HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 86|回复: 14

[内地] 纪录片:中国市长 The.Chinese.Mayor.2015.SUBBED.1080p.AMZN.WEBRip.DD2.0.x264-QOQ 7.75G

[复制链接]
发表于 2018-6-7 17:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
' ?0 O- J8 L+ V8 e  x8 n
                               
登录/注册后可看大图

0 Q* _6 z/ x$ k2 z
0 Z7 N, e# z! F5 v◎译 名 中国市长: Z. ~+ U7 [( R& |, i+ e( [  j& T
◎片 名 大同# b" @8 ^+ L% L2 G6 N
◎年 代 2015/ W$ F, J4 X* p- N
◎产 地 中国大陆
2 S6 ~9 S6 J* x7 C% Y◎类 别 纪录片# p) a' v8 e4 h9 I
◎语 言 山西方言
7 y- B& F3 o6 G( Z; y◎上映日期 2015-01-26(圣丹斯电影节)5 m! j+ W: w$ b
◎IMDb评分  7.6/10 from 367 users
1 f/ @( m3 F2 u◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt4056808/4 d. b* t$ a9 g0 A# v7 f- t
◎豆瓣评分 9.2/10 from 14,852 users
; @3 B, K: {5 B7 f, _◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26276498/
$ s- |6 P( G5 p6 o◎片 长 86分钟
8 Q+ f: {9 x0 z/ G+ F" _7 k% n◎导 演 周浩 Hao Zhou
3 F$ r) B* `( \# B◎主 演 耿彦波 Yanbo Geng
9 l; K4 t* }. L  j2 E/ `# H0 y
9 f& V$ E9 P  W4 ?; B◎简 介
0 G9 O& G  n, N$ o1 P$ V( o8 j/ m* ]3 k9 W9 R# ~8 Q% t/ m
 曾经繁华的中国都市大同市,如今屹立在一堆废墟的旁边。这座城市不仅污染严重,还因其陈旧的基础设施和摇摇欲坠的经济前景而濒临瘫痪。但大同市长想要改变这一切,他大胆地宣布了一项试图重塑昔日的辉煌的新计划,要知道这座城市的文明已经有1600年了。
3 q$ w$ b2 g* F. V 然而,伴随着这项计划的是非常高的成本。数以千计的房屋被推倒,50万居民(占大同市总人口的百分之三十)将在他的打理下被重新安置。这位市长成功与否,完全取决于他是否能让愤怒的工人群体以及越来越忐忑的统治精英冷静下来。纪录片《中国市长》惊人地捕捉到了一个男人,甚至是一个国家疯狂跳跃着进入一个越来越动荡的未来的过程。
: b* v9 h/ }( A8 d6 M0 K
3 O* t* F8 k* }# x: q◎获奖情况
  ?2 O( K3 |/ _1 ], E
, R: k0 q  X/ M8 y2 f: `# V1 [ 第52届台北金马影展  (2015)
, h/ {, c- w. x# C1 S+ [ 金马奖 最佳纪录片
7 e7 S* M$ X$ O% {1 h; l- B6 k  {$ q, L9 S" o; f
 第31届圣丹斯电影节  (2015)8 I& W& b% m  V: v& \
 评审团大奖 世界电影单元纪录片(提名) 周浩
" u+ w5 q! Q5 m/ H5 p& y7 u* R2 V& t. {3 S: q/ M' P
 第2届豆瓣电影年度榜单  (2015)! P) J0 q, f- K# J4 Y
 评分最高的纪录片(提名)2 {! P  G/ w* f
! e" S" j+ \) I6 J2 t# L8 L
 第6届豆瓣电影鑫像奖  (2016)
  c. I8 j/ z+ G8 K: ^ 鑫豆单元 最佳影片(华语)(提名)  v1 N: y; a6 i; S$ u3 y9 {
 鑫豆单元 最佳纪录长片(提名)
 1. Video; Q/ p2 p. `2 f* u
 2. ID                                       : 1' Y5 F: x* r! v% Q8 y0 _3 u
 3. Format                                   : AVC. c9 |4 _: F" ]. S* Y; N' w
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec! Q- K( u7 Q) e% s" j4 K8 e9 i
 5. Format profile                           : [email protected]
  " X* m/ H1 k6 K$ Z/ N9 s% R
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames6 W4 n3 f7 b  R' N2 U$ |$ Q
 7. Format settings, CABAC                   : Yes- o0 H. f. Y" ~1 Q
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames) c/ H" B  o+ s) P
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC9 X2 K& o/ D( {! a) h: [) ^- l
 10. Duration                                 : 1 h 26 min
  ; y; [/ R* R7 Q. P$ g
 11. Bit rate                                 : 12.7 Mb/s
  : H+ i: t7 l0 ?5 Z9 K# H
 12. Width                                    : 1 920 pixels
  ' ~2 {( F1 ^5 E
 13. Height                                   : 1 080 pixels8 W9 N3 _; M* {% n
 14. Display aspect ratio                     : 16:9
  / b, e  j# _1 I1 \- G# h
 15. Frame rate mode                          : Constant
    H) s7 ^6 g3 ~& F* j7 }+ t
 16. Frame rate                               : 25.000 FPS
  1 W2 V, B4 G% ?: P" X; e: g! }
 17. Color space                              : YUV8 K  e- J, r' _* J
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  1 E" G2 G9 Z1 w3 |% @
 19. Bit depth                                : 8 bits
  7 x7 Z+ [/ C* C, U+ _, n" `
 20. Scan type                                : Progressive/ p! }; l; A! x3 M9 M& S
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.244$ n& X( p0 k5 i5 v
 22. Stream size                              : 7.62 GiB (98%)" }- C( a, ~% v9 S6 J- |5 S
 23. Default                                  : Yes
  * O) g+ k- X7 A2 s8 K
 24. Forced                                   : No: y4 r0 ?; b5 b3 j* U; d
 25. Color range                              : Limited. B( Z0 [! C% q  `; Y
 26. Color primaries                          : BT.709
  / d: `0 \* E$ [6 ?
 27. Transfer characteristics                 : BT.709
  . k! \: R9 t: P8 x& z: W0 w
 28. Matrix coefficients                      : BT.7092 y$ n0 ?9 f: i6 b
 29. ' n+ L, D/ N+ k: E
 30. Audio
  ; U/ k- g, D( f8 c$ c. H
 31. ID                                       : 2/ Q- f/ W- Q5 {
 32. Format                                   : E-AC-3
  4 r$ Q5 s% s  x+ S% @5 }3 k
 33. Format/Info                              : Enhanced Audio Coding 3
  ' r; f+ t8 l3 j2 g7 ^
 34. Codec ID                                 : A_EAC3
    V1 X7 S  N$ B1 a; D
 35. Duration                                 : 1 h 26 min. K4 E$ g7 j& t, V  C6 r
 36. Bit rate mode                            : Constant
  * X6 O6 O' b; U! R, E) F; K% T. I
 37. Bit rate                                 : 224 kb/s- o) a# ?  O% o# i
 38. Channel(s)                               : 2 channels
  8 g. {$ d$ E3 m0 O, T5 d
 39. Channel positions                        : Front: L R
  , h8 J/ D+ `) V2 ^' D
 40. Sampling rate                            : 48.0 kHz/ L" D+ V: k, A% t: N
 41. Frame rate                               : 187.500 FPS (256 SPF). g* x9 ~" [% v) e0 I, N# q2 u
 42. Compression mode                         : Lossy
  # B) u2 x, p! r/ |" a7 J7 N
 43. Stream size                              : 138 MiB (2%)/ H6 f) [, D$ ^- f8 m; z
 44. Language                                 : Chinese$ V1 C0 M: I3 r% ?2 y
 45. Service kind                             : Complete Main8 {% R$ c  s9 m3 \0 y5 U; h/ q9 \$ t" f
 46. Default                                  : Yes4 M! c1 b. p* Q* g. [) o
 47. Forced                                   : No( R7 l+ H4 L! f8 D8 j6 T; Q
 48. * O' r: b' d1 h# S9 i8 s  V
 49. Text
  6 a; n4 w* S! z; e' V3 g
 50. ID                                       : 3
  7 s2 t! _2 p* _' J- o6 y
 51. Format                                   : UTF-8
  * y7 T# z/ M  }
 52. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) W3 b# H& x3 n0 x' O
 53. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" F. \4 j1 @7 h; B* b
 54. Duration                                 : 1 h 21 min
  ; {( o. O; Z0 i0 ?7 z( D1 q
 55. Bit rate                                 : 4 b/s
  5 E. o  Q1 ^7 P1 s
 56. Count of elements                        : 176
  4 D$ D' }8 Z8 l* l2 N
 57. Stream size                              : 2.69 KiB (0%)
  6 o) @1 B7 m+ ^, b8 A- O/ d  b; ?
 58. Language                                 : English
  4 D; @4 H; U9 f7 Z6 N* Z5 m
 59. Default                                  : No$ N4 d4 G8 ^! X4 C1 s/ ~+ ?
 60. Forced                                   : No
复制代码

6 y, n* v8 i9 b, o2 V% K9 P
+ P2 k5 r& ^4 y9 P, ?3 I7 o. M
( a) C; U& O$ C8 A
' E( \$ R4 u) X' M8 W5 A% U' B8 E" G  b5 ]
& m# Y  ^# @6 o; J: J$ v* U- e. q: [! {
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
最近访问 头像模式 列表模式
发表于 2018-6-7 18:18:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2018-6-7 19:29:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-6-8 07:30:05 | 显示全部楼层
看似很悶的電影,但卻獲獎無數,要看看了
发表于 2018-6-9 16:53:10 | 显示全部楼层
看看,评分居然这么高
发表于 2018-6-9 20:10:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-6-9 21:04:07 | 显示全部楼层
这个应该很好看吧
发表于 2018-6-10 11:01:28 | 显示全部楼层
国外对这种题材通常不怎么感冒。
发表于 2018-6-10 19:15:04 | 显示全部楼层
辛苦哂收下了
发表于 2018-6-12 22:41:16 | 显示全部楼层
已经看过低分辨率版本了,但高清要收藏的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-8-17 09:13

快速回复 返回顶部 返回列表