开启辅助访问 切换到窄版

HD一条街论坛

 找回密码
 加入我们
查看: 1156|回复: 40

[原盘] 黑鹰坠落 [挪威版DIY][45.5G 刻碟版 X 61.1G 完全版 双版本]Black Hawk Down 2001 Blu-ray 1080p AVC LPCM5.1 DTS-HD [email protected] 106.56G

[复制链接]
发表于 2014-1-8 21:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2014-1-8 21:49 编辑
# l3 h( X- V# b9 j+ }" Y$ B; X; y0 B1 h  T4 B0 U

- Z! X1 D; G0 h! L                               
登录/注册后可看大图

; g' ?2 k! [, f+ P0 K7 F1 _$ [
- U9 n4 ~, ]5 [6 U$ ?- P

$ @3 u6 i3 o# ]# J% I. h                               
登录/注册后可看大图
" u% ^$ l: u$ n3 j; ?+ y7 B% a, j+ ]

2 l( }* B$ ], r  P1 Y- i+ y

' f) p5 m+ e2 |4 v# H                               
登录/注册后可看大图
  }# u! x2 F9 z, {3 b$ _
* V1 k5 X2 @( @0 U8 a$ M6 W4 N: r4 ]

. u2 I4 I0 D3 V( ?5 }
1,此包共包含两个版本,视频都是挪威版,容量大小为45.4G与61.1G;按照自己的喜好选择下载一个版本即可。( ^3 \5 {( u+ g& J2 ?. }

) S! _5 ~* M+ p7 p4 i  N% u2,其中容量大小为45.4G版本采用泰盛原盘架构,加入挪威版英语DTS-HD 7.1/重混上译国配DTS-HD 7.1/3导评音轨,简/繁/国配/双语特效字幕/花絮中文/评论中文1(制片、导演)/评论中文2(原著作者,编剧)/评论中文3(真实军官);4 D5 R! C2 T+ U1 T

2 Q  [0 F. N0 d3,至于容量大小61.1G为完整素材版本,采用最新发行的索尼HK版原盘架构,美版英语LPCM 5.1/挪威版英语DTS-HD 7.1/重混上译国配DTS-HD 7.1/泰盛国配trueHD 5.1/央视国配2.0/3导评音轨,保留原盘自带的一条中文字幕,追加简/繁/国配/双语特效字幕/花絮中文/评论中文1(制片、导演)/评论中文2(原著作者,编剧)/评论中文3(真实军官);
9 R. q) y$ u1 S9 D5 G; F: Y* A6 m
4 |; P& O- d6 s7 i) X4,两版本菜单均已修改,各项功能完美对应;
4 i% I9 u/ H# A" K2 S8 C  P# G* U. t3 x9 A, P6 a$ x* D4 n8 T2 A4 K
5,上译国配来自TANSHU重混,[email protected],在此深感致谢!& n, X5 l. `7 y9 [1 A& I! D8 U/ e

% m0 D2 S2 L9 U' LPS1 :本人使用滴播放器版本:PD=POWERDVD11 ;TMT5=TMT5.0.1.114;0 t* ^4 ]. i2 Q4 K0 ^
PS2 :所有DIY作品都是经过本人在PD,TMT3下多次测试,调校均达到完美同步,如不能播放请参考以下播放软件搭配:
+ u  j( L6 o* t" GXP:POWERDVD11+DAEMON Tools Lite+UDF驱动或TMT5+DAEMON Tools Lite;& R: S. i$ [8 @. e, k% I4 ^. i
VISTA和WINDOWS 7:POWERDVD11+DAEMON Tools Lite或TMT5+DAEMON Tools Lite
0 @9 v5 B( A4 f( f# C/ N7 t
※※※※※※※ 影片信息 ※※※※※※※  E0 l7 [* I9 y3 m
◎【片 名】Black Hawk Down
5 i4 w; F# V$ q) j◎【译 名】黑鹰坠落/黑鹰计划/黑鹰15小时8 ]6 R) N4 W' M" _) V
◎【年 代】2001年12月18日0 S8 |8 ~. _! }3 n0 }% Z, T1 y
◎【国 家】美国) y! T# y- j0 b1 J7 U/ b( r
◎【类 别】动作/剧情/战争/历史
6 r- Z6 }3 `- A  i! J+ Y◎【语 言】英语/国语# m6 G0 ?5 s: ^
◎【字幕语言】中英字幕
$ y$ H: Q; V! m, x7 ~+ v9 c" O◎【视频尺寸】1920x1080
' \& B' X/ O# H3 t$ ?. V* G% ?7 M◎【文件格式】BD6 t& C! m; m1 }* u' J
◎【IMDB评分】7.7/10 (200,341 votes)
7 \6 l, R: V9 L6 H5 f0 }◎【IMDB链接】http://www.imdb.com/title/tt0265086
, p% c: q! X) L0 x7 v9 F: ^( p◎【官方网站】http://blackhawkdown.philly.com/
% ~5 N: E6 m0 X◎【片 长】144 Mins (02:24:19)0 Y( _" ?- @: N4 @2 h* }
◎【导 演】雷德利·斯科特 Ridley Scott. ?* u5 K' V& r9 y  Q
◎【主 演】乔什·哈奈特 Josh Hartnett....SSgt. Matt Eversmann
, d6 U; |1 N* `2 J0 x8 x* c      伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor....Spec. John Grimes
) u0 W. ?* |' i! P* A8 ^      詹森·艾萨克 Jason Isaacs....Capt. Mike Steele6 k6 N6 h$ a) \- M; H: C
     汤姆·塞兹摩尔 Tom Sizemore....Lt. Col. Danny McKnight) Y- s% C) e4 S( h3 g% O) k* N
      威廉·菲德内尔 William Fichtner....Sfc. Jeff Sanderson. w4 M3 N) L- w- g! [9 r' j
     艾瑞克·巴纳 Eric Bana....Sfc. Norm 'Hoot' Hooten& \( _8 ]( @. b8 v6 }
      山姆·夏普德 Sam Shepard....Maj. Gen. William F. Garrison
* P- k/ O: A0 L2 S7 @4 A     艾文·布莱纳 Ewen Bremner....Spec. Shawn Nelson
+ d, t( a" N5 }( A      汤姆·哈迪 Tom Hardy....Spec. Lance Twombly (as Thomas Hardy)
5 N3 m4 R8 t+ e/ S# n1 g      朗·埃达德 Ron Eldard....CWO Michael Durant
# H! i/ l# z' w0 R3 \+ j. N' \     Charlie Hofheimer ....Cpl. James 'Jamie' Smith* `' P5 X2 V1 Q. u) D" h8 @( ?7 p
      休·丹西 Hugh Dancy....Sfc. Kurt Schmid
6 q2 \4 n4 a; i8 S     汤姆·盖里 Tom Guiry....SSgt. Ed Yurek (as Thomas Guiry)
" q9 \+ v5 ^* U. v9 h& l) O      布莱恩·范·霍尔特 Brian Van Holt....SSgt. Jeff Struecker
3 u1 @6 K6 m1 q. r     Steven Ford ....Lt. Col. Joe Cribbs9 Q! I+ v9 y4 |' I4 w
      Gregory Sporleder ....Sgt. Scott Galentine
' `  x# I. `6 u0 A* r     Zeljko Ivanek ....Lt. Col. Gary Harrell
$ A8 Z$ F% J& B0 o' M4 z     马修·马斯登 Matthew Marsden....Spec. Dale Sizemore! S6 C. c$ }: Y
      尼可拉·科斯特-瓦尔道 Nikolaj Coster-Waldau....MSgt. Gary Gordon' C, |! |7 f4 |: b, V6 X
     奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom....Pfc. Todd Blackburn+ p6 l6 q8 ^2 S: T
      Johnny Strong ....Sfc. Randy Shughart
) f6 H7 [0 ~0 b: J! {8 i      金·寇兹 Kim Coates....MSgt. Tim "Griz" Martin6 l" T  V& o* s1 W# p7 j
      Glenn Morshower ....Lt. Col. Tom Matthews+ C" A( A. m9 W0 }8 y4 O2 O5 G  o2 v
     Enrique Murciano ....Sgt. Lorenzo Ruiz
( c/ a; c1 X/ a/ u" x, @0 K+ x     杰里米·皮文 Jeremy Piven....CWO Cliff 'Elvis' Wolcott! Z7 d6 [4 h2 a  p9 X/ W) X0 `
     Gabriel Casseus ....Spec. Mike Kurth
' C1 K" l; q8 V: G      Danny Hoch ....Sgt. Dominick Pilla7 V' l2 {$ ^, D! U& l8 n
     Tac Fitzgerald ....Spec. John 'Brad' Thomas) j7 o+ _9 p2 e( q" [
     理查德·泰森 Richard Tyson....SSgt. Daniel Busch
2 {1 t9 ~6 u4 H$ |- |     Michael Roof ....Pvt. John Maddox
- c. d' }! c  w2 q! ^: {( R; E      Kent Linville ....Pfc. Clay Othic. T+ s3 x% c* F. B: R+ m  q
     Ian Virgo ....Pvt. John Waddell$ k. i9 a8 ^# y- ^, L- B
     卡迈因·吉欧凡纳佐 Carmine Giovinazzo....Sgt. Mike Goodale
/ A, V1 D5 J' Z9 l     Chris Beetem ....Sgt. James 'Casey' Joyce
# j: s8 w. q4 B$ o8 l$ C9 a0 P      泰·布利尔 Ty Burrell....Tim 'Wilkie' Wilkinson
- G9 i7 n* B( ^: e1 l     乔治·哈里斯 George Harris....Osman Atto
; ^& G& f$ h3 a5 N/ ^     Razaaq Adoti ....Yousuf Dahir Mo'alim
) Q5 V  r+ |- \& `7 V! e5 _- f* A      Treva Etienne ....Abdullahi 'Firimbi' Hassan) H, p1 F& D( R0 y: E
      尤安·格瑞福德 Ioan Gruffudd....Lt. John Beales
& m. S" z, q; ^7 Q+ O& B      Jason Hildebrandt ....CWO Dan Jollata- f6 K* l+ s% n9 t5 C! m
      Brendan Sexton III ....Pfc. Richard 'Alphabet' Kowalewski+ @8 n& t8 ?, _
      Boyd Kestner ....CWO Mike Goffena
/ @9 W1 A+ {" y2 ]- d- u      Abdibashir Mohamed Hersi ....Abdi, Somali Spy1 ~) o' [" X0 O' S) a% X
      Pavel Voukan ....CWO Donovan 'Bull' Briley (as Pavel Vokoun)  Q  M$ S% P* E$ ]( E
      Dan Woods ....TSgt. Scott Fales5 C3 a2 t0 r3 Q; f6 q  v" k
      Kofi Amankwah ....Somali Kid
- ^/ Q9 c& N7 [9 c5 w# u. `      Joshua Quarcoo ....Somali Kid
2 [( l- R/ B2 Q      Johann Myers ....Somali Father6 B! `  w; ~4 m! n8 e4 C
      Lee Geohagen ....Somali Son with Gun
# o3 t2 N. g' t" `6 o0 g8 Z      Giannina Facio ....Stephanie Shughart (uncredited)
3 Z+ d, M; Q3 F, D7 U      克里·约翰逊 Corey Johnson....U.S. Medic (uncredited)  R" \4 O4 r# `8 c+ f/ I, F3 q
5 v3 Y" k* i  m3 C+ q0 e/ k
◎【内容简介
' ^4 T) o9 ~* G' p
* p- T3 i6 Q9 h$ }# V/ t: u! J 本片改编自一个真实的故事,故事发生在1993年10月3日,地点是在政局动荡的非洲国家索马里的首都:摩加迪沙。由美国陆军三角洲部队和游骑兵部队的120名特种精英组成的特别行动小组受命深入摩加迪沙完成双重使命:为当地群众提供人道主义援助,同时捉拿索马里军事政府的两名高级将领。7 K: p0 L! z+ N  e

9 A8 U! U0 {- q" j  u 意外发生了,由于准备不足和情报错误,美军陷入了包围。更遭的是,两架运送美军的黑鹰直升机被索马里军队击落,一场原本计划1小时完成的秘密任务衍生成战争事件。其中一架黑鹰上的全部官兵当场死亡,另一架黑鹰的驾驶员陷入索马里军队控制区。被隔绝在摩加迪沙街头的美军一方面焦急地等待救援部队,一方面又要想办法解救黑鹰上的队友。
3 }8 q+ c% w' k4 ~" u8 E. l1 S6 u( @, B5 I4 `2 Q
 黑夜渐渐降临。在充满敌意的城市中,这一小队美军仿佛风雨飘摇中的孤舟,随时会遭遇灭顶之灾。数量不到百人的美军突击队必须对抗5000名以上索马里军人的猛烈攻击,在人数和火力相差50倍的紧张情势下,一场无可避免的战役展开。他们与索马里军队发生了激战,结果美军有18人阵亡,73人受伤,索马里军队有上百人阵亡。堆积如山的弹壳洒落在战场上。
+ H" F/ M. x/ r  r+ v& R& t
) o" g/ o( j* Y# a" g5 p# { 经验丰富的三角洲部队老兵和年轻的游骑兵部队官兵在并肩作战的过程中,弥补了彼此之间的隔阂,领悟到战友之间生死之交的兄弟情谊,也感受到战争的残酷。摩加迪沙之战是美国自越南战争以来持续时间最长的一次地面战争,伤亡也最惨重。美军增员前往救援,并坚持「无论生死,所有弟兄都要回来,决不放弃任何一个同胞」。
! q! s* Z& Z9 x, v& |8 \% q7 U' N3 ]+ [6 B3 f) s( J
◎【幕后制作】
6 ^6 `) q  e5 L1 t0 W/ {. m+ o$ d* a" [+ Q2 B
 摩加迪沙之战是美国自越南战争以来持续时间最长的一次地面战争,伤亡也最惨重。当时还是新闻记者的马克·波登感知到这一事件的新闻价值,在事发后不久,亲入摩加迪沙采访了很多当事人,写成了内容详实、广受瞩目的纪实报道《黑鹰坠落:一个现代战争故事》。
2 k. R* q: Z* @1 f3 O% W0 B! {+ B  B6 Z$ w
 在这次行动中,虽然部分美军是作为联合国维和部队为完成人道主义使命进入摩加迪沙的,但游骑兵部队执行的却是美国的干涉政策,希望通过捉拿索马里高级军事将领而削弱阿迪迪军政府的实力,并最终达到推翻阿迪迪的目的。这也是在美军遭到围困后,联合国无法及时派遣救援部队,最终导致对峙双方重大伤亡的原因之一。
: O( e, L8 B/ I5 W( T3 c/ B1 R9 }
4 C( @8 d( w- N1 Y$ O! F4 S 在当地执行任务的士兵曾回忆道:「我的指尖开始失去感觉,因为第一次感到莫大的痛苦和恐惧。我看见一个索马里男孩,看上去他不到5岁,拿着AK-47 在屁股后面四处扫射,一阵阵火光不停在枪口闪烁。突然有人击中了男孩,一只小腿飞向空中,就好像不经意间跌了一跤,男孩栽倒在地面上。这一切就像电影中的慢放画面,或者一场梦。」
3 h4 |: c& g1 t+ x( }, m5 _, c7 u3 Y( v3 `
 这次武力干涉的悲剧性结局促使很多美国人开始反思自伊拉克战争以来美国的干涉政策,也引起了好莱坞的关注。因此,当《黑鹰坠落》即将被搬上银幕的消息被证实后,就有人预言这部电影将是2002年奥斯卡最佳影片强有力的竞争者。除去题材本身的吸引力,本片的台前幕后云集了诸多好莱坞精英,当红男星乔什· 哈奈特、伊万·麦格雷戈,重量级制片人杰瑞·布鲁克海默和导演雷德利·斯科特,整体实力自然不可小觑。
! f! {. B% g  q
" {; g  }, T# m4 U: N8 | 影片剧本曾经三易其稿,在正式开拍前,全体演员连同只有几个镜头的小角色都分别到美军的三角洲部队、游骑兵部队和黑鹰直升机基地参加为期两周的军训,除学习部队生活、武器操作和团队精神外,他们还和摩加迪沙之战中阵亡者的战友和亲友交谈,以对所扮演角色加深了解。, l1 z5 B/ ?0 U: z1 [5 {) O
% p* u: d8 T( p1 G7 r
 由于无法在索马里实地拍摄,全片是在摩洛哥完成的,得到了摩洛哥政府和美国国防部的全力支持,也使得影片能尽可能的完整再现当时的事件真相,连片中人物的姓名除目前仍在美军服役并付有特殊使命的之外,都采用了真实姓名。有的影评家甚至建议历史频道以此片代替相关纪录片,因为相比之下,《黑鹰坠落》的描述更准确、更详实。  u' ?7 \; g, @. ~& }% ]% v0 [
0 }( P+ Z2 M0 I8 {  T+ n# b; P
 这部耗资9000万美元的影片的目的当然不仅仅是为了重现历史,导演雷德利·斯科特清楚的指出,影片将毫不含糊的说明美国永远不应该成为一个孤立主义国家,将使那些只通过CNN的新闻报道了解这次事件的人们睁开双眼。
6 Q' Z% b' _$ Z, }5 l8 B1 \* t& B1 B+ R2 B: q* h+ ~9 j0 Z5 @/ P, P
◎【花 絮】) u3 C! F; r/ T! \! ?+ ]

" y) P0 E4 @, W; i. `, R8 d. X0 flist片中出现的所有「黑鹰」和「小鸟」直升机均属于美军第160特种行动飞行团,多数飞行员都曾参与此次武装行动,而且很多临时演员都是真正的突击队员。1 r1 D5 E6 L! D* r% f* o+ U' |- r

: h1 O4 H- L3 L/ }( a7 slist金牌编剧斯蒂夫·泽里安曾参与剧本改编,但未出现在编剧名单中。; g9 v) Z4 F6 L

# T" @. q1 v- ^( Ilist最初提议拍摄本片的是导演西蒙·韦斯特,他催促杰瑞·布鲁克海默买下原著的拍摄权,并由自己执导,但后来韦斯特放弃了本片的拍摄计划,去执导了《古墓丽影》。# C- c5 k2 y5 \4 L: n

5 g3 j; f2 z/ zlist在真实行动中,有18名三角洲部队和游骑兵部队的士兵阵亡,另外,还有2-14步兵团的一等兵詹姆斯·马丁和第10山地师第41工程营的科内尔·休斯顿中士在战斗中丧生,基地的一名名叫马特·里尔森的士兵也因索马里人的炮击而在两天后丧生。& X! S9 N1 h/ @4 y, h. ^

2 m9 a6 w6 N. f" W8 ^, Plist加里森身后显示的一些图像是来自于当时战场的真实卫星图像。9 O% d6 s8 S9 L( m+ `7 |

7 l* ]: y' Q$ j; R2 b, slist扮演游骑兵部队士兵的演员在军营受训期间曾在门口收到封匿名信,信中感谢他们做出的努力,并要求他们能如实再现战斗,署名为在战斗中阵亡的全体游骑兵。
5 z- s0 E& v1 E9 ?  l* ^
  B) O+ G5 ]8 J1 ~* V" qlist一名美军士兵在运送工程中从卡车中掉出的镜头是拍摄时意外发生的。
* {" u4 |: a. j
1 r* S& ^, ^0 q* Qlist片中美军士兵的头盔上都标有姓氏,这是导演雷德利·斯科特为观众易于区别人物设计的,因为在相同严实的军装下,每个人看上去都差不多。
5 L0 C0 e; Q( d7 A/ Y+ D2 Q4 Y1 J! A, n  S, {; i8 g; e
list伊万·麦格雷戈扮演的角色是虚构的,但知情的人都知道,其实这个角色是源于游骑兵一等兵约翰·斯泰宾斯,他因这次行动而获得了「银星」奖章。但在2000年,他因对儿童实施性侵犯而被叛30年徒刑。五角大楼后来曾有意告诫编剧更改他的姓名。% R. l7 X7 J( X

$ M+ ^. r$ l0 {/ e! olist影片的初剪版本以艾略特的诗句“All our ignorance brings us closer to death”开场。) V9 h, X0 M8 \4 Z5 I$ f5 L6 L
4 X3 D. ~' P: b% }( [" T6 y% d! L. B
list在速降场景中,美国国防部指派了一个排的游骑兵参加拍摄。# w. d2 Z" r5 a
/ ?$ @: A- \& n: o$ B% B/ z! T% R
list本·福斯特在受训期间受伤严重,于是与杰米的角色失之交臂。
, T8 `  p: m. R" H' U( {8 ^5 ~  f% ]' ]4 f5 ]$ K2 t, X
list雷德利·斯科特曾希望拉塞尔·克劳扮演三角洲部队的班长诺姆,但克劳因要出演《美丽心灵》而无法加盟。
 1. Disc Info:
  % J  F/ N# I/ `: i9 l6 x9 m

 2. / ?8 M+ F8 n0 `6 `  T# J
 3. Disc Title:     [黑鹰坠落]Black.Hawk.Down.2001.Blu-ray.1080p.AVC.DTS-HD.MA7.1
  , p+ W  j, d( }
 4. Disc Size:      48,759,184,739 bytes
  0 `3 }/ J2 y4 ^8 D( a" [
 5. Protection:     AACS; W* ^* q' |) Y, g) @  [9 E0 k8 |
 6. BD-Java:        No# Y6 e8 b; S6 ?& N  z
 7. BDInfo:         0.5.3/ t  a( q6 L1 \/ j# l. ^( ^
 8. : x, m9 u6 z( b- T: L  N- v2 y2 W! E
 9. PLAYLIST REPORT:! i/ v) a0 V* o  E& ^

 10. 5 G2 ~% ~& L/ ?! G" I  j
 11. Name:                   00004.MPLS
  6 z# _: @, P9 Y  ~' R
 12. Length:                 2:23:42 (h:m:s)9 c5 h9 c; q  X+ d0 b6 u6 M
 13. Size:                   43,388,866,560 bytes
  , Q' g% _2 |. E4 J; ^
 14. Total Bitrate:          40.26 Mbps9 |1 t4 t" h3 O% Q
 15. ; A1 {$ W# g2 Y' [1 h! l
 16. VIDEO:
  7 T: a4 }  b% q9 H- L9 S6 f0 {
 17. ' |, U- ~  ]$ }% g0 P
 18. Codec                   Bitrate             Description     
  ( x# ~% Y( D: |2 h
 19. -----                   -------             -----------     
  # s9 W9 \( R. q! D
 20. MPEG-4 AVC Video        31061 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    k) v0 I8 O. O: g/ ]+ y
 21. ; R" [& ?) c4 L( S5 g2 `; M$ P2 W
 22. AUDIO:6 N* k3 _1 q2 v

 23. $ G: P; A: \9 N! T, l$ C
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description     
  - T$ l7 d) N: Q: d6 y
 25. -----                           --------        -------         -----------     * O9 w( A' e. a5 E  X1 u! j
 26. DTS-HD Master Audio         English         2710 kbps       7.1 / 48 kHz / 2710 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  & v1 o  K! F7 N" `
 27. DTS-HD Master Audio         Chinese         2805 kbps       7.1 / 48 kHz / 2805 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)      上译国配1 m. V6 V9 u0 J0 U  @: }& V. m. ?
 28. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround
    t2 q) o+ X% P6 x, U" V
 29. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround, n4 H0 @9 |9 A2 _
 30. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround
  7 i2 @5 ^3 m$ a3 b+ a& ~

 31. 2 n" r- |( ]3 U9 x; z+ _  `
 32. Subtitles:
  ! Z/ J8 n" E; P  G% W/ t2 \( Q; D4 a
 33. - p, X4 ?0 d5 I" k" J
 34. Presentation Graphics           English         41.743 kbps                     
  + D1 z# H7 _2 G% T) M5 [, p
 35. Presentation Graphics           Chinese         85.755 kbps          简体中文            
  7 t3 O5 L8 z+ k. n5 }
 36. Presentation Graphics           Chinese         87.233 kbps          繁体中文            
  $ E) z! A- H5 R8 T
 37. Presentation Graphics           Chinese         89.658 kbps          上译国配            * `4 A' E9 q3 I/ w9 m
 38. Presentation Graphics           Chinese         106.088 kbps        简英双语           8 t  M% N; h1 f4 m. J, g! b
 39. Presentation Graphics           Chinese         107.567 kbps        繁英双语             q+ o$ F/ e& s8 u; D
 40. Presentation Graphics           Chinese         87.932 kbps          评论中文1(制片、导演)           + ]/ R$ h1 E1 F6 P2 D$ e) c
 41. Presentation Graphics           Chinese         80.654 kbps          评论中文2(原著作者,编剧)           
  % G" b5 E- r' i
 42. Presentation Graphics           Chinese         75.104 kbps          评论中文3(真实军官)
复制代码
 1. Disc Info:" n. c. P9 G/ R. @! M  b- p# J/ Y( x
 2. 7 x# X2 e8 w  q5 X, L. t8 S
 3. Disc Title:     [黑鹰坠落]Black.Hawk.Down.2001.Blu-ray.1080p.AVC.LPCM5.1.DTS-HD.MA7.1% R/ Y+ l0 _3 q  L
 4. Disc Size:      65,661,037,715 bytes5 _9 \# _* W: k! }
 5. Protection:     AACS
  / ~" y$ Y2 h0 I5 `0 ^6 Q2 W7 W
 6. BD-Java:        No
  6 e* Q/ Q: }/ `1 d7 i
 7. BDInfo:         0.5.3* c/ q8 N4 e5 [: a0 X/ O# b

 8. ( f, g# X) o2 e6 i2 v. e6 Q
 9. PLAYLIST REPORT:
  ) w4 w% k7 @) `& N. h$ t0 d' m7 Z
 10. & E; u- U: j$ B+ A- i8 \/ c  }3 s, E
 11. Name:                   00222.MPLS
  + ?( F& H' h. ?# p# g) `( T, s7 W
 12. Length:                 2:23:42 (h:m:s)
  $ R2 h1 A) p/ V* `! a
 13. Size:                   55,756,394,496 bytes! E% v+ C: s% s
 14. Total Bitrate:          51.73 Mbps7 m8 ^! B6 M9 R; `) _
 15. 5 I$ {  Z6 l& t- B3 y+ G; U0 H
 16. VIDEO:
  4 q: s; Y) u; U# W- I" b

 17. : d) L3 }. [; k- _$ U
 18. Codec                   Bitrate             Description       l. }1 @# S; M) y
 19. -----                   -------             -----------     
  - X% q# L9 H( `& ^( o# V+ f
 20. MPEG-4 AVC Video        31061 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  7 W0 J( B, |2 ]0 I

 21. ) E6 S1 ?" Y9 d2 `- Y) g( f4 p$ i
 22. AUDIO:! X. e9 y7 k0 j. t6 _
 23. . c" Q; O1 g7 }! E
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description     ( m9 d+ ?. |2 C- y$ n6 O
 25. -----                           --------        -------         -----------     , n5 h0 L* x8 z8 y) ]
 26. LPCM Audio                       English         4608 kbps       5.1 / 48 kHz / 4608 kbps / 16-bit- ]7 a& O' r- G5 H5 Q
 27. DTS-HD Master Audio         English         2710 kbps       7.1 / 48 kHz / 2710 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  # D  I1 M" Q" L& A3 l, j+ c
 28. Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
  # I+ E+ l- a2 k. r# _$ u. m4 v
 29. Dolby Digital Audio             Hungarian       448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -5dB4 l" c9 _& q: v% p: T
 30. Dolby Digital Audio             Russian         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
    d0 C7 {6 f  J, X2 p" g+ k9 i
 31. Dolby Digital Audio             Thai            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -3dB* e! e; q! }* I! Z* _3 W4 X
 32. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround8 y6 ]3 w2 c" M" x6 Y  t& E
 33. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround& Y% }3 G$ s4 T2 O% C
 34. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround1 ]8 |' w" B7 E
 35. DTS-HD Master Audio         Chinese         2805 kbps       7.1 / 48 kHz / 2805 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)      上译国配
  # p; x* j) f/ G4 X  t: v
 36. Dolby TrueHD Audio           Chinese         1821 kbps       5.1 / 48 kHz / 1821 kbps / 16-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)      泰盛国配1 A3 g6 _7 l% T# F. A+ q+ H
 37. Dolby Digital Audio             Chinese         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB      央视国配
  , Y4 L% Q+ i4 o4 z# c  i* }9 |. }

 38. $ @( A% H3 }. L" \9 J( T4 B
 39. Subtitles:
  * p0 m2 n. p7 U6 l5 S% U
 40.   r8 ^1 b& m; @) R# P
 41. Presentation Graphics           English         41.743 kbps                     . O, `! ^2 E$ {
 42. Presentation Graphics           Portuguese      25.859 kbps
  6 S/ W% R+ z; m* G3 z+ I; [3 Y3 I
 43. Presentation Graphics           Spanish         26.616 kbps0 [9 N) Z& t( s; x; L. Y
 44. Presentation Graphics           Bulgarian       25.458 kbps                     
  # O- a! g. \0 G- u% ^) N8 I
 45. Presentation Graphics           Chinese         31.781 kbps          自带繁体       - I3 p* N8 B4 H9 D
 46. Presentation Graphics           Croatian        23.933 kbps                     ' |0 z$ a( ]9 i& D2 T- S4 a( o
 47. Presentation Graphics           Hungarian       27.050 kbps                        
  % _+ \# K' ]2 E( ~% `2 S* f5 B
 48. Presentation Graphics           Indonesian      25.167 kbps                     
  ! s: _" E2 |5 w: H4 S: T
 49. Presentation Graphics           Slovenian       21.247 kbps                  9 f2 d1 ^. ~4 M
 50. Presentation Graphics           Thai            20.614 kbps   
  3 m! \; S4 h& g3 f3 [" ?
 51. Presentation Graphics           Spanish         110.115 kbps                    
  . E: w" {# r% y3 ~" _
 52. Presentation Graphics           Spanish         100.151 kbps                    6 U; N" ]1 i: C. [
 53. Presentation Graphics           Spanish         103.107 kbps                    , o" o; V3 g: i/ V" t: b
 54. Presentation Graphics           Russian         0.001 kbps
  6 ?. n% p( J* a: t1 A( l, c
 55. Presentation Graphics           Chinese         85.755 kbps          简体中文             3 R9 H8 B! f  X! @' x7 I4 \( a, J8 U
 56. Presentation Graphics           Chinese         87.233 kbps          繁体中文            / V" g6 H+ u, J* D9 d, X
 57. Presentation Graphics           Chinese         89.658 kbps          上译国配            2 ~! |* G0 m- ?; W$ G# b
 58. Presentation Graphics           Chinese         106.088 kbps        简英双语           
  ( U$ \0 \. h; I, ^0 K# U
 59. Presentation Graphics           Chinese         107.567 kbps        繁英双语           ; |. M& J! N. Y  \; F
 60. Presentation Graphics           Chinese         87.932 kbps          评论中文1(制片、导演)           
  # [. ~( \4 m/ }5 }
 61. Presentation Graphics           Chinese         80.654 kbps          评论中文2(原著作者,编剧)           0 H# l/ A) a/ u# H- C
 62. Presentation Graphics           Chinese         75.104 kbps          评论中文3(真实军官)
复制代码
郑重声明:
4 X( t" l6 a. N+ E9 e本站提供的所有影视作品均是在网上搜集任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

) s0 r0 U. X- g

9 ^6 c# I6 z, r+ w+ |: `  r7 {                               
登录/注册后可看大图
7 g' M( }/ [1 m. X: ?, P6 ?

4 v$ Y* X2 h0 I; u& s1 n: f8 x                               
登录/注册后可看大图
0 n8 c" T8 r1 p% v8 Y2 i" \! f

. J0 [% f+ J9 h2 m* N) v) X6 s8 l  p                               
登录/注册后可看大图
/ P1 L  D0 X2 E& Q4 }# S" z
& B* ?4 z( S( Q+ ~, P' P
                               
登录/注册后可看大图

& Q9 E6 M$ _4 d( H# s

" j- i" o4 O+ p5 x$ u                               
登录/注册后可看大图

: {$ y6 L; \+ @' d/ G& S" h  Z' F. r

3 D7 \# U. W5 s+ l2 e* P                               
登录/注册后可看大图
, x! H9 \5 q' K/ w) l/ p
) w- J  O+ Q3 Y
                               
登录/注册后可看大图

0 f9 t" X3 _, T$ e& Z4 P, o

# O: C2 t7 p/ x( z1 d                               
登录/注册后可看大图
% J& g% D. {; L) F" U2 @0 O' U

9 Y7 `( ~# b" v                               
登录/注册后可看大图
. r' O) o+ j7 k% I; s7 H, q

+ P* ~) ?7 _9 E5 f                               
登录/注册后可看大图

* }' [0 F, X$ P
; g4 n0 L& w) V1 P: Q
                               
登录/注册后可看大图
) j: G$ t( [/ x  M% @  P$ [
/ z# i1 i, U! H+ i2 T7 Z! w
                               
登录/注册后可看大图

" q: o( o. K- u' I3 r  u9 b% w* ]+ s( |: z, R

% r' Y2 k( G; W( u& ]                               
登录/注册后可看大图

! ~) o) \. M9 n7 [8 i8 P
" U: N# I4 m, U1 S
                               
登录/注册后可看大图

! K9 w2 c( e! Y9 ?. Q

# r! P: i* Y- m# k                               
登录/注册后可看大图
2 s8 o  ^5 M# |. l! x% E' J2 z

9 |: D# t, w1 j8 |" R* [6 h( z. X                               
登录/注册后可看大图

$ p& ]  E8 n7 x' }, ~# D: n) z
/ ]/ y) y1 ?; L& O: b
                               
登录/注册后可看大图
; r) u" _' g  x. L' v* E9 G( q
2 X# I- a2 Z+ x. J: ~$ u
                               
登录/注册后可看大图
/ E" t% _, I& g! d

# r9 T- S# ^$ e  E4 F                               
登录/注册后可看大图

( D9 G- Z1 Q) x. ?

( M, J! ?) h. P7 Q+ y2 \                               
登录/注册后可看大图
1 ^5 c# C5 D: ?; ~: R. P
( j- E$ E6 w3 P5 t
                               
登录/注册后可看大图
1 `* u( j, _% w  t& P1 q  o/ |
; a( Z' W, J# B) Q. x9 ?: K
                               
登录/注册后可看大图
5 r& |5 Y% f% P( n
3 e, W% ?4 |; d1 O+ {4 M
6 a( ^$ @' x% H! |: I4 h! j
【下载地址】种子文件大了点,所以搞了分卷压缩,附件得全部下载好后在解压才行的
, H' T3 @! x$ }* ~) ^' f& Q4 v: _2 e1 T  R  b+ H$ C; F8 I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击

% x) N% N& S" |4 }
最近访问 头像模式 列表模式
HD一条街,身边的一条街。
bvftwe 该用户已被删除
发表于 2014-1-8 21:46:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
多情的呢 该用户已被删除
发表于 2014-1-8 21:46:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
720p 该用户已被删除
发表于 2014-1-8 22:07:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
wufeiyasnd 该用户已被删除
发表于 2014-1-8 23:24:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
gdlmxyq 该用户已被删除
发表于 2014-1-8 23:32:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
ele_hoe0612 该用户已被删除
发表于 2014-1-8 23:56:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2014-1-9 01:49:17 | 显示全部楼层
老不喜欢用德版视频,不是说那个才是最好的么?
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2014-1-9 09:20:33 | 显示全部楼层
HD一条街,是我心中的一条街
HD一条街,身边的一条街。
怀念八十年代 该用户已被删除
发表于 2014-1-9 11:40:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

手机版|小黑屋|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2017-2-25 08:03

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表