HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 97|回复: 22

[演唱会] 张敬轩Hinsideout红馆演唱会[DTS5.1+Karaoke DD2.0][简繁中字] [选曲章节] Hins.Cheung.Hinsideout.Live.2018.BluRay.720p.x264.DTS.2Audios-CMCT 10.98G

[复制链接]
发表于 2018-12-24 14:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用
9 _" A0 N% M) t9 h2 k' q1 ~* k4 n: w7 J
本作相关:' W  F/ {4 b" H: z" N! }- h
1. 片源:采用NGPan于TTG发布的港版BD原盘,在此深表感谢!" C9 E( V- l: u/ U! ^
2. 视频:双BD合并制作720p
& I% R6 ?6 K/ \$ o. K+ \6 G3. 音频:内封双音轨8 |+ C& j  e* q2 t
①提取全码DTS5.1-1509kbps为主音轨;
* }8 @; ^1 A6 b! p2 R5 g" T②提取DD2.0-384kbps卡拉OK音轨直封;
; }& Z) I' l6 r4. 字幕:提取原盘自带繁体中字,OCR并完成校对,追加CMCT特效;
% ~& d: g1 O/ _5. 其他:! z+ z* w( B2 c
①增加完整选取章节;
3 [# E. u% i7 Q; q$ D7 M0 ?4 M②推荐使用potplayer播放,不勾选字幕柔化输出2 n8 K* X7 _+ i2 F

; M$ V; l" t; f
+ ^1 y- s+ R' x- k& b7 s+ s
                               
登录/注册后可看大图
+ L. D9 j! ^% `! \

+ u6 F- t+ R1 R! \' e6 q- C: Q2 ~8 Z6 T; c0 Z  X
※※※※※※※ 影片信息 ※※※※※※※
. k+ w1 M8 E2 O" u/ |3 ~
7 c5 {) x7 ~3 I代码
1 A  \# o; Y' W: q  {% R0 G# ]5 ~+ d4 _5 _( x  o" ~
  张敬轩事隔四年重踏红馆,一连六场《HINSIDEOUT演唱会》于2018年6月14日起开锣,
0 F& V, _6 H$ F9 C- w' a以反串身份兼高音「降两度」揭开序幕,又大唱英文、泰文、印度文及韩文四国语言的串烧歌,% u/ I9 \4 |  C( F' @5 D% ~
边唱边跳,还与患病歌迷的合唱「预言书」,Hins几度灑泪,/ b' g, s  e! I' ^
最后在Encore更一口气唱出「馀震」、「只是太爱你」、「Hurt So Bad」、「樱花树下」、「My Way」、「追风筝的孩子」、「衬」、「春秋」等多首名曲。
3 @4 I) K2 Y, ]2 @# `  Z  个唱以金木水火土五行为不同的环节,艺术成分重,其中「水」为主题还邀请了大环表演者杨世豪上场演出。
9 g/ \( |+ f& q0 x6 V此外,演唱会亦加入了本土元素,Hins唱出多位女歌手的作品,; \3 R  ]) @+ w2 y
包括容祖儿的「黄色大门」及谢安琪的「囍帖街」时,舞台重现出昔日利东街的景况。全晚还有容祖儿、Boy‘z担任表演嘉宾,非常有睇头。( z) ^1 i" X( H1 ^
: N! F" A9 z2 C$ B& z1 Z
内容简介/曲目+ k6 j! u' z. @& x7 D% i
神还原 - 灵魂开豁的感官共振 " n7 s" a7 h5 v6 ~" F1 S. ?# x) A
Hinsideout 张敬轩演唱会2018 2BD + 3CD ) D: t9 g3 M; A$ K% m7 R* x
LIVE演唱会版 + KARAOKE 卡拉OK 版 . b. ?0 `" m7 Y4 ~. ~8 ~  w
  z) l8 _7 C) W8 z
BD 1 5 y3 m, H$ O: }  _6 b/ S7 x
01. 酷爱
2 ], \' B8 d3 I  E& Z# @& o02. 最卑微的愿望 ) X! t- D2 i0 u
03. 壮举 * S1 Q3 U3 S5 t3 V+ a
04. TALK
' `3 z( Y; |5 r05. 缺 ) J3 @3 Z7 I0 h& O5 S1 g; u; H
06. QUARTET / |- a$ W8 N6 ]# k1 S& c! G
07. 骚灵情歌
8 y  Z  c9 \4 g* Q" F" {08. 两座位跑车
  R% y1 j& X! x& o1 _  ^09. 罗宾 # h2 K$ f+ F, e1 a4 C
10. 水 - 轮迴
8 o3 u4 U5 \. D  O" D3 j0 _11. 下次爱你
" d7 t4 h6 W: L% E) {( Q12. 井
) u, R5 [/ J4 I$ C# C13. 天堂有路 4 Z$ e+ x2 Y( D. V- K- O
14. 水 - 永生
  L; N9 r9 U: W! D15. 灵魂相认 0 c# _6 d8 `# ?* W3 P. \+ L+ c8 n" `
16. TALK 5 p2 [/ Q6 s3 ^9 ?
17. 黄色大门
2 v" X% J) n1 V4 Z6 F: y6 _. ]% e4 h18. 囍帖街 1 y- Y; l% f2 @: J1 q
19. TALK , K! Q% y/ ^; T" G  J: d9 s
20. 预言书 (featuring Tobey)
8 {! b) Y. v- l4 l; C% f; ]% Q21. TALK % l5 ?1 W4 H) U+ t6 ?
22. 天才儿童1985 " }( V. L2 [$ D4 Z5 m/ i( q% x1 y
23. 青春常驻 8 ^. c+ m( n$ e  L/ S
24. 馀震
, y8 B$ n+ O: u25. 死性不改 (BOYZ合唱) $ j8 J: h$ U4 f0 O1 t
26. 只是太爱你 (国) 0 ~$ ~- K# ~5 u$ |$ B& @
27. Hurt So Bad (国) 5 [# K5 ]3 n) \3 }
28. 樱花树下
3 W  I: s' @" f7 L# Q
# u' l1 T9 t/ w; ^! a8 XBD 2
; U; n" e  ^. s) q01. MY WAY (国)
, @: X+ e+ P! ]02. 追风筝的孩子
3 i8 {4 }) t6 q: p9 v5 e7 S* V03. 断点 (国) ) O: h6 X) E$ p( `7 P8 D, v2 ^
04. 衬 / ]$ E; z& f6 ^5 J$ b6 h
05. 春秋 2 Z4 o! D% N  Y! y9 {) [' Q; C6 p
06. 尘埃落定 Gonlando Part –
  H" d/ ^. m6 E3 y, _' k: Y07. Overture/Nobody " @( E2 e9 V( R! c0 v  [& a
08. Talk . D2 r3 `- ^% M
09. 留低锁匙 4 N3 C' U% j$ f" N& k9 i- H
10. TALK
, K+ |, w; l. H3 d- d7 |% F1 Q9 \& ~11. 我本人
5 d) Q# j0 {% M( @9 R+ m12. TALK 4 W/ u% D/ O( L& K' N+ l
13. 女神 % F; d3 V% a0 G) `8 J% I6 ?& D6 N
14. 笑忘书 (容祖儿) : {7 O. T& s- U! j  V1 T; f
15. LA LA 世界 (BOYZ)
7 h8 Q) [- h$ o. w16. 失恋 (泰文)
  p7 b8 `8 V9 j! t" E# C9 H8 V17. JAI HO (印度文)
7 `; M/ Q8 d- _; _: C18. 不吐不快
2 t) m+ T( l1 \$ q
' E/ U6 }; f- [, w! Y' hCD 1
! A: m7 P. J9 k! b! f. R8 u) C8 h01. 酷爱
- _- C  }# X; Q02. 最卑微的愿望 ) F0 T+ c1 ]% k" R5 C4 }
03. 壮举
$ a# V' Z! p9 b4 x3 n$ u2 \04. 缺 7 U" K  y6 ^$ @: S8 L
05. QUARTET
) M, r; H7 X6 `. @" ^06. 骚灵情歌 5 I' w* {3 }3 F% ]
07. 两座位跑车
1 m; e! M  V+ @08. 罗宾 8 s' Z6 A; g# @1 X
09. 水 - 轮迴 # b9 Y( ?  l# \8 C% N) y5 ~- Q
10. 下次爱你
8 O1 ?1 f% F% T/ T* w8 M11. 井 9 `$ \" C6 D$ p! i& K$ s* r0 F
12. 天堂有路
3 M% F6 H- y1 i" C! L13. 水 - 永生
) F/ O  z1 S$ Z+ [5 Q14. 灵魂相认
, m4 Z5 |/ n9 R1 |15. 黄色大门
) P/ ?5 z9 z5 P. D% a% X& G2 i% \16. 囍帖街 3 R: M0 c, j, P; t
17. 预言书 (featuring Tobey) # H* {' M6 i2 C
18. 天才儿童1985 - \9 e5 e- e& X. L, `# }
19. 青春常驻
: ^. [( p; G5 ^9 p  T7 v( l0 i  h: r
CD 2
# |; f0 |6 J% A: C1 v: k$ |01. 馀震 7 P+ n& H3 o% x+ C6 w/ B# L* G1 I
02. 死性不改 (BOYZ合唱) - S: J. N+ ?+ Z- f* S
03. 只是太爱你 (国)
2 w" ?7 F3 M1 c5 B" h. ]04. Hurt So Bad (国)
1 K5 U" F. Q9 B% \6 [/ K05. 樱花树下 1 ]" @: l( z3 I" K
06. MY WAY (国) 9 I  n  J- v& X) N( R
07. 追风筝的孩子
4 I) M+ G  `% \9 z7 D2 ~/ [! R08. 断点 (国)   b; Q( F7 {* g; [( K
09. 衬 & |* J, N8 J! a5 A& H! U& \
10. 春秋
& D9 F/ D& d/ \# }2 y% P' [11. 尘埃落定 Gonlando Part – 8 t2 k/ ^3 C: m+ R0 {# R8 R( X
12. Overture/Nobody ' i0 [+ |: E4 h7 E/ Z
13. 留低锁匙 1 f' K( o' b+ C
14. 我本人
, G. Q8 |' c6 X9 e# ~' d15. 女神 + ^( E& F9 Z* H' r, y" F

( C& S" x# }& H) `8 {CD 3
! L" R4 O* b* k+ [01. 笑忘书 (容祖儿) 8 {9 c9 C' N; \- l( G8 l) c
02. LA LA 世界 (BOYZ)
1 h8 Q$ a9 W# p03. 失恋 (泰文)
& g/ o. l# W; r5 U3 }04. JAI HO (印度文) + E& a2 }' C: S3 N! J* ~
05. 不吐不快
7 @5 t  k6 Y' M$ y. o" Z4 g  i7 z/ D9 Y8 \9 |4 w4 j8 E, V' e

% _" K9 i8 ?0 V4 L0 E) E9 \' J  t, H. U; o* s2 V9 |) w* A) C2 L( f2 C
, P- O# G$ q. v

6 x$ G0 J$ j6 u1 c( w/ @- y1 k
  l& K# j: A2 D& i2 _3 ?" h※※※※※※※ 资料参数 ※※※※※※※4 K3 B. m% [7 w9 g% O
3 x) v; Q5 ~8 A: b5 i

+ F& T1 O4 m1 e代码
1 ]3 E8 G) I4 m# V* p4 u8 y3 h$ ]2 O) [3 r3 X! _
文件名:[张敬轩Hinsideout红馆演唱会].Hins.Cheung.Hinsideout.Live.2018.BluRay.720p.x264.DTS.2Audios-CMCT.mkv
7 c9 A1 e) X1 H& ]7 W  n  a日 期:2018-12-20
: o- B! \8 ~7 G# @体 积:11.00GB
) m7 z  R- r4 }时 长:03:18:38
0 p3 L5 `5 ^+ E" j3 v) I片 源:Hins Cheung Hinsideout Live 2018 Blu-ray 1080i AVC DTS-HD MA 5.1 - NGPan* G5 @( y8 }$ Q# |
帧 率:29.970fps# j0 O6 B" R4 I3 k5 {
参 数:me=umh subme=11/ @7 ^; a: Y# p" _5 H
分辨率:1280 x 720 (16:9)0 a7 n6 h  D# ~
视 频:x264 @ 6000 Kbps6 e$ v# m; w* B; P
音 频:Chinese DTS 5.1 1509kbps+ q3 q, N7 e3 B5 g. k
    Karaoke DD 2.0 384 Kbps 1 `% i& |1 W9 B/ A
字 幕:简体ASS/繁体ASS/简体SRT
1 h6 a- i# K( A) [字幕源:BD-OCR, D' A2 h2 U+ L  U3 m
压 制:小鱼@CMCT' W/ |2 z. E8 \7 G$ a1 I
调 校:小鱼@CMCT9 v$ o. |4 i1 Q( j0 n6 R; D9 p

6 W- V9 s) P# \) \/ H  x6 Q1 \" Y
$ w/ F- l# U. l) T& m
. M( e6 s: E0 d8 I# O. M4 m
' v- n+ M$ ]: v4 F: E( [# z
$ `% q! f% v3 z3 I% K& s代码0 a4 Y5 g" o4 H; m
概要
8 W+ D5 d2 I  h% }  J唯一ID                                     : 244990309859359475851692559995882914729 (0xB84F6AD9B24D06CEA365C2459F8B43A9)
* z7 A( j7 H' e+ L  g  f. w完整名称                                     : E:\Turbo95\Recoded\张敬轩Hinsideout红馆演唱会.2018.720p.简繁中字£CMCT小鱼\[张敬轩Hinsideout红馆演唱会].Hins.Cheung.Hinsideout.Live.2018.BluRay.720p.x264.DTS.2Audios-CMCT.mkv
0 N$ N8 E$ ^2 q- L  L. J格式                                       : Matroska
% w! W3 ]" d' z0 P) w2 P) Y格式版本                                     : Version 4) b9 f  e& d) }& v& Y, i' q
文件大小                                     : 11.0 GiB
4 `( v2 l' N  t3 Q# F持续时间                                     : 3 小时 18 分$ j- ]# m1 d/ i$ M. b/ ~2 P
平均混合码率                                   : 7 913 kb/s
- K, ?5 O9 `+ G编码日期                                     : UTC 2018-12-20 00:54:43
! {( a! [: ~3 R( h5 o' n编码程序                                     : mkvmerge v7.4.0 ('Circles') 32bit built on Dec 12 2014 12:10:09
. C& u6 s% i4 c( j5 g; @' _' C$ b编码函数库                                    : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.17 O. z1 u, E$ z- J3 H
Attachments                              : Cronos_Pro_Subhead.otf / STKAITI.ttf / 迷你繁启体.TTF / 迷你简启体.TTF3 S) ~! H% ?2 i0 d9 D

0 P# Y( `' b4 v! @9 r视频% e! @8 Q1 `: Y4 a
ID                                       : 1- \3 L( `# O9 D% h
格式                                       : AVC
" x; P  p3 {% ?) v8 m  N/ I格式/信息                                    : Advanced Video Codec3 U0 z/ s& n: ?6 I6 H
格式概况                                     : [email protected]
- A+ x8 m  ^2 j/ v格式设置                                     : CABAC / 9 Ref Frames( C" s8 ?% j3 }
格式设置, CABAC                              : 是
8 G$ y0 j% T  l格式设置, 参考帧                                : 9 帧
2 ?6 {# y9 Y  Y' m9 \- e编解码器ID                                   : V_MPEG4/ISO/AVC. `% h+ q) P$ G: a; E8 O% Y: q
持续时间                                     : 3 小时 18 分5 u& M, C( o& T: T" }
码率                                       : 6 000 kb/s
0 A/ ~" ]" \, c0 Y宽度                                       : 1 280 像素
, `. p( K5 F/ n  ]1 C高度                                       : 720 像素9 d/ U1 I* J$ |& K3 _# k: q7 X
画面比例                                     : 16:9( L# L3 i0 y  C8 Q1 z4 j
帧率模式                                     : 恒定
5 k( d, s3 E% @1 o# S) _& G! E帧率                                       : 29.970 (30000/1001) 帧/秒
' ?9 K/ D& {5 n" [/ R& v5 L1 v( \色彩空间                                     : YUV
! Y8 l1 u3 P* Q; t/ z色度抽样                                     : 4:2:0
/ C+ J+ p' A8 f: K( G位深                                       : 8 位0 d" g) @9 c  _
扫描方式                                     : 逐行扫描
! L$ L4 z0 s8 B( q2 O2 W2 N数据密度【码率/(像素×帧率)】                         : 0.2170 B" N9 F- \5 a# j, R
流大小                                      : 8.33 GiB (76%)
4 F' c3 t5 i& _. i/ Z标题                                       : Encoded.by.小鱼@CMCT" b$ P6 ], y% X2 x: O
编码函数库                                    : x264 core 146 r2538kMod 121396c
) S/ H7 |: f( @% ?1 g9 U编码设置                                     : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.40 / psy_rd=1.05:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.75 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=62500 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00' t- p) o7 t4 P5 d$ ~
Default                                  : 是' c3 [! h% O; m/ x0 A% f8 S$ Y
Forced                                   : 否
& V* a) ?. y" h# ]
& O0 O9 X4 @  p) _3 G3 ?) B音频 #1" n% l9 v' ?2 S* P, ~: T
ID                                       : 2; `& r/ k2 h" ?' V/ O, |7 Q: `
格式                                       : DTS 96/24
. f$ a0 r6 |1 F' c8 D: c格式/信息                                    : Digital Theater Systems4 N( l: J% E4 i0 @
格式名称                                     : DTS 96/24
7 n+ g# V4 M6 T: V编解码器ID                                   : A_DTS
. Z$ f% Z$ W8 m& w持续时间                                     : 3 小时 18 分* T1 D, z) n* U2 k& E
码率模式                                     : 恒定(CBR)) S2 V& I/ U7 M8 j7 ^
码率                                       : 1 509 kb/s
( z5 E9 i, H% c1 M/ {( K声道                                       : 6 声道
' d" i  p" C6 r3 p, y- E$ z; h4 UChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
' R7 N2 ?# W" U# ?$ _采样率                                      : 96.0 kHz
; z1 K: l2 ?' i) ^. S( O4 X' l帧率                                       : 187.500 帧/秒 (512 SPF)
, _7 m, M3 _/ |位深                                       : 24 位
$ f( G4 ?$ G% S9 k+ c( v压缩模式                                     : 有损压缩4 n- k6 d0 H% _' t) L9 q; o3 p
流大小                                      : 2.09 GiB (19%)
- J$ T- Z( ^  T2 v, G; o9 Y, q标题                                       : 原声.DTS5.1-1509kbps5 U' U( |" S/ ?% r7 }. p3 C( }
语言                                       : 中文 (Chinese)! ^* |  q: w" B; c0 y
Default                                  : 是
4 k- U) S1 G0 [3 R6 YForced                                   : 否# J0 b6 D0 D" ]2 ~) K: F% s
$ ^0 g1 S8 n7 F, m  V8 t( c% p
音频 #2
' R" R7 m& e- a2 N7 J# y7 rID                                       : 3
: p+ z9 u/ P+ j& d# ]格式                                       : AC-3
4 I( t1 j: G5 H6 o; D* F2 d格式/信息                                    : Audio Coding 3
9 L( x% v3 c3 ?: F! E' `2 k格式名称                                     : Dolby Digital
4 U7 K8 g! G+ S1 a编解码器ID                                   : A_AC3
! I% p2 [# y3 O4 X" c% M' P# q持续时间                                     : 3 小时 18 分4 c" t3 [% z4 X' _+ k6 f
码率模式                                     : 恒定(CBR)
  j7 F: Z. R3 J9 V  I: V6 P/ ]$ W码率                                       : 384 kb/s# s( y, T  |$ f8 U5 ~  f) K
声道                                       : 2 声道, Q2 _1 I& O' l5 k* P# `9 u
Channel layout                           : L R
/ F' J7 k9 G/ d8 \0 {" v采样率                                      : 48.0 kHz
8 J9 t+ d; u- j, c帧率                                       : 31.250 帧/秒 (1536 SPF)
( Y: n0 h# a* h- I位深                                       : 16 位0 l) m  |: K8 Q" ?
压缩模式                                     : 有损压缩
, ~# l5 H. Q7 f4 r% f+ p" O* [+ a流大小                                      : 546 MiB (5%)
. I" {) `0 T* R1 O4 p7 @标题                                       : Karaoke.DD2.0-384kbps% _. D6 B6 d( M5 O; F9 f; f, U0 t
服务类别                                     : Complete Main
  m) i- E: z! p' e/ cDefault                                  : 否7 Z  m& _8 v/ `
Forced                                   : 否2 c; P# r& F! N# `
0 q* }! d; x/ j9 n, g
文本 #1" [+ U  ]! w' X8 f: O- b
ID                                       : 49 n+ |4 i- D% [3 M3 f- ?
格式                                       : ASS, I9 y+ S' [& j+ ?$ @/ c
编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS
6 q6 G  I7 U" I# \, c! U编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha
) l" o! P- Z$ `5 W) z持续时间                                     : 3 小时 18 分1 ]6 b$ e+ h& F4 F
码率                                       : 70 b/s$ e, o6 f& g1 [! S, U
元素计数                                     : 1376& p1 }; K0 U7 W/ W
压缩模式                                     : 无损1 u0 U) h' L0 F9 r0 G; R. @) _1 q
流大小                                      : 102 KiB (0%)
* x- j- Z0 C: d( V+ v, D标题                                       : 简体ASS
. l) D9 Q8 O* w& o$ e! b" K语言                                       : 中文 (Chinese)' p# V: ?& i# C/ d/ R. O- ]' A
Default                                  : 是# F% V0 l6 P" u7 [9 h* U0 N
Forced                                   : 否
  J3 H4 z9 r8 \+ o0 ^$ [! F* M( ]# n, S
文本 #2
  j8 M* O" N+ [/ {% EID                                       : 5
1 s. m9 f1 }) q# T/ B+ {, }. ^格式                                       : ASS
0 q5 O# ?  X3 }9 Z/ q2 ^: _编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS
" n' V6 c# W: m编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha
8 x9 ^5 ], r: \4 t  N2 v8 S% q; w持续时间                                     : 3 小时 18 分
% H- @4 \' A3 {! d( t4 w  H码率                                       : 70 b/s
2 q! {' U$ R; D# S( b元素计数                                     : 13762 w: m4 J! K: A: D7 h$ b* n- @
压缩模式                                     : 无损
2 R9 r+ X# C* r# d流大小                                      : 102 KiB (0%)
# i% B  w: y7 q+ o& L标题                                       : 繁体ASS
4 a3 t, p6 K7 w4 e语言                                       : 中文 (Chinese)( O  F  N) a  [, q3 N
Default                                  : 否
7 [# V* f: k1 RForced                                   : 否
$ L  i& ]4 ?' I6 V# T
; _9 \( d6 Z  ^文本 #3/ |$ j! O) r: ]& r2 h) N7 l
ID                                       : 6
# v# d+ Z. {. {0 U格式                                       : UTF-8% }  F# l- N6 O# R! m
编解码器ID                                   : S_TEXT/UTF8
4 f: [+ ~% B8 y编解码器ID/信息                                : UTF-8 Plain Text& M8 x4 P1 h0 V- H4 a5 s/ a
持续时间                                     : 3 小时 18 分
/ s5 l$ k3 B( A( v* p7 r, [' g  h码率                                       : 26 b/s) i) O7 w' A! ^9 o* M  X
元素计数                                     : 1376
+ F$ Z  e3 [1 g  l流大小                                      : 38.6 KiB (0%)' H: }4 m& `3 y; e' o
标题                                       : 简体中字
# P2 A* G6 f0 o. `+ z语言                                       : 中文 (Chinese)1 x1 @( W/ x0 b' U* E# W
Default                                  : 否
2 x; {$ G5 X+ L/ m# x( u! o: fForced                                   : 否
: s! }8 n$ G9 B" u, F' [/ t! b/ a9 i6 ~) l. }0 f, i
菜单
$ e6 M9 y7 h# C  ~00:00:00.000                             : zh:01. 酷爱
5 N( a& F: l  s" T, @5 F" S. B00:05:03.336                             : zh:02. 最卑微的愿望
& {  M3 e/ |4 j* L& }  e00:07:50.269                             : zh:03. 壮举# V; U3 p- q# i) t- w
00:10:26.025                             : zh:04. TALK. |5 z) T, h0 g* O5 N: b, y
00:12:43.095                             : zh:05. 缺
* Y- L( P$ N3 `6 K) ^' g% [6 C00:17:14.466                             : zh:06. QUARTET5 U8 ^( o2 M: |' {, V/ j
00:19:30.969                             : zh:07. 骚灵情歌
5 ]" S! L% ^9 v1 K" e00:23:34.346                             : zh:08. 两座位跑车
# z) V6 g2 f3 i) x6 I9 m00:26:55.647                             : zh:09. 罗宾# Y0 U( j% w8 h- v& l8 z8 r
00:31:12.337                             : zh:10. 水 - 轮迴
; t$ m" V/ m, Q4 g8 l00:33:38.516                             : zh:11. 下次爱你! ]9 W0 g" P: ?" ^5 E3 b
00:39:07.278                             : zh:12. 井8 O0 f7 Y) V$ I3 m$ Q
00:43:21.432                             : zh:13. 天堂有路+ j  ?, I0 j2 E$ U( d! s* n
00:48:27.037                             : zh:14. 水 - 永生5 V+ b' }" z+ T+ ^% Y* W0 `. q. ^
00:51:49.339                             : zh:15. 灵魂相认
$ P0 {0 z( f/ J( B" G- O00:56:08.398                             : zh:16. TALK
, O+ d" h4 V8 \. X  P01:02:31.647                             : zh:17. 黄色大门' c/ Q% u9 ^# p7 k* M
01:06:16.372                             : zh:18. 囍帖街
. j. Z/ m$ a3 J! @2 s  _, e01:10:49.278                             : zh:19. TALK( W- U8 a; D; R. @
01:13:30.939                             : zh:20. 预言书 (featuring Tobey)  m) F( B3 B# Z, w
01:17:57.939                             : zh:21. TALK
, u; D- B8 }8 c+ w* e01:22:12.294                             : zh:22. 天才儿童1985& b, z* p8 H1 [; S7 T5 c1 h
01:25:51.946                             : zh:23. 青春常驻8 t. U9 H& m+ w& e% r4 P5 L
01:30:54.081                             : zh:24. 馀震
% H+ Q4 ^) q: H" d: R# n( e  x! p01:38:26.166                             : zh:25. 死性不改 (BOYZ合唱)) c8 o5 X' N4 m$ F3 A
01:44:05.038                             : zh:26. 只是太爱你 (国)3 e6 s) O, F: C% f4 i
01:48:11.284                             : zh:27. Hurt So Bad (国)
7 n" C) R  u! G5 v8 j5 N% p- o01:54:24.257                             : zh:28. 樱花树下
, a" U1 _3 _  Y& K02:01:12.800                             : zh:29. MY WAY (国)
/ T4 e1 {8 R6 [9 w02:06:00.620                             : zh:30. 追风筝的孩子
" ?2 o3 w( i: H  s0 M( M2 \02:11:25.945                             : zh:31. 断点 (国)- ?% N( X+ M; m  o, @
02:16:35.722                             : zh:32. 衬
7 _# a( F6 ]9 Q! L02:22:07.686                             : zh:33. 春秋, K7 b" f+ h0 G! u
02:27:28.207                             : zh:34. 尘埃落定 Gonlando Part –( ?" C. v9 O6 q; k6 g. F
02:32:00.045                             : zh:35. Overture/Nobody# K; T1 d  C1 D6 L
02:35:43.268                             : zh:36. TALK5 r: C0 A, |0 c
02:40:33.625                             : zh:37. 留低锁匙. z8 t5 K; A9 Q% w/ \0 B
02:44:59.190                             : zh:38. TALK$ x. z! @$ j4 z
02:45:57.148                             : zh:39. 我本人" d; z: n3 z0 D7 o) O
02:50:14.872                             : zh:40. TALK
! d  M- z) c5 P7 u' l02:54:07.871                             : zh:41. 女神
9 S5 R0 q$ @0 j5 G03:01:00.851                             : zh:42. 笑忘书 (容祖儿)( l$ x; [% b( b2 }
03:06:28.545                             : zh:43.  LA LA 世界 (BOYZ)
: V% L  F# O! a03:09:25.355                             : zh:44. 失恋 (泰文), [0 [7 Y, C5 G2 F/ S
03:11:32.048                             : zh:45. JAI HO (印度文)
* G. X0 |2 r! Z03:13:30.399                             : zh:46. 不吐不快* h7 `- Z4 ~; U$ g0 o

# s7 C2 T1 ^3 U0 C9 t0 P) ]
" k6 _3 ~+ y3 C# z9 F7 u1 d4 d: W6 R
- `( n& A. e8 Q+ P. y
- F8 U4 R( |) U/ |
※※※※※※※ 截图信息 ※※※※※※※
8 g" a8 I5 F  b* G/ {2 s% p- {' D5 J- n8 ]

$ [  a# w# Y1 k# Z: O                               
登录/注册后可看大图

3 [1 B1 b, ~% @- i- P( [' s) E+ a4 e6 [8 o

0 _+ ?' N; R7 Q, R8 P3 M- O& I                               
登录/注册后可看大图
3 S3 y! h) F+ J' }& l" v' H

$ i0 S) J" Y" i5 i

. y4 t( _, H4 p& n, _- C1 W. g1 p7 O9 L                               
登录/注册后可看大图
& ]1 A/ L' T5 o4 X) O
6 L8 p2 X5 S& i8 X
7 Z# p& l- q' o
                               
登录/注册后可看大图

/ t( h; [, ]: Z/ ?
( v3 t4 _6 j& s. z0 q, x' u0 h- t6 o6 K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-12-24 18:31:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-12-24 20:08:40 | 显示全部楼层
挻好的一个小伙子。。。是HK人,,音乐好听,谢谢分享
发表于 2018-12-24 21:03:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-12-24 22:20:06 | 显示全部楼层
终于等到蓝光了
发表于 2018-12-25 01:20:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-12-25 09:07:03 | 显示全部楼层
期待已久的演唱会
发表于 2018-12-26 20:40:27 | 显示全部楼层
终于等到你~感谢楼主
发表于 2018-12-27 10:00:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-12-27 11:46:38 | 显示全部楼层
一直很喜欢张敬轩的断点,很不错的歌手哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2019-1-16 20:04

快速回复 返回顶部 返回列表