HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 81|回复: 12

[演唱会] Beyond 超越Beyond Live03香港红磡演唱会[原声DTS5.1/DD5.1/DD2.0+KaraokeDD2.0][简繁中字][选曲章节][含Bonus]Beyond.Live.2003.DVDRip.x264.DTS.4Audios-CMCT 5.34G

[复制链接]
发表于 2019-1-3 15:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用
0 t% Z' H" b0 W! {9 P0 j7 ~2 [0 }9 Q% S. t4 {  y
写在前面:
3 C3 `$ ~6 s6 E) }& ~+ Q; L1. 双碟DVDISO合并输出,全切不规则黑边,分辨率调整至720x540p;
, e8 J7 I4 s4 y$ a8 j* U2. DVD原盘提取半码DTS5.1-755kbps(原声)&DD5.1-384kbps(原声)&DD2.0-224kbps(原声)&DD2.0-224kbps(Karaoke)直封,并增加完整选曲章节;  z- B5 @6 T+ [3 a2 l
3. 直封CMCT制式ASS主字幕取自取自DVD原盘OCR,鄙人完成校对,雪宝调整时间轴匹配;
" U/ V/ d- v* x+ _4. 相关参数:subme=11 crf=18 ;相关滤镜:QTGMC
. s4 w" }! [) M, s; M" C8 ^% Q/ @5. 转载请务必注明以上信息,望周知!
  i8 N+ n! {  w9 O" Z" g
) S. r4 e  `) o8 h

5 }/ w6 H# j/ D/ n5 u! D  A                               
登录/注册后可看大图

) e, A! R% [7 f* K2 O! d4 `1 C( _
. _% E( I0 t2 ^2 j# @
※※※※※※※ 影片信息 ※※※※※※※6 s. Y9 K2 w' }

! q% `. ?& G0 S+ D7 b) a' d代码
* j. }, C4 G2 J; }& O, z: |6 ]
6 P. n) J+ o$ j9 s  为了纪念成立廿周年,香港Rock乐队班霸Beyond三子再次聚头,在2003年4月30日到5月4日举行一连五场的《Beyond 超越 Beyond Live 03》演唱会,在一直追随他们的歌迷疯狂呐喊声中结束。由于叫好叫座,所以主办单位打算在六月再度加场,届时更会将首场收入捐给慈善机构。
5 ?2 ?( A+ j3 e曲目
5 r: @3 K7 j* }0 M! }) t5 JDISC14 d9 v0 j( l' `, s' K) a6 @
01. Opening Prologue
5 f, N( }) y: D( J% o02. 海阔天空/ A3 K- X( `0 q$ A( m$ z. n, j0 C6 E
03. 高温派对
2 [. A, k' G! l3 h2 ^, z7 x04. 俾面派对5 {) q. ~$ ~3 A
05. 阿拉伯跳舞女郎" V7 e4 I7 o4 O( j9 J" S
06. 早班火车- {9 t! L" n! `( p" f
07. 无声的告别; O% s! G1 W- ^3 b! Y3 T# W
08. 无尽空虚: {7 t4 `: v! C+ u+ y; z
09. 冷雨夜9 J+ v# ?% t' ?: W1 ~( i' J
10. 情人! i: h' X+ u1 a# K: h4 c# S
11. 旧日的足迹
- J2 H) U4 I7 z$ _8 O. O. D12. 大地
5 Y/ m. L. F# t13. 长城
1 z- J" j: U  l) J1 B" e* y14. 昔日舞曲
5 N9 O2 G' y# K% i15. 灰色轨迹
% K% C; f6 ]: e( O7 [7 r0 A16. 无悔这一生
. Z: u( o3 j& e( Y8 NDISC2! k: w* z3 o. |3 q
01. 午夜迷墙# ]' `+ g3 g" p
02. Drum Solo
& J  T. I) n* w03. 我是愤怒
- O1 e" D/ R$ T4 Y04. 不再犹豫! d! C; @. i2 F, ~8 m
05. 全是爱' c3 p" L; _/ Y- E1 A( R7 d) M$ K
06. 抗战二十年: _0 l& u8 H) ~& J5 o- {$ e
07. 岁月无声
" {) e, b4 q. J7 f  V: y08. 光辉岁月+Talking
/ `% n+ T7 [! V5 B' n2 z09. 命运是你家4 o3 K. b) l5 W* M4 {5 z
10. 喜欢你+Talking
/ q6 i$ h1 X; i' V1 d; ~" V; ^% o11. Amani
  E6 W$ r8 {* v( f# K# E12. 永远等待+Talking' o- `; s. H$ y6 n
13. 再见理想+Ending
) B* ^- \& l' X0 j; F
2 }) y) a" `/ R" C; f- C. Q+ v' E
5 Y, O1 k; F$ @4 t0 v( V1 G: s9 s6 _" ~+ E1 R

6 x" b! }- ^" [/ Z" {8 @: `※※※※※※※ 资料参数 ※※※※※※※
2 W- T/ {7 I8 ?. I; ]: J
0 b- F; q3 g6 Y% N6 G. A+ ]" V) J0 G) z( h2 Y: V* ~
代码
8 n& M  d( N5 M" U0 y
6 Q' d. F, q; |文件名:Beyond超越Beyond.Live03演唱会.2003.DVDRip.x264.DTS.4Audios-CMCT.mkv. G6 g! q( p$ w! @* I" R: e
日 期:2018-12-29
- e! ^/ g% w" }' @体 积:5.22GB
1 B' z7 @# A: h1 |时 长:02:52:31  t; W5 p, y" S
片 源:《beyond超越beyond2003 live》港版双碟DVDISO  0 f7 V( o6 V) f3 E6 G6 X
帧 率:29.970fps1 }; P, e5 d# |
参 数:me=umh subme=11
! X0 j/ F' ~# ^: |9 y+ N分辨率:720 x 540 (4:3)
& [! L5 G7 J+ C6 u% c1 k视 频:x264 @ 2730 Kbps
3 p! B, U6 I% c音 频:DTS 5.1 @ 755 Kbps (原声)/ [+ \9 m+ c9 n2 v# l1 h4 s
     AC3 5.1 @ 384 Kbps (原声)# [. _, b9 @7 M# z! F% e
     AC3 2.0 @ 224 Kbps (原声)! M1 M9 D+ k' i9 g' q* b/ z  T  o  ^
     AC3 2.0 @ 224 Kbps (Karaoke)* n4 z  T0 A- Y9 \
字 幕:简体ASS/繁体ASS/简体中字/繁体中字
1 N. L$ E0 V  J$ A8 l- x( k字幕源:原盘OCR
8 t7 q: Z- @! _  }# g压 制:小鱼@CMCT
2 z% Q9 e8 L9 \  P/ D% F0 d/ b调 校:小鱼&雪宝@CMCT
, s, A3 v" N  \/ i8 u9 ^  C1 w: n: I: L' A- ^2 u) p( u5 i
7 m4 p1 ?$ W% b
) N) o/ W' k7 d7 ]- B

) R) m! B( U" Q3 c: F0 v; a: h+ g, f# P+ J- D- h& ?
代码
" Z; |( F) J8 e4 P概要3 \( ^- j8 |$ h; L
唯一ID                                     : 205845819755061297849102061827836248968 (0x9ADC767B53B7BAC2B4B1298AD0928388)) r2 t& [! Z6 J1 I
完整名称                                     : E:\Chen Yongming\Recoded\Beyond超越Beyond.Live03演唱会.2003.简繁中字£CMCT小鱼\Beyond超越Beyond.Live03演唱会.2003.DVDRip.x264.DTS.4Audios-CMCT.mkv* \  B6 x1 t8 d( Q8 Y
格式                                       : Matroska& n( M& Q2 l5 I0 h
格式版本                                     : Version 4 / Version 2/ i9 ~5 o5 n# j4 A- m
文件大小                                     : 5.22 GiB3 p; U# M3 R# \
持续时间                                     : 2 小时 52 分
6 u8 l2 g/ Y- n% \8 c+ @/ a平均混合码率                                   : 4 330 kb/s
" H+ z" r; X! \5 B编码日期                                     : UTC 2018-12-28 18:02:16
  r1 L8 r' F9 T# R! E4 n编码程序                                     : mkvmerge v7.3.0 ('Nouages') 32bit built on Oct 22 2014 18:44:01) l0 ]1 Y( e. Y6 a, c# t" Z) v4 p
编码函数库                                    : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
( \+ P% V/ t& {6 _; iAttachments                              : 迷你繁启体.TTF / 迷你简启体.TTF9 N. M4 r  f$ C, x

% H0 x/ a! @( `; Z& g1 [- A视频
1 G+ `2 M5 f: h; Z: B7 h, G* F- qID                                       : 1
3 ?, j3 o1 N8 O1 d格式                                       : AVC
' ]0 B) P; ~' u# y$ ~格式/信息                                    : Advanced Video Codec
) g. O* K* Q! d  R) \格式概况                                     : [email protected]
2 K& j/ m8 ~! o1 v3 v  K格式设置                                     : CABAC / 9 Ref Frames3 Y, t' w8 B2 q. `9 V# @) J" _
格式设置, CABAC                              : 是: }; @2 e0 D8 e) F+ g0 ~
格式设置, 参考帧                                : 9 帧0 c* |* C5 _9 Q! O% p2 r& t
编解码器ID                                   : V_MPEG4/ISO/AVC
) S* s- _3 X. x3 M. _持续时间                                     : 2 小时 52 分
2 n" S/ T+ v! m! q码率                                       : 2 730 kb/s; ?, g# h) p% z0 M2 o( i
宽度                                       : 720 像素
! N/ B* \3 {8 H8 f' i$ Z" }高度                                       : 540 像素
4 `" v5 d; t  W' {' }画面比例                                     : 4:3# Q7 ]1 |$ y  l0 O
帧率模式                                     : 恒定5 i: ^. U9 f8 a4 Q) o& F  q
帧率                                       : 29.970 (30000/1001) 帧/秒
4 E' h4 ]; |& O" {色彩空间                                     : YUV. \! _3 n; o4 |% }" Y
色度抽样                                     : 4:2:03 E3 B& @, C2 k" @1 S6 |& b) m' i
位深                                       : 8 位
  f# O  d/ C/ |, r扫描方式                                     : 逐行扫描
. q! t) U3 B3 k  ^数据密度【码率/(像素×帧率)】                         : 0.234. T! o/ P" @- N8 p/ G% j( U9 S
流大小                                      : 3.29 GiB (63%)0 a+ I; m0 q5 R4 P$ L% c) U7 D
标题                                       : Encoded.by.小鱼@CMCT
1 B# O2 z& K) m6 `* x编码函数库                                    : x264 core 157 r2935 545de2f
: R( n4 u2 c! i' J1 F2 X编码设置                                     : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=300 / keyint_min=27 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=62500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00. m) t9 e* i4 e5 h
Default                                  : 是/ l2 G, `4 s; P; X8 D, ?# N4 d
Forced                                   : 否* G9 _9 `! }" G
/ h/ U1 w4 H. h4 m  @/ g
音频 #1
$ R% U7 P0 ]: ^' iID                                       : 2
- @9 A! |( _6 e6 c& f8 |$ T  V格式                                       : DTS6 _  }9 y& {; ]" d# }7 s1 ^2 F
格式/信息                                    : Digital Theater Systems; z: N8 y% i! H
模式                                       : 163 b0 V; k  {, k  @
格式设置, Endianness                         : Big% _# v  |* x* I
编解码器ID                                   : A_DTS- r& R. G9 m8 |- j
持续时间                                     : 2 小时 52 分
  _! m6 P: I" t9 b0 K- M( `0 w码率模式                                     : 恒定(CBR)
3 x/ B/ E7 Q. [0 N- e% M( Q. f码率                                       : 755 kb/s
. o3 c+ a% o  x" b; \声道                                       : 6 声道
4 |$ n! v7 H9 v$ X声道位置                                     : Front: L C R, Side: L R, LFE) u* I. {' D2 g: V9 @& F8 a% g
采样率                                      : 48.0 kHz
1 L. k6 n( b; O% T( B+ i帧率                                       : 93.750 帧/秒 (512 SPF)) f+ k% u1 e: w7 H2 T% z
位深                                       : 16 位
5 ~) b$ y* a7 j% A3 Q压缩模式                                     : 有损压缩% B2 M6 w7 f0 n, Q& L
流大小                                      : 931 MiB (17%)+ @- ]9 k9 k3 H- R- h
标题                                       : 原声.DTS5.1-755kbps; o* Z  \5 j  H: o
语言                                       : 中文 (Chinese)
8 z: m* T+ \6 U, Z8 i* i! f# P$ |! sDefault                                  : 是
3 s" h' x: t, e: O6 QForced                                   : 否, Q' V# D, D: N7 H8 R

3 H7 A/ C& p5 J& }- r音频 #2
4 ~9 P* l0 H+ [* X0 iID                                       : 3* l- j2 [  t: g5 @! v
格式                                       : AC-3/ f% ]3 w5 b/ V) j7 A. I8 c& f
格式/信息                                    : Audio Coding 35 a! v' B" x0 O2 Y& h: S; M
格式设置, Endianness                         : Big3 a# ~5 i0 e/ @4 l! d- V
编解码器ID                                   : A_AC3) g$ K! g0 X) b' L
持续时间                                     : 2 小时 52 分
4 f, i/ d2 k4 ~$ t/ q1 R7 _码率模式                                     : 恒定(CBR)
3 C9 p5 t; T- w( W! [7 u+ j$ v- t* B# \码率                                       : 384 kb/s
: d1 l" p/ T8 E( v) f. W声道                                       : 6 声道
! x( h4 S$ B' W声道位置                                     : Front: L C R, Side: L R, LFE) ~" m9 i% R1 P7 t! z$ }
采样率                                      : 48.0 kHz
& b, H$ {$ _$ c' X帧率                                       : 31.250 帧/秒 (1536 SPF)* I# t" n) r% @% }* U
位深                                       : 16 位' h1 O$ Z% B" z: n& e$ q2 {
压缩模式                                     : 有损压缩
% z& J3 L- _" @流大小                                      : 474 MiB (9%)
  x" a2 ^' u# j0 X8 v标题                                       : 原声.DD5.1-384kbps8 f+ F; I- A5 Y, w9 _8 ~1 r
语言                                       : 中文 (Chinese)$ `/ {) O6 f% `% q5 Z3 \! I4 D
服务类别                                     : Complete Main
  a6 I, j5 P9 N- c+ f. m: RDefault                                  : 否4 ^4 m/ ]% a; n6 r" w- c
Forced                                   : 否7 R/ J, ^8 X7 q

/ L8 ]- H+ l7 y* z; y$ T, W7 Y音频 #3
  c8 ?' W1 a+ ]! ^+ n  \- r  f0 ?ID                                       : 4
- f" H1 o& V) @! [6 Z0 w0 B格式                                       : AC-3
1 |4 {+ ^9 J! ?1 B% U1 Y格式/信息                                    : Audio Coding 3& c: }* w7 u# W* [3 N
格式设置, Endianness                         : Big
; s* x; ?$ h, ]编解码器ID                                   : A_AC3  R  I8 O% e* |7 d4 D
持续时间                                     : 2 小时 52 分
. t! U& O. ^+ m. b% E* c码率模式                                     : 恒定(CBR)' t* K$ D- O! Z" }
码率                                       : 224 kb/s: c! o. r/ c1 n3 |
声道                                       : 2 声道
* ^5 u7 k* K6 B9 J, Q声道位置                                     : Front: L R
' p& w  H- v& g: |# G. T5 _( F  e采样率                                      : 48.0 kHz
2 C) y8 v- r8 q  B2 g& r: Z帧率                                       : 31.250 帧/秒 (1536 SPF)
& P* L% K9 V. f' T5 w位深                                       : 16 位8 Q# B+ A7 ?' ?% n' ]3 x, K' W
压缩模式                                     : 有损压缩: i5 W. \# C1 v; E9 |
流大小                                      : 276 MiB (5%), N& ^2 G$ X  J7 m! C. a0 i
标题                                       : 原声.DD2.0-224kbps9 }5 W( ]) z6 H% q! G* [
语言                                       : 中文 (Chinese)
& S, J0 U/ u# G2 t: n( I9 E服务类别                                     : Complete Main
* M" K9 T" P. X7 @Default                                  : 否) ~( Y' g7 B8 m& L0 ?
Forced                                   : 否
3 U2 e2 o* M/ }
0 n% ]& w0 X: Y! R2 b音频 #46 r2 ~. a5 H' I  z7 x( o
ID                                       : 5
/ Y7 \* ]/ A5 L$ T) A格式                                       : AC-3" `0 l6 j" {- t+ c  ]
格式/信息                                    : Audio Coding 3* L; H# y2 |2 V+ I5 e
格式设置, Endianness                         : Big
: l5 _, k2 y2 P/ N0 V- G' i) [, [编解码器ID                                   : A_AC3
8 N- x. \7 v7 {4 i4 @1 g持续时间                                     : 2 小时 52 分4 u) e% x0 ~5 T3 k' |( |
码率模式                                     : 恒定(CBR)% P3 Z3 H' P9 W" [! k/ T6 X$ T/ W
码率                                       : 224 kb/s  v8 `6 X  t3 f1 L2 K9 |/ e: D
声道                                       : 2 声道
* l9 r$ j# i8 B' D2 V, f8 c声道位置                                     : Front: L R
1 }. u/ L1 K' U采样率                                      : 48.0 kHz/ J9 T8 b  K/ ~3 \  j" c) b
帧率                                       : 31.250 帧/秒 (1536 SPF)
3 e! T' T3 v1 u0 D/ v! _2 ?位深                                       : 16 位1 _3 n/ q, a% p( A' z& X
压缩模式                                     : 有损压缩
- b7 K2 P1 Y/ f7 p/ }1 ]流大小                                      : 276 MiB (5%). I7 s' w, t$ Z, \
标题                                       : Karaoke.DD2.0-224kbps  e0 p2 e" a4 h6 Z1 g" U3 I6 j
语言                                       : 中文 (Chinese); o* {' L1 p0 x9 a; k9 z
服务类别                                     : Complete Main
) ~( }. s  T: ]; H. ]( p, h8 hDefault                                  : 否2 e3 ?) B, j0 k8 U- [
Forced                                   : 否% E. ]/ u( B) Y6 V

3 Y! p. v; P' b8 p0 o" w9 [$ E- k文本 #15 ?' M4 N. T7 G" S* D4 q- I
ID                                       : 6
- Q$ O+ i2 t: a1 O格式                                       : ASS: r- ^! [5 b2 X" H3 l; W/ Q
编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS
7 C) |9 O5 I/ {* e. U编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha
# k/ B1 S7 f5 \( r5 P5 M7 {- `持续时间                                     : 2 小时 49 分' r4 X% {* b+ O2 G$ Z2 I7 N$ c
码率                                       : 84 b/s' s$ \* @- z& D0 Q. Y' F; W
元素计数                                     : 15279 e4 B# u, V% V4 }
压缩模式                                     : 无损
2 k! G" ^, n& }7 }  g4 J+ [0 V流大小                                      : 105 KiB (0%)
2 K/ D3 c+ G8 n$ ]& O; i标题                                       : 简体ASS$ ?* L/ m& M  }
语言                                       : 中文 (Chinese)
  m4 @& A6 Y- }1 W/ u: o# m0 RDefault                                  : 是7 N$ v! z. L; z4 f* c# z
Forced                                   : 否
$ v0 |2 I7 J* o
# n. O/ Y. n  c8 {  F文本 #24 ~8 j4 L" B8 {# G0 G1 r
ID                                       : 7) B, D" ^! j) k2 a- L
格式                                       : ASS
1 t3 G! T4 i0 d' f编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS, D2 V% f5 u+ f; r
编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha  j8 {+ c  n" }; `- I' n. m% D
持续时间                                     : 2 小时 49 分
% x5 \( G  y: ?# m码率                                       : 84 b/s
3 u; S* A9 g0 d8 Y元素计数                                     : 15271 g5 A; i' B1 M# X3 s
压缩模式                                     : 无损% q/ d* p1 n# [, F( P; Y
流大小                                      : 105 KiB (0%)/ [9 G  N5 c, Y, T1 F
标题                                       : 繁体ASS
+ ]2 r! {7 m( I# L# K语言                                       : 中文 (Chinese)2 X$ L( U9 a8 N( k0 y" ?( _& O/ m
Default                                  : 否
& G' T. |/ I6 ?2 H7 |$ c! v! VForced                                   : 否5 [( B, @9 j& N1 }9 T: E
1 X) S' g1 g$ q+ [6 \
文本 #3
0 y* r( j2 Z  G1 XID                                       : 8* u* H3 ?$ d$ r; |
格式                                       : UTF-8
  F% h0 s# C- T7 N3 h编解码器ID                                   : S_TEXT/UTF8- {3 ?4 b* A- f( g- e4 p4 _9 _
编解码器ID/信息                                : UTF-8 Plain Text; Q4 b3 ~* ~, o
持续时间                                     : 2 小时 49 分
+ W5 ~9 h6 {, k! `码率                                       : 28 b/s' j5 R) M# y' {$ M
元素计数                                     : 15277 v4 y6 d  E% k; V* O! C, {
流大小                                      : 34.9 KiB (0%)
2 ?/ W, X" b& g4 h+ D标题                                       : 简体中字
! p% C  K1 W" b; {$ |: I语言                                       : 中文 (Chinese)
1 L, @, E; `, l+ s) }Default                                  : 否3 M2 D5 q/ i6 I+ C3 e
Forced                                   : 否
( ^( `; g7 `. ]8 n2 @* B0 U
/ r4 z" ]8 n, z6 X文本 #4% R% X$ l2 F. a: P
ID                                       : 9% Z$ t1 Q* x( p: g2 z1 `
格式                                       : UTF-8
) L, d0 w: l, J4 L编解码器ID                                   : S_TEXT/UTF8
2 p0 s- V  `/ M, P编解码器ID/信息                                : UTF-8 Plain Text, E) M1 u7 V* g$ s* m# w
持续时间                                     : 2 小时 49 分. T0 U7 H! m9 t8 d# N
码率                                       : 28 b/s
3 J1 Y7 a; |, c" J: s元素计数                                     : 15273 J: N8 n% z* O7 i1 z  e( k: `
流大小                                      : 34.9 KiB (0%)
8 \6 ~/ S  h* u9 @$ K( Y标题                                       : 繁体中字4 n6 U( O9 y( }) E$ d
语言                                       : 中文 (Chinese). P( k" Q  G2 I$ t1 {
Default                                  : 否
5 Z: R. L6 O8 Y& k3 P% NForced                                   : 否3 S. X6 {7 j( e7 A( H5 t
' o9 q* S1 e5 d# ]+ |
菜单
5 a0 A* s! M$ x2 H+ h0 M00:00:00.066                             : zh:01. Opening" X) m/ L! M& |3 y5 w! ^
00:01:26.152                             : zh:02. 海阔天空0 C) L7 n3 J' t  k1 S; z9 r
00:08:03.082                             : zh:03. 高温派对
0 U% L7 G) M9 @1 I00:11:12.772                             : zh:04. 俾面派对
5 I7 r0 y' |* ~9 A. c00:14:47.686                             : zh:05. 亚拉伯跳舞女郎
9 G# M  H' c+ X/ r$ G00:19:03.942                             : zh:06. 早班火车( l  P5 X' J2 G( T% r8 h
00:25:02.901                             : zh:07. 无声的告别
1 ]; E' C1 A4 ~2 k  w  U6 |8 H00:29:51.189                             : zh:08. 无尽空虚
! Q; O' l5 q0 B- K00:34:29.467                             : zh:09. 冷雨夜
" B: \, p' a7 H3 w  W! t00:39:50.788                             : zh:10. 情人# K& K4 |2 K2 J5 y( A( w5 N' @. F% @" F  `
00:45:10.507                             : zh:11. 旧日的足迹& j' a3 A" b- C! R0 n
00:50:28.925                             : zh:12. 大地
0 R( n6 q/ o+ y00:54:47.384                             : zh:13. 长城
1 b6 B* u7 S7 k) O5 l3 P01:00:14.477                             : zh:14. 昔日舞曲2 e! f; u6 L9 }" W( w( E* o% o/ v0 e
01:05:52.081                             : zh:15. 灰色轨迹
, \: {/ o& G) y& u. T01:11:02.691                             : zh:16. 无悔这一生% t8 S# V3 Z& R1 C3 t
01:14:55.224                             : zh:17. 预备* I) i. y: e9 X, m2 l
01:19:45.179                             : zh:18. 午夜迷墙
5 ?. E% x# s$ P- n: E/ S$ L01:24:23.749                             : zh:19. 打不死9 L  l  p) }: g% @6 H; V
01:32:10.219                             : zh:20. 我是愤怒
# {7 ~( N- n- j2 ]01:36:36.489                             : zh:21. 不再犹豫; D# l) `7 `& e5 F& f- c' Y
01:41:15.769                             : zh:22. 全是爱
9 _% Q. d, `, ~' _01:45:38.529                             : zh:23. 抗战二十年
' G( g' a9 _0 u01:52:47.159                             : zh:24. 活着更精彩6 ~- {# U* c' z* c( I
01:56:44.859                             : zh:25. 岁月无声
! P5 L. d& b  N# Y! u7 A  R02:01:12.259                             : zh:26. 光辉岁月3 O+ x8 o  D$ Z6 p. ]
02:08:48.719                             : zh:27. 总有爱
% z9 g4 P9 K7 v4 i' R$ a0 G0 D02:15:54.439                             : zh:28. 命运是你家
3 Z2 I7 A7 O6 X, K6 f02:19:43.669                             : zh:29. 喜欢你0 c# {, V; i" a! E3 Q5 D
02:28:29.199                             : zh:30. AMANI
  o9 E7 X$ S2 G& {. v5 a, u02:33:34.199                             : zh:31. 永远等待
; W  n: m' a  W" ~2 _02:37:43.749                             : zh:32. 再见理想
  c  R( ?, k6 m$ ?9 ?3 @0 ?$ p2 B1 z2 R

* v  c* J5 B) r( |, d, o. [& v) J! Y/ A, J
- G" P" z! i, Z( v, C3 H' q

6 J$ w1 z+ p2 T# ]& S$ P3 H; u※※※※※※※ 截图信息 ※※※※※※※
3 t; ~/ W  B* j" F) K. s# ~6 l+ u" q& f9 m
: _  Q( `: t! v/ @* ?" @
                               
登录/注册后可看大图

' p) k  G4 i/ w! G3 H" ]8 [% U& k0 r2 ]9 J+ m# g
! ?! v! o' i* m+ e8 H0 c
                               
登录/注册后可看大图

, t+ o' n  N) o! s& y/ m4 K9 t1 c( D

+ N% b* v; b5 j% D                               
登录/注册后可看大图

* n+ H  _. g; a2 o$ {. ~) Q7 L! o& ~6 X( s6 ^) [& z6 g
3 h9 r. b  X$ ]
                               
登录/注册后可看大图
0 G! k1 s' B; O; b8 e
. c) t- ]  _# ]! [9 V

1 z0 w, [( X7 ], m' s  {" e+ x                               
登录/注册后可看大图

3 D! [5 S6 E0 w/ U# n$ M3 E  I9 P7 L! L) ]

3 S2 m6 ]+ [/ d+ ~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-1-3 19:56:03 | 显示全部楼层
全部都是经典的曲目,值得收藏~~
发表于 2019-1-3 20:36:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-1-3 22:12:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,怀念家驹。。
发表于 2019-1-4 03:41:32 | 显示全部楼层

: y# ]1 S7 \' u+ ?* o全部都是经典的曲目,值得收藏~~
发表于 2019-1-4 09:27:41 | 显示全部楼层
这是好货色
发表于 2019-1-4 13:23:22 | 显示全部楼层
thank for sharing
发表于 2019-1-4 15:03:53 | 显示全部楼层
我记得这个演唱会之前买过磁带 很是怀念
发表于 2019-1-6 14:57:53 | 显示全部楼层
不是720p 能刻录在dvd就好了
发表于 2019-1-6 15:15:42 | 显示全部楼层
Beyond好多经典歌曲,感谢分享的演唱会视频
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2019-1-16 20:13

快速回复 返回顶部 返回列表