]% I4 T" J. e1 k& L
 131. Language                                 : German
  / k/ I# c( q9 `/ f/ e
 132. Default                                  : No. D. b/ ]4 t3 i! s3 u1 s
 133. Forced                                   : No, _  y) l( L( e% R5 \# ~2 y

 134. ! e$ B+ @# y9 J, Y# O4 C( {% {  w7 \
 135. Text #7& h' [; A; S* O& O4 F$ O
 136. ID                                       : 9
  ) {5 |: M& l. Q% u- f4 z
 137. Format                                   : UTF-8) t1 R8 A& d5 c0 |3 l% V2 X
 138. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  / W1 g6 U" ^% Q7 A8 `3 L1 ^: t# _3 Z
 139. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  9 D4 d5 U0 i& d
 140. Duration                                 : 1 h 24 min& M/ R4 h3 x3 x- S( s# C
 141. Bit rate                                 : 91 b/s9 Y* a8 Z: D4 k; z
 142. Count of elements                        : 1341( q; ?9 n; X9 V8 t# r
 143. Stream size                              : 56.3 KiB (0%)
  % l+ _' F) W, Z1 {
 144. Title                                    : Portuguese [Full]& Z" k' {0 m& k7 n
 145. Language                                 : Portuguese* O5 G" R2 B/ {6 B5 m: A4 g
 146. Default                                  : No5 E/ M% o; |" d( a8 r
 147. Forced                                   : No4 d7 k1 j, i; v. x9 |! K# }5 |  w0 r
 148. ) k7 I; {0 d/ g4 Y. L
 149. Text #86 e. e9 Q7 ]! y2 l& Z
 150. ID                                       : 103 D- u, F" w2 [$ D- ~7 P6 S6 g
 151. Format                                   : UTF-8) n6 ]  I  _! x$ a. K" x4 \
 152. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF80 v! u3 p2 m+ Y$ @* q5 F
 153. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, G& l8 `' [$ x% I6 I
 154. Duration                                 : 1 h 24 min$ H- M( H- |7 K
 155. Bit rate                                 : 79 b/s2 ]( Y. F- k4 P. e, ~) D% H6 w3 H. K
 156. Count of elements                        : 1349
  3 ?5 h) t7 K1 N7 o; h
 157. Stream size                              : 48.9 KiB (0%)  Y) r+ l! b' c) x# l# z3 y
 158. Title                                    : Polish [Full]7 @; B9 E" j# W8 p4 J- S
 159. Language                                 : Polish1 q. {  p, a$ m
 160. Default                                  : No
  ) P* `/ ]) y: X) ^- E
 161. Forced                                   : No
  4 @! N1 W7 {" o! }1 N/ h( f
 162. 3 b5 {) @9 M1 K* U  e: E
 163. Text #9
  # p$ Z7 l$ d' m4 `
 164. ID                                       : 11
  # ~0 }% \- K9 c- p
 165. Format                                   : UTF-80 s7 `+ p' E9 E; e0 n$ W1 n
 166. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  ' \1 t/ o  x- ]  r( {
 167. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text: q! x( E  N, X+ V
 168. Duration                                 : 1 h 24 min6 K! s! G$ h+ _, k. a. E& W
 169. Bit rate                                 : 89 b/s& W  J2 h8 _$ v% S% L1 t7 ^; n) y
 170. Count of elements                        : 1337
  6 ?/ ~4 ]) w* J( y! H) [
 171. Stream size                              : 55.2 KiB (0%)
  ' [0 P; R% k4 a3 _* {1 c& k2 w
 172. Title                                    : Swedish [Full]
  ; Z* w' Q' _; q  v: E& e. A% ?
 173. Language                                 : Swedish# E- |7 z  n: X0 g. h% ^1 Y
 174. Default                                  : No
  2 t7 ?- r8 Y9 F2 v+ w
 175. Forced                                   : No
  # H; a7 |" ?* R6 |

 176. ) o8 ~: t8 z/ L) _8 z2 K
 177. Text #10' f& V0 P- N" J% f  U
 178. ID                                       : 12; x$ r0 }7 ]  n) O& L
 179. Format                                   : UTF-8" n0 M1 e% z8 e. g5 c
 180. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 X7 o/ h9 A) e( g3 l8 O+ }/ l
 181. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 S6 z) _+ q1 F9 p
 182. Duration                                 : 1 h 24 min
  3 X- }1 b0 N, w5 d2 r1 Q
 183. Bit rate                                 : 89 b/s
  4 t# V% ]" j  p; E' `4 I- ^; z$ T
 184. Count of elements                        : 13310 q3 @8 j! P. r9 r# i( P6 e: a" D
 185. Stream size                              : 55.4 KiB (0%)
    L6 |0 w: {" e9 R& Y2 h7 A4 P0 b
 186. Title                                    : Danish [Full]
  9 t4 W0 @+ s1 d! D8 _
 187. Language                                 : Danish1 W; c9 }$ x# k: A+ b/ u/ Z6 z: ?
 188. Default                                  : No, |8 g4 V1 D% D' A* g  m9 d
 189. Forced                                   : No
  ) \) I& I# J8 G7 t2 Z4 l; A
 190. * i. C% ~0 y: C  S
 191. Text #11' |1 Y0 @) \2 C; f. ?# J6 {
 192. ID                                       : 13- }1 s8 Z0 P. L4 F3 x( G
 193. Format                                   : UTF-8
  / Z% [( t- u& Q" L
 194. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  7 B4 ?! G7 A9 Y/ G2 V
 195. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
    D- w9 ^- y1 S$ y* a# g7 _
 196. Duration                                 : 1 h 24 min
  : C- x5 j1 E- M( {
 197. Bit rate                                 : 89 b/s
  " H2 @# ~4 i3 p
 198. Count of elements                        : 1341/ t: R+ o% c) @  t/ P* f
 199. Stream size                              : 55.2 KiB (0%)4 n' f) S  ^( M4 J" D
 200. Title                                    : Finnish [Full]0 H. z! I% l& n1 X! L9 y
 201. Language                                 : Finnish
  4 l; t3 ^! a; W* y8 V0 P) a) q
 202. Default                                  : No7 |8 m' C+ K" _: _
 203. Forced                                   : No
  ( G! j8 D, J$ G* P6 j
 204. , @* @, r# _: \  Y
 205. Text #12
  8 W3 A  L9 s. q
 206. ID                                       : 14
  9 O# I, }) J0 W$ u( ^
 207. Format                                   : UTF-8
  1 G! @3 o% F, w! k
 208. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ O  w: B4 b4 A$ R
 209. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) y1 [' B' m/ S! V
 210. Duration                                 : 1 h 24 min
  / h5 p* d7 r9 f: U9 W* B% o7 ^* K
 211. Bit rate                                 : 91 b/s
  . y8 t" a$ q8 d/ E: k7 G  Q+ n
 212. Count of elements                        : 1300: ~# Y& o6 Z5 Y3 o/ _  \
 213. Stream size                              : 56.6 KiB (0%)
  2 [# A  Z  ?* x. h* j
 214. Title                                    : Norwegian [Full]
  4 A2 Q/ T8 p! ?( N5 g
 215. Language                                 : Norwegian
  # b3 J, j1 O% E1 T' I! ]/ F  e5 C
 216. Default                                  : No' W0 H. J* v5 d6 C
 217. Forced                                   : No
复制代码
3 g; M4 r! c- Z) q& b+ i/ V. l

! B! p6 j& u- l% h4 u6 W$ L" G. q! A
' ~7 \% g+ q: x0 I. {
5 ^0 q2 e, P, L) ?' M

1 N. L0 Q7 d" U1 V( _; Y& p. ?. {. x" f
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-4-1 07:07:02 | 显示全部楼层
这是中国威胁论的翻版吗?谢谢分享
发表于 2018-4-3 09:00:40 | 显示全部楼层
指桑骂槐 。呵呵
发表于 2018-4-3 11:53:36 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2018-4-5 02:23:26 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
发表于 2018-4-8 16:45:47 | 显示全部楼层
中国现今是强国没说錯
发表于 2018-4-13 11:15:52 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2018-4-29 08:48:21 | 显示全部楼层
* ^( c6 e7 \0 W
多谢楼主分享
发表于 2018-5-6 21:22:23 | 显示全部楼层
不一样的视角 体验一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-9-25 23:45

快速回复 返回顶部 返回列表