HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 179|回复: 0

[欧美] 纪录片:苦艾草[自带中文字幕]Wormwood.S01.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ 16G

[复制链接]
发表于 2018-5-18 11:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

, a, l, ~: _, `( [
, C- Z; V0 Y6 O$ I$ H2 l& `◎译 名 苦艾草/苦艾/苦蒿之谜: p5 d5 P8 K" y! ~
◎片 名 Wormwood/ F& r- i2 U& n' ]9 s! g& _: t
◎年 代 2017
9 J( H0 u; h7 @$ m4 ~3 U◎产 地 美国
; s. }( O) k) h) [" S5 F. m◎类 别 传记/纪录片$ z, e5 o  t+ @& O5 S
◎语 言 英语3 N0 x2 f0 x! g, J1 W
◎上映日期 2017-09-06(威尼斯电影节)/2017-12-15(美国)
& P) h5 M8 B6 P1 e$ K! G+ H◎IMDb评分  7.1/10 from 2,101 users
& P6 e& Y( `9 L0 a% y7 K, @( ~◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt7306056/9 X  a, \+ s* ?& {3 M4 d6 x0 S
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
0 E* z1 Z$ h' g5 C! K◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27125676/
: I, A5 l% }/ e+ x) K/ N/ N◎集 数 6' {. X. `, g! [7 P7 s$ N
◎导 演 埃罗尔·莫里斯 Errol Morris
0 k6 P- J/ s. ]+ f! ?* V, s8 p◎主 演 彼得·萨斯加德 Peter Sarsgaard, Y( Q7 \( D" m* Q( L/ [/ ]
   蒂姆·布雷克·尼尔森 Tim Blake Nelson6 r( C  J; a; j# ]& C; G
   莫莉·帕克 Molly Parker
! w2 h, R; n$ v   约翰·道曼 John Doman$ B8 u- h6 e- R3 i
   杰克·奥康耐 Jack O'Connell& |% g2 A% ^+ E" p
   斯科特· 谢泼德 Scott Shepherd6 C6 g0 P4 v5 e
   鲍勃·巴拉班 Bob Balaban4 L! U' w+ l. c" m( ?7 J' F
   凯莉·巴雷特 Kelli Barrett, Z! a$ t: e/ x3 q$ O, A6 V. f
   克里斯蒂安·卡玛戈 Christian Camargo
9 I. F5 k9 b* y" o8 L) [; o4 t   迈克尔·切鲁斯 Michael Chernus
, O( R& d. d5 Z; p. \/ N   蔡斯·凯利 Chance Kelly
. j- Q: v' z1 u& w0 d3 B( e6 u   吉米·辛普森 Jimmi Simpson# m2 o* c5 d- ]. T6 X

6 f3 z% O/ F- K$ V( H3 G◎简 介
1 a$ O$ E! L& r1 E/ e0 I
& j( p. y' {7 F' k6 B( E" i5 } 在这部杂揉各种类型的故事中,埃洛·莫里斯探讨一位美国科学家神秘死亡一案。他在冷战时期卷入名为“心灵控制计划”的机密计划。
" a/ ~+ \; m* R. u6 B; Y+ B- I
◎获奖情况
( |4 I3 W. M' V# K& {5 D6 c$ ]2 w) v3 h  @( b5 _! j$ e" B
 第70届美国导演工会奖  (2018)
  F/ X( a/ H- g9 p5 P/ ~& ? 最佳纪录片导演(提名) 埃罗尔·莫里斯
 1. Video
  - u' b9 M; c0 O. g# g) _
 2. ID                                       : 1
  # R2 B8 W1 h# \: q8 V' H
 3. Format                                   : AVC
  7 H7 {* h! S& V" Q2 B% m9 x/ i! B: _
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  % D& \5 R8 [( ^
 5. Format profile                           : [email protected]
  2 B  k0 N* h* ~
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames/ U2 S) s3 W/ m. G4 b8 U1 I4 E6 M- X
 7. Format settings, CABAC                   : Yes4 `  S% ?( o$ ~+ q8 [: C2 C- E
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames9 t: r& z; q, Z: n( N) P
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  4 s% I% @) K. y, K
 10. Duration                                 : 47 min 27 s
  - s7 T2 w4 U, E! Q% J$ P  V
 11. Bit rate                                 : 8 423 kb/s! h6 M* @3 B! h8 S3 e8 x
 12. Width                                    : 1 920 pixels7 N" ~; f) j+ \* r8 Q' R7 g8 b& c
 13. Height                                   : 1 080 pixels
  7 `# ?* j9 m1 A/ n. m" b
 14. Display aspect ratio                     : 16:9" }3 Y* g1 I7 I" H9 D. h2 Y
 15. Frame rate mode                          : Constant
  5 e$ h* t/ x4 d
 16. Frame rate                               : 23.976 (23976/1000) FPS
  4 I2 F* T$ P% ~; p
 17. Color space                              : YUV
  & R# w- X9 y/ z" c) n/ B$ d( @& C+ c
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  % Q+ E2 h0 X8 I1 T1 W0 e& B& O
 19. Bit depth                                : 8 bits7 o5 y6 a7 {% G/ H; A% V
 20. Scan type                                : Progressive! ~3 z! U# {$ z
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.169, Q7 D& h! B" V4 R
 22. Stream size                              : 2.79 GiB (95%)
  5 }5 d: L7 ^% ?+ t4 t& [4 O7 \' b
 23. Writing library                          : x264 core 152 r2851 ba248994 K: ?0 W. B. e5 D! o' y5 A" G  w# @+ T
 24. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=15.3 / qcomp=0.65 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.10 / aq=3:0.70
  7 M, X; N% l9 O7 C, K; W, ?* h
 25. Language                                 : English
    X( W) u: \+ r6 _1 Q+ N
 26. Default                                  : Yes
  ! F$ ]( ~) j; t6 j
 27. Forced                                   : No
  " m  B, \* X& U9 b8 O, s+ @
 28. - @, C6 Z0 \- I- r3 ^% T" i
 29. Audio) t. m6 L) m. j' \+ p
 30. ID                                       : 2
  + h$ ~0 o6 i' g9 j$ R3 {
 31. Format                                   : E-AC-3
  4 D! S  d0 L: P
 32. Format/Info                              : Enhanced Audio Coding 34 k. g" _8 g- n# X
 33. Format profile                           : E-AC-3+Atmos / E-AC-3' ~! }6 ~4 V$ m1 D9 p- `. w2 [
 34. Codec ID                                 : A_EAC3
  7 n+ R( o1 P7 E% m8 h
 35. Duration                                 : 47 min 5 s& U5 Q1 B0 \9 M6 d- |& _
 36. Bit rate mode                            : Constant/ a4 N; T/ p0 T$ c; e9 M$ R" D
 37. Bit rate                                 : 448 kb/s3 K( u  L1 W7 ]7 C; D  J  n
 38. Channel(s)                               : 15 objects / 6 channels, P" g2 l3 B+ s( r# `3 f) K8 ]; B
 39. Channel positions                        : 15 objects / Front: L C R, Side: L R, LFE
  $ Q1 Z  _% d! U1 G5 U/ l
 40. Sampling rate                            : 48.0 kHz1 P0 L! E8 F1 ]9 K2 ?
 41. Frame rate                               : 187.500 FPS (256 SPF)
  ; W+ z5 t$ a/ M1 L- b
 42. Compression mode                         : Lossy
  ) a4 s* Y; h3 G# d  e/ P4 J7 H
 43. Stream size                              : 151 MiB (5%)
  ( O. i9 [* @: Z
 44. Language                                 : English* \5 L/ ~# S' K) ~) k
 45. Service kind                             : Complete Main
  ) O  r6 K3 y0 C; u* |
 46. Default                                  : Yes
  / ^4 R. j1 r8 }! x
 47. Forced                                   : No
  ! X+ m, x& |% _$ {( P

 48. . p- ~- h' e3 t! Z5 e
 49. Text #1
  0 w) e: N2 }0 u3 ~& g  u
 50. ID                                       : 3- F9 b  i2 h+ S; ?
 51. Format                                   : UTF-8" s7 V( n7 p$ X- j9 {6 V
 52. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 ]7 C' b! G3 r/ ^% f2 X* Z
 53. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 C. O: \' z  q0 a& D9 Z
 54. Duration                                 : 46 min 40 s  J* V2 \+ w) h! f' q7 v
 55. Bit rate                                 : 62 b/s* }" A2 I2 c0 q; }$ j& [
 56. Count of elements                        : 568
  . Y: V% \4 j  J  v7 }) \, e* X
 57. Stream size                              : 21.4 KiB (0%)
  0 t  E( G9 @1 @& `$ v0 w
 58. Title                                    : SDH
  7 ^+ B: ?0 P% L4 @
 59. Language                                 : English
  1 W7 w) [; g: H
 60. Default                                  : No
  & l* V6 K& ]% d/ |" C4 E
 61. Forced                                   : No
  $ G; [# t, Y: m% z* h( i" ]

 62. ! A% o1 M$ N$ Z* |: C0 A
 63. Text #2- z# H7 L7 t' Z; q
 64. ID                                       : 4
  ) i! e8 n5 q+ k* ~% D+ S6 _' l
 65. Format                                   : UTF-8
  9 C" k+ |- }% u+ x1 |
 66. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  0 [1 v  U# l* W
 67. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 [, w5 w% s# q* T
 68. Duration                                 : 43 min 27 s( K8 I, |5 ~6 s+ _; I
 69. Bit rate                                 : 65 b/s
    Q  a, a. `+ Q$ E7 M8 @
 70. Count of elements                        : 563
  , ]& y# T' w# y
 71. Stream size                              : 20.8 KiB (0%)
  . f$ h. h8 h4 s6 z
 72. Language                                 : Spanish( ~. [# z2 B  @& q
 73. Default                                  : No
  ) V$ [( s# h) f. ^
 74. Forced                                   : No
  $ d5 u8 O) b/ T5 A4 w

 75. 6 m5 f: D4 p/ ?' j) T- E: F
 76. Text #3
  0 H3 {3 K4 `8 H% |% i# R  K
 77. ID                                       : 5! A4 [2 Q+ d6 n" w0 Q- }1 R9 r/ P
 78. Format                                   : UTF-8
  $ o. ]; d, _, B! G2 i; l
 79. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  ' E5 K5 x2 W0 s( a5 \$ D
 80. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  9 N+ X5 J6 {( t( m2 N7 D5 b
 81. Duration                                 : 43 min 27 s
  - |* y3 M: F; x( q8 D5 b, N
 82. Bit rate                                 : 62 b/s
  ) i% _' V8 \- E- R6 i+ n
 83. Count of elements                        : 552  G% s5 z) h$ q# U
 84. Stream size                              : 20.0 KiB (0%)  w! G& P: N$ d+ l
 85. Language                                 : French
  ; A$ o6 c, `' k4 ^
 86. Default                                  : No, c9 T6 p$ q, R; |# `$ y" s  y
 87. Forced                                   : No
  8 F0 i7 y2 L8 c# U' L
 88. / Z+ Q0 e; W: J, D1 f: M% x
 89. Text #43 I; W( f. K# z, L# h" j% y/ @* U
 90. ID                                       : 68 R+ m' R" |, V4 _# r' u
 91. Format                                   : UTF-8
  & f0 r4 S$ Q: s% A+ `) O- u
 92. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8( l! N7 K" D  c! A/ v, ?
 93. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 z1 k+ \% k/ T8 D$ G" ]
 94. Duration                                 : 43 min 27 s! G5 U7 F# J% H. H* I% c# A5 o& |
 95. Bit rate                                 : 55 b/s+ ?5 o6 `7 J3 ]3 m" ]# A# l
 96. Count of elements                        : 568+ R. \; F/ v4 J: D- f
 97. Stream size                              : 17.8 KiB (0%)# u1 u) b3 E4 u4 @
 98. Language                                 : Chinese( R( l5 m5 v8 n
 99. Default                                  : No
  8 Y" m5 C8 J2 U; U) ]4 }
 100. Forced                                   : No8 A- }: w% ?1 Z# D4 m! I3 E
 101. 6 _8 |& c5 u7 |1 N
 102. Text #57 @; [, j7 D- p- [3 u0 R1 ^
 103. ID                                       : 7
  / m+ N; ^$ G3 }* m* ~
 104. Format                                   : UTF-8
  4 J$ ?/ ]8 [" P1 k
 105. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  3 ^  D8 P/ [3 z+ j+ c: ~2 I
 106. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( P) n! \2 o2 u" N
 107. Duration                                 : 43 min 27 s+ e; [  L/ s) t0 }( |+ P
 108. Bit rate                                 : 56 b/s
  8 O+ h  R# T7 o4 |) k5 _% ^
 109. Count of elements                        : 568
  7 t4 J: u, n) F: Y- N+ [' _
 110. Stream size                              : 17.9 KiB (0%)
  * I2 O% [# j* i3 v& i/ `# C" U& a& R* c* \
 111. Language                                 : Chinese  R2 u% a/ {' Y$ t' _
 112. Default                                  : No/ }/ R5 L. j% |
 113. Forced                                   : No
复制代码

; x0 d: c- Q" i2 p- F6 @) t. v5 h' w

) O4 U2 A+ k, x' H3 L  @5 f" T* B2 N$ ]) f! n! h) X) l

! O+ q, E. \7 w* d' w
6 g: `$ }2 B4 t& r1 C- F' M( W
7 D: S. @# w# a: l) k! S* O$ K" C& g7 Z5 C
6 _" X, c' M# f" \. j2 l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2018-11-18 14:39

快速回复 返回顶部 返回列表