HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 101|回复: 11

[1080p] [1987][横财三千万][1080P-Netflix版/2.6G][国粤双语 中英软字幕][MKV][徐小凤/麦嘉/林青霞][百度]

[复制链接]
发表于 2019-2-7 18:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2019-2-7 19:13 编辑 : B4 w3 l% ^4 h; ^. e7 j
8 N4 K* x$ s) a) N; y: i7 D
* @& y! }$ m& A( d" w9 r1 \4 a
                               
登录/注册后可看大图

% M* D: J9 z% e% q7 o
3 I% \3 R3 }2 J1 j6 A9 `4 }9 C! D) C# X! Q◎译 名 The Thirty Million Rush9 S& b- V# J. ]  j1 `% W  k
◎片 名 横财三千万# |9 s9 C3 N  W, n& Z
◎年 代 1987
. y( v) |, ~. h+ O, r" ^0 u0 b9 J◎产 地 香港' f$ |, l' v" o& r( q- e& X
◎类 别 喜剧 / 动作 / 犯罪
: m- l0 |& f/ l, @! f. T7 J◎语 言 粤语 / 汉语普通话
& x7 Q* {  H, D. C" Q3 f0 e◎上映日期 1985+ S7 P. M5 b) _: R/ G; q
◎IMDb评分 5.9/10 from 87 users
5 f3 l9 a" b: c. P/ x6 b4 w- g◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt0089270  A4 n1 O  `( y$ {( E  ^7 Y( U
◎豆瓣评分 6.8/10 from 2258 users
  B8 _6 d  z& ^# z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1303168/
* R5 G! X, G6 n9 t9 o◎片 长 93 分钟
5 J5 m" r7 g. f3 d◎导 演 麦嘉 (Karl Maka)
0 J$ K6 X5 j& A# x. [8 G+ J  [7 b◎编 剧 麦嘉
  \1 S$ O$ `0 E1 g! k◎主 演 徐小凤
7 B4 U! w  F" t4 V9 @   麦嘉
9 w2 H  A: F; ^# R" l% @   林青霞
2 i. s6 N+ `: d+ J   郑浩南3 N8 h( U+ v  ~: W* T, n
   梁韵蕊
  o7 f9 C- N+ u5 p& Y6 k) g   刘家良
5 |2 F) }" G  d- R/ `' ^   曾志伟
% K4 h( q! @' t4 c' e' U2 O1 v   王晶 Jing Wong
% x4 u' |: m! [/ [6 L
! m$ S4 _( P) C# D5 T5 _) ?1 {* h( F: U3 n1 d* u4 \  d1 j
◎标 签 喜剧 | 香港 | 香港电影 | 林青霞 | 麦嘉 | 曾志伟 | 徐小凤 | 19851 y# f! V% B, G( O% _, T0 A

: |" m- Y7 i) T- ~◎简 介  6 V8 A1 K' s$ M, w; D+ ]
6 _' D2 q1 H0 x! L  s$ [' B
 肥仔(曾志伟 饰)是香港专门负责销毁旧钞的公司的一名普通员工,一日他发现机器在销毁旧钞时突然当机了一下,随即恢复运转。就是这一刹那,有三千万本该已经销毁的旧钞幸存了下来。发现了这个天大的秘密的肥仔欣喜若狂,决定联合一般狐朋狗友将这横财三千万据为己有。正当他们与光头秦(麦嘉 饰)相讨大计时,他们的计划被一名小修女(林青霞 饰)无意中听到了。小修女怀着拯救众生的梦想,决心阻止他们的计划,挽救他们。于是,一轮轮精彩搞笑的斗智行动开始了。
, {6 ?3 k& w4 e) J: L: o/ a
 1. Video/ Z# p# ~2 P2 e# `# C
 2. ID : 1$ L* Y; S0 Y! E% x+ I4 d, X
 3. Format : AVC7 f( T% M3 b+ u+ P
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  3 V$ T3 P3 ?2 R
 5. Format profile : [email protected]' E' ~8 z) |' [
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  - S9 p2 i$ v- V# o4 J
 7. Format settings, CABAC : Yes3 f$ {8 o/ }: I: l9 l; U# y
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames+ I& o9 t0 R3 n* _% L' P
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 Y3 a8 X* d- D$ m$ J
 10. Duration : 1 h 34 min3 s, a( @) u/ l3 s1 n1 e/ X
 11. Bit rate mode : Variable
  8 K+ p1 b  j# w4 C, R/ ?( K
 12. Bit rate : 3 641 kb/s5 n9 T, B% W9 c) K% @! T% |
 13. Maximum bit rate : 20.0 Mb/s* |6 M8 A) @- O# z& O) [$ e! g2 Z
 14. Width : 1 920 pixels/ J% ]. d' r/ `
 15. Height : 1 080 pixels) ^* E) m: ?0 _+ n. o
 16. Display aspect ratio : 16:9+ `& K5 i0 ^+ u4 _
 17. Frame rate mode : Constant/ @+ F! ~) Q* s5 i4 r
 18. Frame rate : 24.000 FPS* M$ h/ I% J8 }# G, R" _
 19. Color space : YUV
  5 @& h' [, |; E( F' Y0 u6 ^1 b
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  ) A8 r1 f- F. K+ Z  b- e0 m
 21. Bit depth : 8 bits4 u0 g+ \$ |  c6 V0 ]8 x$ w3 w
 22. Scan type : Progressive$ r! p& t# O4 v6 N/ x4 c  G& Q
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.0735 G* T3 f8 A" Q& w& F
 24. Stream size : 2.40 GiB (92%)
  ) `6 }# {& _3 W+ W# v
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228- }. b  [) D3 \% E! N  P+ Y
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=120 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=121 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=20000 / vbv_bufsize=25000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
  8 L- E4 `/ g" s8 X
 27. Default : Yes
  4 \5 X5 y/ h9 \/ F7 o: b: h' e& D. E
 28. Forced : No+ J" H' M" K  s+ _( S

 29. 0 T- z  S" t* i0 h
 30. Audio #13 @( G- q  e" f  J  V/ @
 31. ID : 2
  0 _/ n% u, [1 F7 Q
 32. Format : E-AC-3: T7 r7 `" F+ O. P% l4 I& Q7 r, O
 33. Format/Info : Enhanced AC-34 C; n5 y& z9 f
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus+ l6 s" }) B; x, L  H
 35. Codec ID : A_EAC35 Q0 q4 @7 ]3 L3 p/ W
 36. Duration : 1 h 34 min* n: k) \. U; H; q% Q4 [! f3 [6 q- ^
 37. Bit rate mode : Constant
  2 Z0 Q! c. P4 Q, [# t3 U5 Q# z# R9 q
 38. Bit rate : 128 kb/s* |$ o- i7 {8 L  q2 z: _% T* U
 39. Channel(s) : 2 channels  l: K+ I1 z  e( U  ]
 40. Channel layout : L R
  " c! `7 \2 q% e' w0 G8 U$ z- a( m
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  3 q- G* w( \# B2 X, P- ^$ ]
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  3 e$ K6 y. s  Z0 k  V
 43. Bit depth : 32 bits; R' p3 C! t' a2 Q3 @* B  H6 T
 44. Compression mode : Lossy
  ( z3 T- l+ {& z2 k7 \$ E, e
 45. Stream size : 86.6 MiB (3%)  }% W) S5 m3 |7 y
 46. Title : Cantonese [Original]' P9 c& s2 c3 a" R7 a
 47. Language : yue
  7 V! h* {# T& J4 S
 48. Service kind : Complete Main
  7 S+ ~" f9 M0 U
 49. Default : Yes9 M6 q4 G% O/ s+ ^4 G  V
 50. Forced : No
  0 a7 Q* U+ y( A7 g% H) ?$ T
 51. ) @4 s4 X7 N# n3 d
 52. Audio #23 i0 T  f8 J, a3 R
 53. ID : 34 n, e0 I* t1 g) F  G3 w, x
 54. Format : E-AC-35 `9 b$ m, P/ u3 ?
 55. Format/Info : Enhanced AC-3
  ! q, P1 m7 d5 b6 N2 x8 b: o
 56. Commercial name : Dolby Digital Plus6 f* E0 G8 l! p0 q
 57. Codec ID : A_EAC3
  ! T- _' J, C& j8 ?4 n! D
 58. Duration : 1 h 34 min
  " U, i- P% ~; {6 k) z8 K
 59. Bit rate mode : Constant
  ) Q# `4 H7 B% t6 ^- Y; B9 j: ?
 60. Bit rate : 128 kb/s5 M" m% c  D. _3 H9 x; X
 61. Channel(s) : 2 channels/ K, D: `9 w' Q
 62. Channel layout : L R
  " _3 ^3 r4 _6 J2 w
 63. Sampling rate : 48.0 kHz- P9 X, K6 i2 |! ]6 T
 64. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  , Q  C4 B1 K. ?9 h. E
 65. Bit depth : 32 bits; t7 G6 l" r& N
 66. Compression mode : Lossy
  ! s- `! z7 p. m( s; [+ D7 o+ x
 67. Stream size : 86.6 MiB (3%)
  0 Z( B( k+ R8 |* b3 d5 r
 68. Title : Mandarin
  4 w* p6 O4 o2 u, j% c" U5 X- Z
 69. Language : Chinese
  3 H1 i/ F  W) @
 70. Service kind : Complete Main6 E1 Q0 x) ]' C( @! u
 71. Default : No
  5 R4 o, D1 j% c' A, V
 72. Forced : No- s2 I) X& v7 ^/ Z  @! A

 73. # p6 Y2 U/ ]1 S& O5 J
 74. Text #1# k4 F; X$ {  d
 75. ID : 4, r5 S3 B# L% Z
 76. Format : UTF-8
  ( k/ T4 ^5 U' O! y' v& u
 77. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    }# a" F& ]. M2 E
 78. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . Q7 E7 S3 D$ H/ L. j2 I  t  R+ G
 79. Duration : 1 h 34 min0 T, O6 M; o6 x& K
 80. Title : English6 y( j2 b5 a' f- I! C% [
 81. Language : English4 \# b8 _2 c$ ~$ Y% Y; T  T
 82. Default : No6 v& O6 I# [+ d0 {' {
 83. Forced : No9 G$ L1 g# c, L2 M
 84. - \0 z$ Q+ a, u# [/ p( f: J6 }1 Y0 c
 85. Text #2
  7 M+ D! U: Q* a3 J0 ~
 86. ID : 52 u1 y. K; c  o& A/ g
 87. Format : UTF-8
  1 n9 {5 u' e; u4 z1 r1 r; ?
 88. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    `+ N" ?9 k  d5 ]" j6 I
 89. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / D0 j4 T" F5 U% N
 90. Duration : 1 h 34 min& v- i# O! |# w  p* c
 91. Title : Thai
    ?" ?# `% J% m& M. y) ~7 U# g
 92. Language : Thai
  , p8 _' }8 T1 Z' k
 93. Default : No
  - `, j2 a. L) x
 94. Forced : No
  . P7 T' Q! k0 j. ?0 x
 95. # A( ^  i; K) B6 q- E
 96. Text #3
  " Y, O3 X1 k& E- }, ]
 97. ID : 6; \' ~; c% C( s: o3 K0 P
 98. Format : UTF-8
  - w$ c& Y3 w# ^
 99. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ L( z$ W; Z& ~' s4 q* l
 100. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ K, X4 T4 Q# r) F
 101. Duration : 1 h 34 min% A& H% G/ L* b6 Y' r# [: H( d# [
 102. Title : Simplified Chinese
  ; L# f" I) V" K$ B6 Z# M
 103. Language : Chinese-Hans1 [# q% d2 t7 ?" U! f5 _4 x
 104. Default : No. K+ ?0 b! c0 b  D, V9 I3 i
 105. Forced : No
  ' j+ a+ }2 l" R5 g  P* E" v& B

 106. 7 k! [( D+ C$ i7 f' n+ s
 107. Text #4, c, B0 g+ z6 p% Y
 108. ID : 7  \( a, W! t. J$ O
 109. Format : UTF-8
  % Y, ^, H7 V: u: q* ?- ?' a3 D
 110. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & N2 P' W$ E3 f4 z8 I
 111. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 l( G/ k& y. K7 p  @& V2 \
 112. Duration : 1 h 34 min
  # {  u6 W: x7 E0 t# V' Y
 113. Title : Off
  7 [" M& b+ J2 P$ Q' n
 114. Language : Chinese-Hans
  9 N# j) K7 n' ]# V
 115. Default : No/ T" q! e" i( L3 g
 116. Forced : No
  - E# @: }# U( K5 ?1 t  K4 Q
 117. 1 a; T9 R" y6 M
 118. Text #5
  ' ?0 d! o' U9 R( D- W9 s% K
 119. ID : 87 `  Q8 K3 ^2 |) r' Z, r, ]# ^5 \
 120. Format : UTF-8
  # t! s9 C& v7 |: F
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF86 _* ?1 N6 K6 Y& X9 J1 `8 v
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& ?: y* p1 U. f6 p
 123. Duration : 1 h 34 min, r% W3 f" B! v" ?0 l1 F
 124. Title : Traditional Chinese, i$ Z; E' S8 M$ K
 125. Language : Chinese-Hant
  5 W+ ~3 X; x/ e9 j$ i! D
 126. Default : No  N- o2 H" Z- C6 z4 A* q; C
 127. Forced : No
复制代码
9 x5 C( E' K$ ?- g
( ~1 Y3 G- H4 c$ [

5 h8 \  e# y" \( u. W8 G! m  \# n, i- T) G2 a4 w7 U% ?' T
1 U' v+ g- t7 w( @6 U/ Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击

1 n  |. V) ~6 c1 z; n5 w+ Y" g: ]# l8 }6 C
/ D0 {% a3 J4 U% H# K& _- Y6 o9 N* ^
百度网盘/ i, B2 ?" k1 y( u% m: ~- T
: E$ c' j$ u0 ^7 V8 h, K+ }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-2-8 00:36:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-2-8 11:17:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-2-8 16:13:47 | 显示全部楼层
这个电影没有看过,下载看看吧
发表于 2019-2-9 20:43:45 | 显示全部楼层
每天都來HD一条街沦坛看
发表于 2019-2-10 09:45:45 | 显示全部楼层
经典电影啊,下载收藏了
发表于 2019-2-10 16:58:05 | 显示全部楼层
这个电影没有看过呀。
发表于 2019-2-11 11:31:09 | 显示全部楼层
感谢樓主分享,支持一下
发表于 2019-2-11 18:28:58 | 显示全部楼层
港片经典之作~
发表于 2019-2-12 06:46:52 | 显示全部楼层
麦嘉做戏好搞笑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2019-2-23 04:34

快速回复 返回顶部 返回列表